W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

RSS
Sprawa: Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
Jednostka: Urząd

I. NAZWA USŁUGI:Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

II. PODSTAWA PRAWNA:
art. 76 i 79 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 709 ze zm.)
art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1359 ze zm).

III. WYMAGANE DOKUMENTY:
Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo są zobowiązane:
- okazać ważny dowód osobisty lub paszport stwierdzający tożsamość.
- złożyć pisemne zapewnienia, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
- złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
- złożyć zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo – jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika. 
- złożyć odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawała uprzednio w związku małżeńskim- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa – jeżeli oświadczenie
o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przed konsulem. 
- złożyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Obcokrajowcy zamierzający zawrzeć małżeństwo są zobowiązane są obowiązani: 
- okazać paszport lub dokument stwierdzający tożsamość.
- złożyć pisemne zapewnienia, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
- złożyć odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa.
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku Prawo prywatne międzynarodowe (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1792 ze zm.) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.Jeżeli otrzymanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.
- złożyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

IV. OPŁATY:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj.: Dz.U. z 202 r., poz. 2421).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., poz. 1330)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U z 2015 r., poz. 180).

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.
Opłata skarbowa dodatkowa za zawarcie małżeństwa poza siedzibą urzędu stanu cywilnego – 1000 zł. 

Opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa należy uiścić na rachunek bankowy właściwy urzędu stanu cywilnego przed kierownikiem, którego będzie zawarte małżeństwo.
W przepadku zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Mieroszowie opłatę skarbową należy uiścić na konto Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy
w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010. 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Ślub cywilny może się odbyć po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Sąd Rejonowy właściwy ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

VII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego, w przypadku:

Urzędu Stanu Cywilnego w Mieroszowie
Plac Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
tel. 74/ 30 30 001 lub 003
email: kpelka@mieroszów.pl
godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:00 do 15:00
 środa od 7:00 do 16:00
piątek od 7:00 do 14:00

UWAGI:
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.
Zapewnienie zawiera:
1) nazwiska i imiona osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, ich nazwiska rodowe, jeżeli można je ustalić, stan cywilny, obywatelstwo, daty i miejsca urodzenia, numery PESEL, jeżeli zostały nadane, oraz oznaczenia przedstawionych dokumentów tożsamości;
2) jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo pozostawała uprzednio w związku małżeńskim albo prawomocnie stwierdzono nieistnienie małżeństwa - wskazanie miejsca zawarcia małżeństwa;
3) informację o wspólnych dzieciach osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz oznaczenie ich aktów urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym zostały sporządzone, jeżeli są znane;
4) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe rodziców każdej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo;
5) jeżeli małżeństwo ma zostać zawarte w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - oświadczenia o nazwisku (nazwiskach), które będą nosiły osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo po jego zawarciu, oraz oświadczenia o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa;
6) oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa określone w art. 10-15 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
7) informację o pouczeniu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
8) adres do korespondencji osób zamierzających zawrzeć małżeństwo;
9) podpisy osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula przyjmującego zapewnienie.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ust. 6 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
Zapewnienie zawiera adnotację o wyznaczonej dacie zawarcia związku małżeńskiego oraz o zweryfikowaniu danych przedstawionych w zapewnieniu przez osobę zamierzającą zawrzeć małżeństwo, ze wskazaniem dokumentów, na podstawie których dokonano weryfikacji lub oznaczenia aktów stanu cywilnego.
Kierownik urzędu stanu cywilnego pozyskuje do zapewnienia od osób zamierzających zawrzeć małżeństwo i przetwarza informacje o ich wykształceniu, miejscu ich zamieszkania, w tym
o okresie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy.
Kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje dla potrzeb statystyki publicznej informacje wykształceniu, miejscu ich zamieszkania, w tym o okresie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy.
Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego.
W celu zawarcia małżeństwa poza siedzibą urzędu stanu cywilnego należy wystąpić z wnioskiem do kierownika urzędu stanu cywilnego, który będzie właściwy dla miejsca, w którym ma się odbyć ceremonia.
W przypadku wniosku osoby (osób) zamierzających zawrzeć małżeństwo uzasadnionego stanem zagrożenia jej życia lub zdrowia albo pozbawieniem wolności, pobierana jest wyłącznie opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł.
W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowi przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób
nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza.

Załączniki:

Wytworzył: Kamila Pełka
Data wytworzenia: 17.01.2023
Opublikował w BIP: Kamila Pełka
Data opublikowania: 17.01.2023 10:30
Liczba pobrań: 108
Wytworzył: Kamila Pełka
Data wytworzenia: 17.01.2023
Opublikował w BIP: Kamila Pełka
Data opublikowania: 17.01.2023 10:31
Liczba pobrań: 109
Wytworzył: Kamila Pełka
Data wytworzenia: 17.01.2023
Opublikował w BIP: Kamila Pełka
Data opublikowania: 17.01.2023 10:12
Ostatnio zaktualizował: Kamila Pełka
Data ostatniej aktualizacji: 17.01.2023 10:31
Liczba wyświetleń: 220
Drukuj Zapisz do PDF
wersje

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.