Ogłoszenie o przetargu na najem części garażu wielostanowiskowego oznaczonego nr 11 sąsiadującego z budynkiem przy ul. Głównej 50 w Sokołowsku

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na najem na czas nieoznaczony

części garażu wielostanowiskowego oznaczonego numerem 11, o powierzchni 56,30 m² p.u. położonego na działce 72/13 obręb Sokołowsko, w budynku transportu i łączności.Garaż sąsiaduje z budynkiem mieszkalnym przy ul. Głównej 50 w Sokołowsku. 

Nieruchomość gruntowa ma założoną księgę wieczystą nr SW1W/00050799/1. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sokołowsko działka nr 72/13 znajduje się w jednostce terenowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 12MW/U – jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala się usługi nieuciążliwe.

CENA WYWOŁAWCZA − 2,62 zł/1 m2/m-c

Wadium − 147,50 zł

Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które stanowi nie mniej niż 10% stawki wywoławczej za 1m2, z zaokrągleniem do dziesiętnej części złotego.

Wylicytowany czynsz zostanie powiększony o należny podatek VAT w wysokości 23% .

Przetarg odbędzie się dnia 21 kwietnia 2017 r. o godzinie 1030 w siedzibie ZGKiM „Mieroszów” Sp. z o.o. przy ul. Wolności 27a w Mieroszowie (parter).

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wpłacenie wadium w gotówce (lub przelewem), na konto Gminy Mieroszów w Mieroszowie nr 74 2030 0045 1110 0000 0087 7690 w BGŻ BNP Paribas S.A. o/Wałbrzych, nie później niż 14 kwietnia 2017 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Mieroszów).

2. Przedłożenie komisji przetargowej, nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem przetargu:

- aktualne zaświadczenie Burmistrza Mieroszowa o nie zaleganiu płatności podatku i opłat lokalnych – wydane nie później niż 3 miesiące przed datą rozpoczęcia przetargu;

- aktualne zaświadczenie z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Mieroszów sp. z o.o.z/s w Mieroszowie o niezaleganiu w płatności czynszu za wydzierżawiane lub wynajmowane nieruchomości – wydane nie później niż 3 miesiące przed datą rozpoczęcia przetargu;

- dowodu wniesienia wadium przez uczestnika przetargu;

- dowodu tożsamości;

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;- uzupełnionego oświadczenia stanowiącego odpowiednio załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów.

Wynajmujący zastrzega:

garaż jest w złym stanie technicznym – wzywa się zainteresowanych najmem do zapoznania się z jego stanem technicznym poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z mpzp. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń;

wadium kandydata na najemcę nie podlega zwrotowi i jest zaliczone na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych;

przepadek wadium na rzecz Wynajmującego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy po upływie 7 dni od daty zamknięcia przetargu;

wadium podlega zwrotowi uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali;

możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, z uzasadnieniem przyczyny.

Wszelkie naprawy i konserwacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania garażu, wyłoniony w przetargu Najemca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt, bez prawa domagania się od Wynajmującego poniesionych z tego tytułu kosztów. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie - pokój nr 8,

II piętro lub telefonicznie pod numerem 74 84 94 315 lub 74 84 94 317 (w sprawie mpzp) oraz ZGKiM „Mieroszów” Sp. z o.o. przy ul. Wolności 27a w Mieroszowie – pokój nr 3 (parter), bądź pod numerem telefonu 74 8458 287.