Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Mieroszowie przy Placu Niepodległości 2/8.

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Mieroszowie przy Placu Niepodległości 2/8.

Informacje o nieruchomości

Jednoizbowy lokal mieszkalny położony na III piętrze o powierzchni 19,86 m² p.u., wyposażony w instalację elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych, brak instalacji grzewczej. Możliwość ogrzewania elektrycznego lub zainstalowania kuchni węglowej (jest komin).

Dostęp do wody i kanalizacji we wspólnym pomieszczeniu wc, znajdującym się na III piętrze, poza obrębem mieszkania − wc nie jest pomieszczeniem przynależnym do mieszkania nr 8, ponieważ wszystkie lokale w tym budynku sprzedawane są bez przynależności (pierwsza sprzedaż lokalu w 1994 r.)

Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.

Mieszkanie w średnim stanie technicznym. Lokal czysty, suchy i zadbany. Stolarka okienna współczesna, stan bardzo dobry. Stolarka drzwiowa stan dobry, skrzydło i ościeżnica drewniane, prawdopodobnie z okresu wznoszenia, malowane olejno. Tynki kompletne. Malatura do odświeżenia. Na podłodze płyty pilśniowe malowane, brak listew przypodłogowych. Instalacja elektryczna (okablowanie i osprzęt) do wymiany.

Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Oznaczenie geodezyjne działki: nr 51/4, obręb Mieroszów 1, Plac Niepodległości 2.

Powierzchnia działki: 364 m².

Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/00029128/1.

Nieruchomość gruntowa oddana jest w użytkowanie wieczyste do dnia 08.12.2102 roku.

Udział w częściach wspólnych budynku i jego urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu: 284/10000.

Budynek składa się z 12 lokali, w tym 11 mieszkalnych.

Budynek przy Placu Niepodległości 2 w Mieroszowie umieszczony jest w wykazie zabytków.

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowi 25% wylicytowanej ceny ułamkowej części działki gruntu, powiększona o obowiązujący podatek od towarów i usług. Podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowią 1% ceny wylicytowanej ułamkowej części działki gruntu, powiększone o obowiązujący podatek od towarów i usług. Płatne są do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok, przez cały okres użytkowania wieczystego. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MUC – wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa i usługi (komercyjne i niekomercyjne) tworzące centrum ośrodka miejskiego.

Informacje o przetargu

 • Cena wywoławcza nieruchomości: 19.000 zł

w tym: cena lokalu: 18.518,99 zł

cena udziału w gruncie: 481,01 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) podana cena lokalu podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT).

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu obejmuje cenę lokalu oraz cenę udziału w gruncie przynależnego do lokalu, która stanowi podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Dla odrębnego ustalenia tych cen przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej.

 • Wadium w wysokości 2.000 zł

 • Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się 10.02.2017 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 74 2030 0045 1110 0000 0087 7690 do dnia 06.02.2017 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu

 1. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:

 • dowodu wniesienia wadium;

 • dowodu tożsamości;

 • właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje;

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.

 

Informacje dodatkowe

 • Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

 • Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.

 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 • Wadium podlega zwrotowi uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali.

 • Klucze do lokalu znajdują się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Wolności 27a w Mieroszowie, tel. 74 845 82 87.

 

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z ZGKiM „Mieroszów”.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 307.

 Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.