Zarządzenia Burmistrza w 2017 roku

Zarządzenie 1 w sprawie ogłoszenia OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2017. POBIERZ
Zarządzenie 2 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2017. POBIERZ
Zarządzenie 3 w sprawie wyznaczenia w szkołach/placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora innego nauczyciela tej szkoły do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora POBIERZ
Zarządzenie 4 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 5 w sprawie czasu pracy w 2017 roku POBIERZ
Zarządzenie 6 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 7 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 8 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 9 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 10 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 11 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 12 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 13 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 14 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 15 w sprawie ustalenia planu dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowywania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2017 roku, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mieroszów. POBIERZ
Zarządzenie 16 w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny POBIERZ
Zarządzenie 17 w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny POBIERZ
Zarządzenie 18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 19 w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2017. POBIERZ
Zarządzenie 20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2017 rok. POBIERZ
Zarządzenie 21 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Podinspektora ds. zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska POBIERZ
Zarządzenie 22 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Inspektora ds. wymiaru podatku w Referacie Finansowym POBIERZ
Zarządzenie 23 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury. POBIERZ
Zarządzenie 24 w sprawie: wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania ilości osób bezdomnych POBIERZ
Zarządzenie 25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 26 zmieniające Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Mieroszowa z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji POBIERZ
Zarządzenie 27 w sprawie rozłożenia na raty Pani * należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny położony* POBIERZ
Zarządzenie 28 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie do prowadzenia postępowania w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” POBIERZ
Zarządzenie 29 w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie do prowadzenia postępowania w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” POBIERZ
Zarządzenie 30 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie do prowadzenia postępowania w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” POBIERZ
Zarządzenie 31 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Inspektora ds. projektów w Referacie Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych POBIERZ
Zarządzenie 32 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw związanych z organizacją w 2017 roku 22. Międzynarodowego Spotkania ,,Miast Friedlandzkich” w Mieroszowie. POBIERZ
Zarządzenie 33 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań, działki nr 59/10, położonej w obrębie Nowe Siodło, stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
Zarządzenie 34 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań, działki nr 172/2, położonej w obrębie Mieroszów 2, stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
Zarządzenie 35 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań działki nr 493/23, położonej w obrębie Mieroszów 1, stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
Zarządzenie 36 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Sokołowsku przy ul. Słonecznej 3 POBIERZ
Zarządzenie 37 w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na czas nieoznaczony, garażu wielostanowiskowego położonego na działce nr 72/13 w Sokołowsku, w budynku transportu i łączności, sąsiadującym z budynkiem mieszkalnym posadowionym przy ul. Głównej 50. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 38 w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na czas nieoznaczony, garażu położonego na działkach nr 61/2 i nr 62/2 obręb Mieroszów 1, sąsiadującym z budynkiem mieszkalnym posadowionym przy ul. Żeromskiego 18. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 39 w sprawie wyznaczenia na obszarze okręgu wyborczego nr 7 w Mieroszowie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Mieroszowa zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 r. oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. POBIERZ
Zarządzenie 40 w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Mieroszów. POBIERZ
Zarządzenie 41 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2017 rok. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 42 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonych w Mieroszowie. POBIERZ
Zarządzenie 43 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. POBIERZ
Zarządzenie 44 w sprawie powołania zespołu ds. organizacji na terenie Gminy Mieroszów wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Mieroszowa zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 r. POBIERZ
Zarządzenie 45 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań działki nr 151/25, położonej w obrębie Mieroszów 2, stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
Zarządzenie 46 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sokołowsku. POBIERZ
Zarządzenie 47 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sokołowsku. POBIERZ
Zarządzenie 48 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych, dla których gmina Mieroszów jest organem prowadzącym. POBIERZ
Zarządzenie 49 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Mieroszowa zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 r. POBIERZ
Zarządzenie 50 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Mieroszowskiego Centrum Kultury za rok 2016 POBIERZ
Zarządzenie 51 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami na terenie Gminy Mieroszów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Mieroszowa zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 r. POBIERZ
Zarządzenie 52  w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Mieroszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za 2016 rok POBIERZ 
Zarządzenie 53 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2017 rok.   POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 54 zmieniające Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Mieroszowa z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Zespołu ds. Rewitalizacji POBIERZ
Zarządzenie 55 w sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 56 zmieniające Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Mieroszowa z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Unisławiu Śląskim nr 20.   POBIERZ
Zarządzenie 57 w sprawie powołania komisji do spraw mienia związanego z majątkiem wodociągowo-kanalizacyjnym na terenie Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 58 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 59  w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Mieroszów. POBIERZ 
Zarządzenie 60  w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ 
POBIERZ  
Zarządzenie 61 w sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 62 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieroszowie POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 63 w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Mieroszów.   POBIERZ
