Uchwały Rady Miejskiej VIII kadencji w 2022 roku

Numer Tytuł Pliki do pobrania
267 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Mieroszów na lata 2022-2026
Uchwała PDF
268 w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok Uchwała PDF
269 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Miejską Mieroszowa uchwały w sprawie
wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz
zakazu stosowania szczepień mRNA
Uchwała PDF
270 w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów’’ na rok 2022 Uchwała PDF
271 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych Uchwała PDF
272 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na
wyznaczonych miejscach
Uchwała PDF
273 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również tryb ich pobierania
Uchwała PDF
274 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mieroszów na lata 2022-2025
Uchwała PDF
275 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/270/2022 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów’’ na rok 2022
Uchwała PDF
276 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych na
terenie Gminy Mieroszów
Uchwała PDF
277 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Uchwała PDF
278 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Mieroszów w 2022 roku”
Uchwała PDF
279 w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok Uchwała PDF
280 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/256/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów
Uchwała PDF
281  w sprawie: zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywają
na terenie Gminy Mieroszów.
Uchwała PDF
282  w sprawie zmiany uchwały XXXI/190/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym.
Uchwała PDF
283 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Klubem Dziecięcym „Akademia Misiowa” w Mieroszowie Uchwała PDF
284 w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok Uchwała PDF
285 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza Uchwała PDF
286 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza Uchwała PDF
287 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy Uchwała PDF
288 w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/277/2022 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Uchwała PDF
289 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów Uchwała PDF
290 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania w przestrzennego miasta i gminy Mieroszów dla wybranych obszarów położonych w Mieroszowie i Rybnicy Leśnej Uchwała PDF
291 w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów dla wybranych obszarów położonych w Mieroszowie i Rybnicy Leśnej Uchwała PDF
292 w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów Uchwała PDF
293 w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok Uchwała PDF
294 w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Uchwała PDF
295 w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/276/2022 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Mieroszów Uchwała PDF
296 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mieroszowa wotum zaufania Uchwała PDF
297 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za rok 2021 Uchwała PDF
298 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 dla Burmistrza Mieroszowa Uchwała PDF
299 w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok Uchwała PDF