Udostępnienie informacji publicznej

SPRAWA:

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ZAŁATWIENIA SPRAW

Sekretariat, I piętro, pokój nr 7

Urząd Miejski w Mieroszowie

Pl. Niepodległości 1

58- 350 Mieroszów

 

OPŁATA SKARBOWA

Na podstawie art. 15 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty.

 

TERMIN REALIZACJI

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie powiadamia się, w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r.

Nr 112, poz. 1198r. z późn. zm.)

 

WNIOSEK DO POBRANIA

1. Karta Usługi

2. Wniosek do pobrania