Zarządzenie 64  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2017 rok. POBIERZ
Zarządzenie 65 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Inspektora ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska POBIERZ
Zarządzenie 66 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Inspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym POBIERZ
Zarządzenie 67 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K. Kieślowskiego w Mieroszowie.   POBIERZ
Zarządzenie 68 w sprawie wdrożenia dokumentacji ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 69 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 70 w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 71 w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 72 w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. POBIERZ
Zarządzenie 73 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kieślowskiego w Mieroszowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów. POBIERZ
Zarządzenie 74 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 62/2017 Burmistrza Mieroszowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 75 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wyboru członków Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie oraz zasad i zakresu jej działania POBIERZ
Zarządzenie 76 w sprawie odmowy wykonania prawa pierwokupu przysługującego Gminie Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 77 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2017 rok. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 78 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 79 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej. POBIERZ
Zarządzenie 80 w sprawie rozłożenia na raty Panu* należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny położony* POBIERZ
Zarządzenie 81 w sprawie powierzenia pani Longinie Elżbiecie Słowińskiej stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K. Kieślowskiego w Mieroszowie ul. Żeromskiego 30. POBIERZ
Zarządzenie 82 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Unisławiu Śląskim 35. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 83 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Sokołowsku przy ul. Głównej 18. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 84 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Mieroszowie przy ul. Dąbrowszczaków 4. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 85 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wyboru członków Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie oraz zasad i zakresu jej działania POBIERZ
Zarządzenie 86 w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 87 w sprawie powołania komisji do spraw odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego, pn.: „Przebudowa drogi w Unisławiu Śląskim (dz. nr 421 i nr 460)” POBIERZ
Zarządzenie 88 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 89 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ul. Powstańców 2 w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 90 w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny POBIERZ
Zarządzenie 91 w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny POBIERZ
Zarządzenie 92 w sprawie umorzenia odsetek od należności głównej z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie działki gruntu numer *, obręb *, położonej w Mieroszowie przy ul. * za rok 2000. POBIERZ
Zarządzenie 93 w sprawie odmowy umorzenia Pani *, należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny położony * POBIERZ
Zarządzenie 94 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań działki nr 189/3, położonej w obrębie Golińsk, stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 95 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań działki nr 377, położonej w obrębie Unisław Śląski, stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 96 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy al. Armii Krajowej w Mieroszowie, stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 97 w sprawie: obciążenia za wynagrodzeniem służebnością gruntową nieruchomości, działki nr 84/10 położonej w Mieroszowie przy al. Armii Krajowej, stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
Zarządzenie 98 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2017 rok. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 98/1 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2017 rok. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 99 w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na czas nieoznaczony, garażu wielostanowiskowego położonego na działce nr 72/13 w Sokołowsku, w budynku transportu i łączności, sąsiadującym z budynkiem mieszkalnym posadowionym przy ul. Głównej 50. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 100 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.   POBIERZ
Zarządzenie 101 w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego na lokal mieszkalny POBIERZ
Zarządzenie 102 w sprawie powołania Komisji Przetargowej/td> POBIERZ
Zarządzenie 103 w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na czas nieoznaczony, garażu wielostanowiskowego położonego na działce nr 72/13 w Sokołowsku, w budynku transportu i łączności, sąsiadującym z budynkiem mieszkalnym posadowionym przy ul. Głównej 50. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 104 w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na czas nieoznaczony, lokalu użytkowego położonego w Mieroszowie przy Placu Niepodległości 27 posadowionego na działce nr 557/4 obręb Mieroszów 1. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 105 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2017 rok. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 106 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. POBIERZ
Zarządzenie 107 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw kontroli zarządczej oraz Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie oraz w sprawie zasad przeprowadzania samooceny w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. POBIERZ
Zarządzenie 108 w sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 109 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  POBIERZ
Zarządzenie 110 w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i wstępnego szacowania strat powstałych na terenie Gminy Mieroszów w wyniku zdarzeń pogodowych po przejściu huraganowego wiatru i nawalnego deszczu w roku 2017  POBIERZ 
Zarządzenie 111 w sprawie rozłożenia na raty Pani * należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny położony * POBIERZ
Zarządzenie 112 w sprawie rozłożenia na raty Panu * należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny położony * POBIERZ
Zarządzenie 113 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  POBIERZ
Zarządzenie 114 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Mieroszów  POBIERZ
Zarządzenie 115 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Unisławiu Śląskim 113.  POBIERZ
 POBIERZ 
Zarządzenie 116 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi im. Krzysztofa Kieślowskiego w Mieroszowie  POBIERZ 
Zarządzenie 117 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi im. Krzysztofa Kieślowskiego w Mieroszowie   POBIERZ
Zarządzenie 118  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej  POBIERZ
Zarządzenie 119 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej   POBIERZ
Zarządzenie 120  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie  POBIERZ
Zarządzenie 121  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie  POBIERZ
Zarządzenie 122  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów samorządowej instytucji kultury . POBIERZ 
