Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

SPRAWA

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

WYMAGANE DOKUMENTY

- Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- W przypadku współużytkowania z wnioskiem o przekształcenie występują wszyscy użytkownicy wieczyści

- Aktualny odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste objętej wnioskiem. W przypadku udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, związanego z odrębną własnością lokalu - aktualny odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej

- Wypis z ewidencji gruntów

- Dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny (umowa kupna – sprzedaży, umowa o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego, umowa zamiany, orzeczenie sądu)

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat, I piętro, pokój nr 7

 

REFERAT ODPOWIEDZIALNY

Referat Nieruchomości

I piętro, pokój nr 15

tel. 74 30 30 02

 

TERMIN ZAŁATWIENIA

Do 1 miesiąca od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji

 

OPŁATY

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł (zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.). Opłatę skarbową za decyzję kończącą postępowanie należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Mieroszów Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010

Wnioskodawca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do przekształcenia - koszty sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest odpłatne. Wysokość opłaty stanowi różnicę pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz. U. nr 175, poz. 1459 z późn. zm.)

Ustawa z 28.07.2011r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 187, poz. 1110)

 

ORGAN ODWOŁAWCZY

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu.

 

PLIKI DO POBRANIA

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności