Zarządzenia Burmistrza w 2018 roku

Zarządzenie 1 w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2018. POBIERZ
Zarządzenie 2 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości POBIERZ
Zarządzenie 3 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej innej niż rolna stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
Zarządzenie 4 w sprawie uchylenia wykazu nr 1 nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat trzech z dnia 03.01.2018 r. POBIERZ
Zarządzenie 5 w sprawie ustalenia wysokości wywoławczych stawek czynszu najmu lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
Zarządzenie 6 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Mieroszowie przy ulicy Sportowej 1. POBIERZ
Pobierz
Zarządzenie 7 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku nr 92b w Golińsku. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 8 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 7 w Unisławiu Śląskim. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 9 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 7 w Unisławiu Śląskim. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 10 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 11 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 12 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne. POBIERZ
Zarządzenie 13 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych, dla których Gmina Mieroszów jest organem prowadzącym. POBIERZ
Zarządzenie 14 w sprawie umorzenia odsetek od należności głównej z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie działki gruntu numer *, obręb *, położonej w Mieroszowie przy ul. * za rok 2001. POBIERZ
Zarządzenie 15 w sprawie odwołania Zastępcy Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie . POBIERZ
Zarządzenie 16 w sprawie ustalenia planu dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowywania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2018 roku, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów. POBIERZ
Zarządzenie 17 w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Mieroszowa numer 7/2018 z dnia 22.01.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku nr 92b w Golińsku. POBIERZ
Zarządzenie 18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej . POBIERZ
Zarządzenie 19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Rybnica Leśna na dwa odrębne sołectwa: Rybnica Leśna i Kamionka oraz nadania statutów nowo powstałym sołectwom POBIERZ
Zarządzenie 20 sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Głównej 27 w Sokołowsku. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 21 sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Głównej 50 w Sokołowsku. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 22 sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Słonecznej 4 w Sokołowsku. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 23 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w Nowym Siodle 1. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 24 zmieniające Zarządzenie Nr 145/2017 Burmistrza Mieroszowa z dnia 23 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z udzieleniem dotacji celowej ze środków budżetu gminy Mieroszów pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na terenie Gminy Mieroszów w ramach programu ,,Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” POBIERZ
Zarządzenie 25 sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Mieroszów od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Mieroszowie przy ul. Sportowej POBIERZ
Zarządzenie 26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 27 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2018 rok POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 28 w sprawie wprowadzenia Regulaminu finansowania kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 29 w sprawie przymusowego doprowadzania osób do kwalifikacji wojskowej POBIERZ
Zarządzenie 30 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 19 położonego w Mieroszowie przy ul. Sportowej 1. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 31 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Mieroszowie przy ul. Krótkiej 8. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 32 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Sokołowsku przy ul. Głównej 10. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 33 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Sokołowsku przy ul. Głównej 13. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 34 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Mieroszowie przy ul. Mikołaja Kopernika 25B. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 35 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Sokołowsku przy ul. Głównej 23. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 36 w sprawie odwołania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 37 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej innej niż rolna stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 38 w sprawie odmowy umorzenia Panu *, należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny położony* POBIERZ
Zarządzenie 39 w sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 40 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Mieroszowskiego Centrum Kultury za rok 2017 POBIERZ
Zarządzenie 41 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Mieroszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za 2018 rok POBIERZ
Zarządzenie 42 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2018 rok. POBIERZ
Zarządzenie 43 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Mieroszowie przy pl. Niepodległości 9-10. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 44 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Mieroszowie przy ul. Mikołaja Kopernika 25 A. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 45 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Sokołowsku przy ul. Głównej 19. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 46 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Mieroszowie przy pl. Niepodległości 19. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 47 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 48 w sprawie przeznaczenia do oddania w nieodpłatne użyczenie, na czas oznaczony do lat trzech działki 353/28, położonej w obrębie Mieroszów 1, stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 49 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 50 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej innej niż rolna stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 51 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej innej niż rolna stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 52 w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na czas nieoznaczony, lokalu użytkowego położonego w Mieroszowie przy ul. Leśnej 10 posadowionego na działce nr 25 obręb Mieroszów 2. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 53 w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na czas nieoznaczony, lokalu użytkowego położonego w Mieroszowie przy Placu Niepodległości 27 posadowionego na działce nr 557/4 obręb Mieroszów 1 POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 54 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Mieroszów POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 55 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Sokołowsku przy ul. Głównej 34. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 56 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Mieroszowie przy ul. Wiejskiej 2A. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 57 w sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 58 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2018 rok. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 59 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierzawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 60 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej POBIERZ
Zarządzenie 61 w sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 62 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 63 w sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 64 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej innej niż rolna stanowiącej własność Gminy Mieroszów POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 65 w sprawie umorzenia Panu *, należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny położony * POBIERZ
