Uchwały Rady Miejskiej VIII kadencji w 2019 roku

Numer Tytuł Pliki do pobrania
26 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Uchwała
27 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/75/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości Uchwała
Załącznik 1
28 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mieroszów Uchwała
29 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mieroszów Uchwała
30 w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020 Uchwała
31 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mieroszów na lata 2019-2021 Uchwała
32 w sprawie powołania Komisji Statutowej Uchwała
33 w sprawie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku z siedzibą w Mieroszowie Uchwała
34 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Mieroszowa na I półrocze 2019 rok Uchwała
35 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w postaci posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Uchwała
36 zmieniająca uchwałę Nr III/21/2018 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Uchwała
37 w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek prowadzonych przez Gminę Mieroszów. Uchwała
38 w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Mieroszów składników mienia gminnego do korzystania Uchwała
39 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów Uchwała
40 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2019 rok. Uchwała
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
41 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania pn. „ Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3365D- ul. Kwiatowa w Mieroszowie. Uchwała
42 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/251/18 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podziału sołectwa Rybnica Leśna na dwa odrębne sołectwa: Rybnica Leśna i Kamionka oraz nadania statutów nowo powstałym sołectwom Uchwała
43 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/209/17 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 września 2017 r.w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Mieroszów Uchwała
44 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów Uchwała
45 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Uchwała
46 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Uchwała
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
47 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej ” Uchwała
48 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałbrzych Uchwała
49 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Uchwała
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
50 w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieroszowie Uchwała
51 w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieroszowie Uchwała
52 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty na terenie Gminy Mieroszów Uchwała
53 zmieniająca Uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Uchwała
54 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364D w Sokołowsku" Uchwała
55 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Adama Mickiewicza Uchwała
Załącznik 1
56 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2020-2025 Uchwała
57 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Uchwała
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
58 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego Uchwała
59 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mieroszowa wotum zaufania Uchwała
60 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za rok 2018 Uchwała
61 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 dla Burmistrza Mieroszowa Uchwała
62 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Uchwała
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
63 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/ 2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów Uchwała
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
64 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w Unisławiu Śląskim w gminie Mieroszów. Uchwała
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
65 w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za działki nr ewid. 123/1, 120/1, 117/8, 117/10, 96/4, 115/1, 74/1, 70/1, 60/1, 57/3 w obrębie Unisław Śląski. Uchwała
66 w sprawie zawarcia porozumienia o ustanowieniu relacji partnerskich pomiędzy Meziměsti Region Hradec Kralove Republika Czeska a Mieroszowem w Województwie Dolnośląskim Rzeczpospolitej Polskiej. Uchwała
67 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na kadencję w latach 2020 - 2023 Uchwała
68 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso Uchwała
69 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na II półrocze 2019 roku Uchwała
70 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019 roku Uchwała
71 o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Uchwała
72 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieroszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. Uchwała
73 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na kadencję w latach 2020-2023 Uchwała
74 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Mieroszowa na II półrocze 2019 roku Uchwała
75 zmieniająca Uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Uchwała
76 w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w południowej części Mieroszowa nie narusza ustaleń studium  Uchwała
77 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w południowej części Mieroszowa  Uchwała
78 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/166/09 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 marca 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dn. 18.05.2009r. nr 87 poz. 1840 z późn.zm.) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mieroszów  Uchwała
79 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mieroszów jest organem prowadzącym  Uchwała
80 zmieniająca Uchwałę nr IX/68/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso  Uchwała
81  w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Uchwała
Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4
82 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów  Uchwała
Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3
83  w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Uchwała

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Uzasadnienie

84  w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów

Uchwała

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

85  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mieroszów Uchwała
86  w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na kadencję w latach 2020-2023 Uchwała
87 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Mieroszowa Uchwała
88 zmieniająca uchwałę nr XLIV/199/93 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 1 kwietnia 1993 roku w sprawie przystąpienia Gminy Mieroszów do Stowarzyszenia „Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej” Uchwała
89 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/36/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Uchwała
90 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Uchwała

Załącznik 1

Załącznik 2

Uzasadnienie

91 uchwalenia Gminnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Uchwała
92 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Uchwała

Załącznik

93 w sprawie nadania nazwy skweru w Sołectwie Sokołowsko w Gminie Mieroszów Uchwała
94 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała

Załącznik

95 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała

Załącznik

96 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Uchwała
97 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Uchwała
98 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości Uchwała
99 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2020-2025 Uchwała
100 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Uchwała

101 w sprawie współdziałania Gminy Mieroszów z Gminami: Walim, Boguszów-Gorce, Stare Bogaczowice, Głuszyca, Szczawno-Zdrój i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie wspólnej realizacji zadania pn. „Edukacja przez inspirację na lata 2019-2024” Uchwała
102 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieroszów w 2020 roku Uchwała
103 zmieniająca Uchwałę Nr XIV/96/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Uchwała
104 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik 1

Załącznik 2

105 w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2020-2029

Uchwała

Załącznik 1

Załącznik 2

106 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieroszów na 2020 rok

Uchwała

Objaśnienia

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

107 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów Uchwała
108 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na I półrocze 2020 roku Uchwała
109 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020 roku Uchwała