Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Mieroszów 2

BURMISTRZ MIEROSZOWA
58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1
ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Mieroszów 2, składającej się z działki nr 426/29 o powierzchni 0,2365 ha.

Opis nieruchomości: działka bez uzbrojenia, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej ulicy Łąkowej. Wzdłuż granicy działki przebiega kolektor sanitarny ks 200, deszczowy kd 300, sieć wodociągowa wB 150, telefoniczna, oraz napowietrzna linia energetyczna.
Działka gruntu niezabudowana, o kształcie wielokąta, położona na płaskim terenie w sąsiedztwie drogi nr 35. Teren działki niezagospodarowany, porośnięty trawą i nielicznymi krzewami (samosiejkami). Użytek gruntowy: Bp.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MU - przeznaczony dla jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i usług (komercyjnych i niekomercyjnych).
Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00076560/5.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.
I przetarg przeprowadzono w dniu 24 sierpnia 2017 r., II przetarg przeprowadzono w dniu 02 listopada 2017 r., III przetarg przeprowadzono w dniu 15 grudnia 2017 r., IV przetarg przeprowadzono w dniu 07 lutego 2018 r.

Informacje o przetargu

 • Cena wywoławcza 54.900 zł w tym 23% VAT w kwocie 10.265,85 zł 
 • Wadium w wysokości 5.500 zł
 • Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2018 r. o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto: Gmina Mieroszów - Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 16 marca 2018 r.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.
2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:

 • dowodu wniesienia wadium;
 • dowodu tożsamości;
 • właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.

 

Informacje dodatkowe

 • Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawiający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 • Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

  Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 307 lub 74 84 94 318 (w zakresie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
  Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
  1.jpg 10.JPG 11.JPG

  12.JPG 13.JPG 14.JPG

  15.JPG 16.JPG 2.jpg

  3.jpg 4.jpg 5.jpg

  6.jpg 7.jpg 8.jpg

  9.jpg mapa.jpg