Zarządzenie 66 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych POBIERZ
Zarządzenie 67 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 68 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 69 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2018 rok. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 70 w sprawie odwołania powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie. POBIERZ
Zarządzenie 71 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie. POBIERZ
Zarządzenie 72 sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Woźniak pełniącej obowiązki Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie. POBIERZ
Zarządzenie 73 sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 74 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 75 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 76 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 77 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 78 w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Mieroszów" POBIERZ
Zarządzenie 79 sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego, pomocnika Inspektora ochrony danych POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 80 w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 81 sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Rybnicy Leśnej działki 358/2, stanowiącej własność Gminy Mieroszów POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 82 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Różanej, składającej się z działek 43/8 i 43/14, stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 83 sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Łącznej, składającej się z działek 51/3 i 51/4, stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 84 w sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 85 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
Zarządzenie 86 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 87 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie. POBIERZ
Zarządzenie 88 sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2018 rok.   POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 89 w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Kamionka POBIERZ
Zarządzenie 90 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 91 sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Sokołowsku przy ulicy Słonecznej 1-3 POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 92 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 93 sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 92b w Golińsku. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 94 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 95 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 96 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie. POBIERZ
Zarządzenie 97 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Golińsku, budynek numer 108. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 98 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych nr 1 i 1A położonych w Mieroszowie przy ulicy Powstańców 12. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 99 sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Mieroszowie przy ulicy Sportowej 7. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 100 w sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 101 w sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 102 sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów. POBIERZ
Zarządzenie 103 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Inspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym POBIERZ
Zarządzenie 104 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów.. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 105 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw POBIERZ
Zarządzenie 106 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego POBIERZ
Zarządzenie 107 w sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 108 w sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 109 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej innej niż rolna stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 110 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. POBIERZ
Zarządzenie 111 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2018 rok.   POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 112 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego-garażu numer 2, położonego w Golińsku, numer 83. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 113 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego-garażu numer 1, położonego w Golińsku, numer 83. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 114 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. POBIERZ
Zarządzenie 115 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. POBIERZ
Zarządzenie 116  w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieroszów.  POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 117 w sprawie powierzenia Pani Iwonie Schienke stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie przy ul. Wolności 27. POBIERZ
Zarządzenie 118 sprawie powołania komisji stałej do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych na terenie Gminy Mieroszów.  POBIERZ 
Zarządzenie 119 w sprawie wykonania prawa pierwokupu przysługującego Gminie Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 120 w sprawie wykonania prawa pierwokupu przysługującego Gminie Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 121 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 21.08.2018 r. na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
Zarządzenie 122 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego- garażu , położonego w Mieroszowie, przy ulicy Powstańców 3A. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 123 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.    POBIERZ
Zarządzenie 124 w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego na lokal mieszkalny POBIERZ
Zarządzenie 125  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2018 rok.  POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 126 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 7 w Unisławiu Śląskim. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 127 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. POBIERZ
Zarządzenie 128 w sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 129 w sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 130 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 131 zmieniające Zarządzenie nr 143/2016 Burmistrza Mieroszowa z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Mieszkaniowej POBIERZ
Zarządzenie 132 w sprawie wprowadzenia Regulaminu powołania członków Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie oraz zasad i zakresu jej działania POBIERZ
Zarządzenie 133 w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 134 sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 135 sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 136 w sprawie wyznaczenia w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora-innego nauczyciela tej szkoły lub placówki do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora. POBIERZ
Zarządzenie 137 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 138 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2018 rok. POBIERZ
Zarządzenie 139 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego w 2018 roku zadania inwestycyjnego POBIERZ
Zarządzenie 140 w sprawie szczegółowych zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok i lata następne POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 141 sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 142 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 143 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 144 sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 145 sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 146 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 147 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 148 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 149 sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 150 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszó POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 151 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami na terenie Gminy Mieroszów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:   POBIERZ 