Zarządzenie 123  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2017 rok.  POBIERZ
 POBIERZ
 POBIERZ
Zarządzenie 124 w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i wstępnego szacowania strat w infrastrukturze powstałych na terenie Gminy Mieroszów w wyniku zdarzeń pogodowych po przejściu huraganowego wiatru i nawalnego deszczu w roku 2017.   POBIERZ
Zarządzenie 125  w sprawie powołania zespołu powypadkowego.  POBIERZ
Zarządzenie 126 w sprawie zwolnienia Pani Elżbiety Urbanik - Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.   POBIERZ
Zarządzenie 127  w sprawie zwolnienia Pani Danuty Wypych - Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. POBIERZ 
Zarządzenie 128 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  POBIERZ 
Zarządzenie 129 w sprawie powołania Komisji Przetargowej   POBIERZ 
Zarządzenie 130  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy Dąbrowszczaków, położonej na terenie miasta Mieroszów  POBIERZ
Zarządzenie 131  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.  POBIERZ
Zarządzenie 132 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  POBIERZ 
Zarządzenie 133 w sprawie szczegółowych zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok i lata następne POBIERZ
Z1 PDF
 Z1 XLS
Z2 PDF 
Z2 XLS
Z3 PDF 
Z3 XLS
Z4 PDF 
Z4 XLS
Z5 PDF 
Z5 DOC
Z6 PDF 
Z6 XLS
Z7 PDF 
Z7 XLS
Z8 PDF
 Z8 XLS
Z9 PDF
 Z9 XLS
Z10 PDF 
Z10 XLS
Zarządzenie 134 w sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 135 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej innej niż rolna stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 136 w sprawie wyznaczenia w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora-innego nauczyciela tej szkoły lub placówki do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora. POBIERZ
Zarządzenie 137 w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Remont mostu zlokalizowanego w ciągu ul. Powstańców w Mieroszowie" POBIERZ
Zarządzenie 138 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2017 rok. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 139 w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na czas nieoznaczony, lokalu użytkowego położonego w Mieroszowie przy Placu Niepodległości 15 posadowionego na działće nr 353/1 obręb Mieroszów 1 POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 140 w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach I etapu zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie przy ul. Wolności 19" POBIERZ
Zarządzenie 141 w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach I etapu zadania inwestycyjnego pn.: "Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Mieroszowskiego Centrum Kultury poprzez przebudowę biblioteki oraz pomieszczeń przeznaczonych na studio nagrań oraz salę prób" POBIERZ
Zarządzenie 142 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury. POBIERZ
Zarządzenie 143 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie. POBIERZ
Zarządzenie 144 w sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 145 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z udzieleniem dotacji celowej ze środków budżetu gminy Mieroszów pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego napaliwie stałym lub biomasie na terenie Gminy Mieroszów w ramach programu ,,Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. POBIERZ
Zarządzenie 146 w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi nr 116317D (km 0,00 - 0,272) ul. Radosna i ul. Unisławska w Sokołowsku [intensywne opady deszczu lipiec 2014.]" POBIERZ
Zarządzenie 147  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2017 rok. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 148 w sprawie powołania komisji stałej do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych na terenie Gminy Mieroszów. POBIERZ
Zarządzenie 149 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 150 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Unisławiu Śląskim 113 POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 151 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 152 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie. POBIERZ
Zarządzenie 153 ustalenia wywoławczych stawek czynszu na 2018 rok za najem lub dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne. POBIERZ
Zarządzenie 154 w sprawie: ustalenia wywoławczych stawek czynszu na 2018 rok za dzierżawę gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze, stanowiących własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
Zarządzenie 155 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 156 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 157 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 158 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 159 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 160 w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi nr 116314D (km 0+000 - 0+350) ul. Osiedle w Sokołowsku [intensywne opady deszczu lipiec 2014.]" POBIERZ
Zarządzenie 161 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 162 .w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2017 rok.  POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 163 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Mieroszowie przy ul. Powstańców 3. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 164 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Mieroszowie przy ul. Dąbrowszczaków 25B POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 165 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Sokołowsku przy ul. Głównej 34 POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 166 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Kowalowej przy ul. Wałbrzyskiej 28. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 167 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Inspektora ds. promocji i oświaty w Referacie Oświaty i Kultury POBIERZ
Zarządzenie 168 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej POBIERZ
Zarządzenie 169 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnejw celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Inspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym POBIERZ
Zarządzenie 170 w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie przebudowy ulicy Wysokiej w Mieroszowie – etap I” POBIERZ
Zarządzenie 171 sprawie odwołania powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie. POBIERZ
Zarządzenie 172 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury. POBIERZ
Zarządzenie 173 w sprawie ogłoszenia OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań narzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2018 . POBIERZ
Zarządzenie 174 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2018 . POBIERZ
Zarządzenie 175 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 176 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 177 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Urzędu Miejskiego w Mieroszowie . POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 178 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marice Sikorze pełniącej obowiązki Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie. POBIERZ
Zarządzenie 179 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Mieroszów od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Mieroszowie przy ul. Sportowej. POBIERZ
Zarządzenie 180 w sprawie czasu pracy w 2018 roku POBIERZ
Zarządzenie 181 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2017 rok. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 182 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2017 rok. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