NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE w Przedszkolu Miejskim w Mieroszowie

Mieroszów, 13.11.2020 r.

P.110.2.2020

 

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W MIEROSZOWIE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Przedszkolu Miejskim w Mieroszowie

ul. Wolności 27

58 – 350 Mieroszów

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

 1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. spełnienie jednego z poniższych warunków:

 1. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

 2. ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

 3. wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 4. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

 1. nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych;

 2. znajomość przepisów prawa, w szczególności z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, prawa podatkowego w jednostkach oświatowych oraz przepisów oświatowych, samorządowych, płacowych, ZUS;

 3. znajomość obsługi programów: księgowych, Płatnik, Portal GUS, E-Deklaracja, e -PFRON, itp.;

 4. biegła znajomość obsługi pakietu Microsoft Office (Word, Exel);

 5. znajomość zagadnień jednolitego pliku kontrolnego;

 6. umiejętność sporządzania planów i sprawozdań budżetowych;

 7. znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych;

 8. dokładność, sumienność, odpowiedzialność, obowiązkowość, terminowość wykonywania zadań, samodzielność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, dyspozycyjność;

 9. co najmniej 6 miesięczny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. pełnienie obowiązków i ponoszenie odpowiedzialności w zakresie:

 1. prowadzenia rachunkowości jednostki,

 2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

 3. dokonywania wstępnej kontroli:

 • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

 1. ponoszenie odpowiedzialności za przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej;

 2. prowadzenie księgowości dotyczącej dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;

 3. ponoszenie odpowiedzialności za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki;

 4. realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 5. opracowywanie we współpracy z dyrektorem planów dochodów i wydatków, sporządzanie sprawozdań z wykonywania budżetów, sprawozdań z wykonywania planów finansowych oraz analiz okresowych z wykorzystania środków i prognozowanych zmian w roku budżetowym, przygotowywanie danych do sporządzania wniosku budżetowego do projektu planu finansowego;

 6. opracowywanie we współpracy z dyrektorem planów zakupów na rok budżetowy;

 7. opracowywanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz kwalifikowanie ich wg właściwych podziałów kwalifikacji budżetowej;

 8. rozliczanie z przedsiębiorstwami dostarczającymi energię elektryczną, wodę i kanalizację, gaz, wywóz śmieci oraz telekomunikację itp.;

 9. pilnowanie prawidłowego obiegu dokumentów i dyspozycji rodzących konkretne skutki finansowo – ekonomiczne;

 10. terminowe i właściwe pod względem formalnym przygotowywanie wypłat dla pracowników jednostki;

 11. sporządzanie listy płac, kartotek zarobkowych i zasiłkowych;

 12. naliczanie i odprowadzanie należności podatkowych oraz opłat zgodnie z przepisami prawa;

 13. sporządzanie obowiązujących okresowych sprawozdań finansowych, budżetowych;

 14. sporządzanie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w części dotyczącej wynagrodzeń;

 15. sporządzanie sprawozdań SIO w zakresie finansowo – księgowym i wynagrodzeń;

 16. obciążanie kontrahentów odsetkami za nieterminowe regulowanie zobowiązań oraz wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca na kierowniczym stanowisku urzędniczym;

 2. praca jednozmianowa w wymiarze ½ etatu;

 3. praca biurowa z obsługą sprzętu m.in. monitora ekranowego, komputera, drukarki, niszczarki, ksera, telefonu;

 4. praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie;

 5. pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony z możliwością zawarcia kolejnej na czas nieokreślony.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Miejskim w Mieroszowie był niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny, potwierdzony własnoręcznym podpisem;

 2. życiorys – Curriculum Vitae, potwierdzony własnoręcznym podpisem;

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wymagane do zajmowania stanowiska głównego księgowego;

 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu;

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 6 miesięczny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku;

 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.);

 7. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie, potwierdzone własnoręcznym podpisem;

 8. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, potwierdzone własnoręcznym podpisem;

 9. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, potwierdzone własnoręcznym podpisem;

 10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, potwierdzone własnoręcznym podpisem;

 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby naboru danych osobowych, zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 

Uwaga:

Treść składanych oświadczeń przez kandydatów wymienionych w punkcie 6 musi być zgodna z treścią oświadczeń zawartych w ogłoszeniu o naborze.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie lub przesłać pocztą na adres Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie, ul. Wolności 27, 58 – 350 Mieroszów. Na kopercie należy umieścić adres zwrotny oraz dopisek: „Dotyczy naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego”.

Dokumenty należy złożyć lub przesłać w terminie do dania 25 listopada 2020 r., do godziny 1500.

Dokumenty, które będą składane oraz przesyłane pocztą muszą wpłynąć do przedszkola do dnia 25 listopada 2020 r., do godziny 1500.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Dodatkowe informacje:

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2020 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Przedszkolu Miejskim w Mieroszowie.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie przedszkola oraz opublikowana w BIP Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie.

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego
w Mieroszowie
Iwona Schienke