Zarządzenie 152 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych nr 4 i 4A, położonych w Sokołowsku przy ulicy Głównej 9. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 153 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2018 rok. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 154 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego POBIERZ
Zarządzenie 155 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 105/2018 Burmistrza Mieroszowa z dnia 13 lipca 2018r. POBIERZ
Zarządzenie 156 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 157 sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji POBIERZ
Zarządzenie 158 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej innej niż rolna stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 159 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu przysługującego Gminie Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 160 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Mieroszowie przy ulicy Dolnej 6. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 161 w sprawie zmiany zarządzenia numer 98/2018 Burmistrza Mieroszowa z dnia 6 lipca 2018 r. sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych numer 1 i 1A położonych w Mieroszowie przy ulicy Powstańców 12. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 162 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Mieroszowie przy ulicy Mikołaja Kopernika 26. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 163  w sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ 
Zarządzenie 164 w sprawie przeznaczenia do oddania w nieodpłatne użyczenie, na czas oznaczony do lat trzech zabudowanej działki 92/57, położonej w obrębie Sokołowsko, stanowiącej własność Gminy Mieroszów POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 165  w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Mieroszów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. POBIERZ 
Zarządzenie 166 w sprawie: powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej, stałego zespołu spisowego i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim i w jednostkach OSP za 2018 rok.  POBIERZ 
Zarządzenie 167 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej innej niż rolna stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 168 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 169 w sprawie przeznaczenia do oddania w nieodpłatne użyczenie, na czas oznaczony do lat trzech niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 170 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2018 rok. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 171 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 172 w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi nr 116279D (km 0+000-0+650) ul. Unisławska w Sokołowsku [intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.]" POBIERZ
Zarządzenie 173 w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi nr 116262D (km 0+000 - 0+240) w Golińsku [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]” POBIERZ
Zarządzenie 174 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 175 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku nr 4 przy ulicy Wiejskiej w Mieroszowie. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 176 zmieniające Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Mieroszowa z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Inspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym . POBIERZ
Zarządzenie 177 sprawie: ustalenia wywoławczych stawek czynszu na 2019 rok za dzierżawę gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze, stanowiących własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
Zarządzenie 178 w sprawie: ustalenia wywoławczych stawek czynszu na 2019 rok za najem lub dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne. POBIERZ
Zarządzenie 179 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 180 w sprawie umorzenia odsetek od należności głównej z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie działki gruntu numer *, obręb *, położonej w Mieroszowie przy ul. * za rok 2002. POBIERZ
Zarządzenie 181 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 180/2017 Burmistrza Mieroszowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie czasu pracy w 2018 roku POBIERZ
Zarządzenie 182 w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi nr 116308D (km 0+000 – 1+282) ul. Wysoka w Mieroszowie [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]” POBIERZ
Zarządzenie 183 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2018 rok. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 184 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 27.11.2018 r. na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
Zarządzenie 185 w sprawie umorzenia Panu*, należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny położony w Mieroszowie przy ul.* POBIERZ
Zarządzenie 186 w sprawie zmiany składu stałego zespołu spisowego i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim i w jednostkach OSP za 2018 rok. POBIERZ
Zarządzenie 187 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Mieroszowa POBIERZ
Zarządzenie 188 w sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 189 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2018 rok. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 190 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 180/2017 Burmistrza Mieroszowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie czasu pracy w 2018 roku POBIERZ
Zarządzenie 191 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu przysługującego Gminie Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 192 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu przysługującego Gminie Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 193 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mieroszowie przy al. Armii Krajowej, stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 194 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Mieroszowie przy ul. Małej, stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 195 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Mieroszowa POBIERZ
Zarządzenie 196 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 197 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2018 rok. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 198 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu przysługującego Gminie Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 199 w sprawie wprowadzenia Regulamin korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego funduszu w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 200 w sprawie zmiany zarządzenia numer 177/2018 Burmistrza Mieroszowa w sprawie ustalenia wywoławczych stawek czynszu na 2019 rok za dzierżawę gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze, stanowiących własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
Zarządzenie 201 w sprawie zmiany zarządzenia numer 178/2018 Burmistrza Mieroszowa w sprawie ustalenia wywoławczych stawek czynszu na 2019 rok za najem lub dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne. POBIERZ
Zarządzenie 202 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 203 w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi - ul. Malinowej w Kowalowej w obrębie dz. nr 162 (km 0+810 - 1+010) [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]”   POBIERZ
Zarządzenie 204 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku nr 3 przy ulicy Polna w Mieroszowie. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 205 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 7 przy ulicy Tkackiej w Mieroszowie. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 206 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 3 przy ulicy Powstańców w Mieroszowie. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 207 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 13 przy ulicy Głównej w Sokołowsku. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 208 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. POBIERZ
Zarządzenie 209 w sprawie czasu pracy w 2019 roku POBIERZ
Zarządzenie 210 w sprawie ogłoszenia OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2019. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 211 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2019. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 212 zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Mieroszowa z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sptrawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Mieroszów POBIERZ