Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Różana, składającej się z działek numer 43/8 i 43/14 o łącznej powierzchni 0,1426 ha.

BURMISTRZ MIEROSZOWA
58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Różana, składającej się z działek numer 43/8 i 43/14  o łącznej powierzchni 0,1426 ha.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, o charakterze rolnym – pastwisko o poniżej średniej kulturze rolnej. Działki numer 43/8 i 43/14 położone w Różanej, o łącznej powierzchni 0,1426 ha, tworzą nieruchomość gruntową o nieregularnym kształcie, zbliżonym do litery „L” z zachwianą proporcją długości boków. Teren znacznie wypiętrzony ponad rzędna drogi asfaltowej, o dużej różnicy wysokości i bardzo dużym spadku w kierunku drogi. Działka usytuowana  w sąsiedztwie terenu uzbrojonego w sieć energetyczną i wodociągową. Dojazd bezpośrednio z drogi P3385D (działka drogowa numer 31/2). Użytki gruntowe – pastwiska trwałe: działka numer 43/8: PsV – 0,0405 ha, działka numer 43/14: PsIV – 0,1021 ha.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolami: R przeznaczony dla polowej gospodarki rolnej oraz upraw ogrodniczych oraz KZ – tereny dróg i ulic zbiorczych.
Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00080212/2.
Nieruchomość jest wolna od roszczeń i praw osób trzecich.

Informacje o przetargu
 • Cena wywoławcza 5.900 zł
 • Wadium w wysokości 600 zł
 • Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
Przetarg odbędzie się w dniu 2 października 2018 r. o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto: Gmina Mieroszów - Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 25 września 2018 r.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.
2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:
 • dowodu wniesienia wadium;
 • dowodu tożsamości;
 • właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.

Informacje dodatkowe:
 • Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawiający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 • Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 307 lub 74 84 94 318 (w zakresie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.