Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w mieście/gminie* Mieroszów wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego

SPRAWA:

Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w mieście/gminie* Mieroszów wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek (do pobrania).

2. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w mieście/gminie* Mieroszów wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego – 2 egzemplarze (do pobrania).

3. Wypisy z rejestru gruntów, umowy dzierżawy, kopia decyzji o wymiarze podatku rolnego.

4. Oświadczenie sołtysa potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego przez wnioskodawcę przez okres co najmniej 5 lat (na terenie miasta Mieroszów możliwe jest potwierdzenie tego faktu za pomocą oświadczeń dwóch świadków).

5. Dokumenty (umowy, faktury, polisy ubezpieczeniowe itp.) związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat, na których widnieje podpis wnioskodawcy.

6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (za zaświadczenie).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:

Referat Nieruchomości

I piętro, pokój nr 15

tel. 74 30 30 020

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu 7 dni. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od postanowienia o odmowie wydania poświadczenia służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Mieroszowa w terminie 7 dni od daty doręczenia.

OPŁATY:

Opłata skarbowa: 17 zł

Sposób płatności: przelewem na rachunek bankowy Gminy Mieroszów

nr 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zaświadczenie wydaje się dla osób prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni min. 1 ha użytków rolnych.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 oraz art. 7 ust. 5 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 ze zm.).

2. Art. 217 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

 

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA 

1. Wniosek o poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych

2. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych