Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

I. NAZWA USŁUGI

 

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego obywateli RP.

 

II. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1397 z poźn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r., poz. 2411 z poźn.zm.);

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2020, poz. 346 z poźn. zm);

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2020 r., poz. 1546)

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007, poz. 1330);

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U z 2020, poz. 256)

   

III. KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM O SPRAWĘ

 

Osoba zobowiązana do wymeldowania się.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

 1. w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

 2. w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

W przypadku zgłoszenia dokonanego przez pełnomocnika dodatkowo:

 • pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,

 • dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.

 

V. OPŁATY:

Brak, czynność materialno-techniczna.

Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa – 17 zł. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej. Opłatę skarbową z tytułu udzielonego pełnomocnictwa – 17 zł należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010.

 

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

 

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak, czynność materialno-techniczna.

 

VIII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Urząd Miejski w Mieroszowie

Plac Niepodległości 1

58-350 Mieroszów

parter - pokój nr 2

tel. 74 30 30 002

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek, od 7:30 do 15:30

środa od 7:30 do 16:30

piątek od 7:30 do 14:30

 

VIII UWAGI:

 1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego pobytu obowiązany jest wymeldować się.

 2. Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

 3. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

 4. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd (skutkuje to wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego). Jeżeli wyjazd następuje bez zamiaru stałego pobytu za granicą, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

 5. Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

 6. Wymeldowania z pobytu stałego/czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 7. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

   

Do pobrania: