Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej

I. NAZWA USŁUGI:

Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej

 

II. PODSTAWA PRAWNA:

 1. 1 ust. 1 pkt a, art. 37 i art. 39 rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1347/2000 (Dz.U. L 70  z 14.3.2009)
 2. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2018, poz. 2224)

 

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoba zainteresowana uznaniem wyroku rozwodowego jest zobowiązana:

             

 1. Okazać dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
 2. Złożyć wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej.
 3. Oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie, wydanego po 01.05.2004 r. w jednym z państwa członkowskich UE, z klauzulą prawomocności wraz z tłumaczeniem.
 4. Oryginał zaświadczenia, sporządzony przez właściwy organ państwa członkowskiego UE - sąd orzekający rozwód na formularzu określonym w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 wraz z tłumaczeniem.
 5. Złożyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
 6. Pełnomocnictwo – jeśli czynność jest dokonywania przez pełnomocnika.

 

 

IV. OPŁATY:

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., poz.1330)

 

   Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa – 11 zł.

    Opłata  skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł

 

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

Opłaty skarbowe należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010.

 

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Niezwłocznie, jeżeli można rozpatrzeć sprawę w oparciu o dowody przedstawione przez stronę.
 2. Nie później niż w ciągu 1 miesiąca w przypadku sprawy wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

 

art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j.: Dz.U z 2018, poz. 2096) z poźn.zm).

 

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie wpisania wzmianki.

 

VII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Stanu Cywilnego w Mieroszowie

 1. Plac Niepodległości 1

58-350 Mieroszów

tel. 74/84 94 321, I piętro - pokój nr 6,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny pracy:

  poniedziałek, wtorek, czwartek  od 7:30 do 15:30

  piątek od 7.30 do 14:30

 

 

VIII. UWAGI:

 1. Podanie o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie UE składa się w USC miejsca sporządzenia aktu małżeństwa.
 2. Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP można składać także przez pełnomocnika.

 

 

Załączniki

- Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego z ternu UE

- Pełnomocnictwo