Podatki i opłaty 2018

Przypominamy, iż od 1 października 2017 r. zmianie uległy numery rachunków bankowych Gminy Mieroszów. Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego należy dokonać na podany niżej numer rachunku:

Gmina Mieroszów
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
50 8395 0001 0021 8115 2000 0010

Podatek od nieruchomości 2018

W roku 2018 obowiązywać będą stawki podatkowe wynikające z Uchwała Nr XXXII/148/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących:

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni

od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni

od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni

od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 powierzchni

od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

od budowli określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - 2% ich wartości


Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1

POBIERZ WZÓR PDF

Załącznik ZN-1/A - dane o nieruchomościach - POBIERZ ZAŁĄCZNIK PDF

Załącznik ZN-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - POBIERZ ZAŁĄCZNIK PDF


Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Mieroszów - POBIERZ UCHWAŁĘ PDF


Podatek rolny 2018

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wyniesie w konsekwencji 131,23 zł za 1 ha przeliczeniowy gruntu rolnego (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta).

Stawki dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych, czyli mających powierzchnię poniżej 1 ha (równowartość 5 dt żyta) wyniesie 262,45 zł za 1 ha fizyczny.

Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1

POBIERZ DOKUMENT PDF

Załącznik ZR-1/A - dane o nieruchomościach - POBIERZ ZAŁĄCZNIK PDF

Załącznik ZR-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - POBIERZ ZAŁĄCZNIK PDF

Podatek leśny 2018

Podatek leśny za 1 ha fizyczny lasu 43,35 zł

Wzór deklaracji na podatek leśny DL-1

POBIERZ DOKUMENT PDF

Załącznik ZL-1/A - dane o nieruchomościach - POBIERZ ZAŁĄCZNIK PDF

Załącznik ZL-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - POBIERZ ZAŁĄCZNIK PDF


Załączniki ZN-1/A, ZR-1/A oraz ZL-1/A przeznaczone są dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki.

Ponadto informujemy o wprowadzeniu jednorazowej płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w kwocie nieprzekraczającej 100 zł w terminie płatności pierwszej raty.