Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań położonej w obrębie Mieroszów 2, składającej się z działki nr 385/3 o powierzchni 0,9709 ha.

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań położonej w obrębie Mieroszów 2, składającej się z działki nr 385/3 o powierzchni 0,9709 ha.

Opis nieruchomości: nieruchomość bez zabudowań, położona w rejonie ul. Wałbrzyskiej w Mieroszowie. Dojazd, dostęp działką drogową nr 386. 

Lokalizacja korzystna. Teren niezagospodarowany. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu. Dostępność inwestycyjna pełna. Działka nie jest uzbrojona. 

Użytki gruntowe: PsIII – 0,1019 ha - grunt w jego granicach podlega przepisom ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz PsIV – 0,8690 ha.

Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00078080/0.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest na rysunku planu symbolem KS – przeznaczony dla lokalizacji obiektów obsługi ruchu samochodowego i podróżnych, w tym także stacji paliw, z dopuszczeniem lokalizacji usług hotelarskich i innych związanych z obsługą ruchu samochodowego i podróżnych. 

Działka nr 385/3 położona w obrębie Mieroszów 2 znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich. 

Działka 385/3 przylega bezpośrednio do terenu oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KG- 35, przeznaczonym na pas dróg i ulic głównych o minimalnej szerokości 35 m w liniach rozgraniczających i stanowiącego rezerwę terenu pod obejście Mieroszowa. Teren ten jest zarezerwowany w mpzp, ale obwodnica fizycznie nie istnieje.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. 

I przetarg przeprowadzono w dniu 11 maja 2017 r., II przetarg przeprowadzono w dniu 26 czerwca 2017 r. III przetarg przeprowadzono w dniu 31 sierpnia 2017 r.

 Informacje o przetargu

 • Cena wywoławcza 249.000 zł w tym 23% VAT w kwocie 46.560,98 zł

 • Wadium w wysokości 25.000 zł

 • Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 2 listopada 2017 r. o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro. 

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto: Gmina Mieroszów - Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 26 października 2017 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.

2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:

 • dowodu wniesienia wadium;

 • dowodu tożsamości;

 • właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje;

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.

Informacje dodatkowe

 • Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawiający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

 • Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.

 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 307 lub 74 84 94 318 (w zakresie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). 

Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.