Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań położonej w obrębie Mieroszów 2, składającej się z działki nr 151/25 o powierzchni 0,0703 ha.

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1

ogłasza

 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań położonej w obrębie Mieroszów 2, składającej się z działki nr 151/25 o powierzchni 0,0703 ha.

 

Opis: nieruchomość gruntowa bez zabudowań, położona przy ul. Wolności w Mieroszowie, o kształcie nieregularnego, wydłużonego czworoboku. Teren lekko pochyły, podmokły, niezagospodarowany, porośnięty trawą i krzewami.

Działka bez uzbrojenia, z dostępem do drogi gruntowej działki nr 151/26 i nr 151/14, z dojazdem do ulicy Wolności. Sieci: energetyczna, wodno – kanalizacyjna i teletechniczna znajdują się przy ulicy Wolności. 

Użytek gruntowy B. Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00022867/4.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest na rysunku planu symbolem MW/U – przeznaczony dla wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej mieszkaniowej i usług (komercyjnych i niekomercyjnych). Działka nr 151/25 położona w obrębie Mieroszów 2 znajduje się częściowo w strefie "B" ochrony konserwatorskiej.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. 

CENA WYWOŁAWCZA – 26.500 zł 

w tym 23% VAT w kwocie: 4.955,28 zł

WADIUM – 2.700 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro. 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest:

Wniesienie wadium w pieniądzu przez dokonanie wpłaty z oznaczeniem nieruchomości w gotówce lub przelewem do dnia 31 lipca 2017 r. na rachunek bankowy Gminy Mieroszów prowadzony w Banku BGŻ BNP Paribas S. A. O/Wałbrzych Nr 74 2030 0045 1110 0000 0087 7690, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 31 lipca 2017 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Mieroszów, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Mieroszów. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 

Przedłożenie komisji przetargowej, przed otwarciem przetargu:

- dokumentu tożsamości; 

- dowodu wniesienia wadium (potwierdzenie z banku);

- dla podmiotów innych niż osoby fizyczne: aktualnego wydruku z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru, numeru NIP, w razie potrzeby pełnomocnictwa do udziału w przetargu. Odpis powinien być wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy;

- jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (minimalna wysokość postąpienia wynosi 270 zł).

Cena nabycia nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Mieroszów. Koszt sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

Gmina Mieroszów zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Mieroszowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wzywa się zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń i przyjmują nieruchomość w stanie istniejącym. 

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie pok. nr 8 pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, telefonicznie pod nr 74 84 94 307 lub 74 84 94 318 (w zakresie ustaleń planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.