Uchwały Rady Miejskiej VII Kadencji w 2015 roku

Numer Tytuł  
13 w sprawie: wydzierżawiania nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Mieroszów POBIERZ
14 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Mieroszów, a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej POBIERZ
15 w sprawie: desygnowania kandydatów do komisji przetargowej POBIERZ
16 w sprawie: desygnowania kandydatów do komisji konkursowych POBIERZ
17 w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Mieroszowa na I półrocze 2015 POBIERZ
18 zmieniającą Uchwałę Nr II/3/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ogólnej POBIERZ
19 w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego ustanawiającego plan ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich POBIERZ
20 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2015 rok POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
21 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia numeru, granic i siedziby obwodowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej POBIERZ
22 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2015 rok POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
23 w sprawie uchwalenia Statutu Mieroszowskiego Centrum Kultury POBIERZ
24 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2015 rok POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
25 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów POBIERZ
26 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/166/09 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mieroszów POBIERZ
27 zmieniająca uchwałę Nr LI/252/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia zasad przyznawania i wypłacania stypendium za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Mieroszów POBIERZ
28 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Mieroszów dla miejscowości Unisław Śląski, Rybnica Leśna, Rybnica Leśna – Kamionka POBIERZ
29 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mieroszów POBIERZ
30 w sprawie akceptacji wprowadzenia bezpłatnej komunikacji gminnej na terenie Gminy Mieroszów POBIERZ
31 zmieniająca Uchwałę Nr LI/253/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa POBIERZ
32 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mieroszów na rok 2015 POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
33 w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania POBIERZ
34 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Mieroszów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Lubawce w okresie programowania 2014-2020 POBIERZ
35 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok POBIERZ
36 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mieroszowa POBIERZ
37 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mieroszów na rok 2015 Nr IV/8/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29.12.2014r POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
38 zmieniająca Uchwałę Nr IV/9/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2015- 2020 POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
39 zmieniająca Uchwałę Nr X/32/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mieroszów na rok 2015 POBIERZ
POBIERZ
40 zmieniająca Uchwałę Nr X/33/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania POBIERZ
41 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na kadencję w latach 2016 - 2019 POBIERZ
42 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/23/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Mieroszowskiego Centrum Kultury POBIERZ
43 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na II półrocze 2015 roku POBIERZ
44 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015 POBIERZ
45 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Mieroszów odrębnego obwodu głosowania w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 POBIERZ
POBIERZ
46 w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego ustanawiającego plan ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich POBIERZ
47 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mieroszów na rok 2015 Nr IV/8/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29.12.2014r POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
48 w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji gminnej na terenie Gminy Mieroszów POBIERZ
49 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Mieroszowa na II półrocze 2015r. POBIERZ
50 Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mieroszów na rok 2015 POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ
51 W sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2030 dla Gminy Mieroszów z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej POBIERZ POBIERZ
52 W sprawie utworzenia na terenie Gminy Mieroszów odrębnego obwodu głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. POBIERZ POBIERZ
53 W sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji gminnej na terenie Gminy Mieroszów POBIERZ
54 Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mieroszów na rok 2015 POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ
55 Zmieniająca Uchwałę Nr IV/9/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2014r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2015-2020 POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ
56 W sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatce na ławnika Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na kadencję w latach 2016-2019 POBIERZ
57 W sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025 POBIERZ
58 W sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na kadencję w latach 2016-2019 POBIERZ
59 W sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Mieroszów za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie sportowym POBIERZ
POBIERZ
60 W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 POBIERZ
POBIERZ
61 Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mieroszów na rok 2015 Nr IV/8/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29.12.2014r. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
62 Zmieniająca Uchwałę Nr IV/9/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2015-2020 POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
63 W sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego (garażu) stanowiącego własność Gminy Mieroszów na czas nieokreślony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu POBIERZ
64 W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości POBIERZ
65 W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych POBIERZ
66 W sprawie określenia dla osób fizycznych wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
67 W sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
68 Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mieroszów na rok 2015 Nr IV/8/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29.12.2014r. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
69 W spawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Wojewody Dolnośląskiego na Uchwałę Nr LXI/287/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 października 2014 roku w sprawie utworzenia Mieroszów Polski Solar Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. z udziałem Gminy Mieroszów i Polskiego Solaru S.A. POBIERZ
POBIERZ
70 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Mieroszowa POBIERZ
71 w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Mieroszowa POBIERZ
72 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik POBIERZ
73 zmieniająca uchwałę Nr XXXV/154/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne POBIERZ
74 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe POBIERZ
75 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
76 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi POBIERZ
77 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mieroszów POBIERZ
POBIERZ
78 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym POBIERZ
79 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 POBIERZ
POBIERZ
80 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mieroszów na lata 2016-2018 POBIERZ
POBIERZ
81 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mieroszów na rok 2015 Nr IV/8/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29.12.2014r POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
82 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2016–2022 POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
83 Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2016 rok POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
84 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na I półrocze 2016 roku POBIERZ
85 uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Mieroszów Polski Solar Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. z udziałem Gminy Mieroszów i Polskiego Solaru S.A. POBIERZ