Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

I. NAZWA USŁUGI

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców.


II. PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1397 z poźn.zm)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r., poz. 2411 z poźn);

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2020, poz. 346 z poźn. zm);

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2020 r., poz. 1546)

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007, poz. 1330);

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U z 2020, poz. 256)

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz.U z 2020, poz. 35)

 

III. KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM O SPRAWĘ

Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt czasowy.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Potwierdzenia pobytu czasowego osoby zgłaszającej pobyt czasowy dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego.


IV. WYMAGANE DOKUMENTY

formularz „zgłoszenie pobytu czasowego”

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

ponadto:

 • cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium RP na podstawie art. 108 ust.1 pkt 2 lub art. 206 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz.U z 2020, poz. 35) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej– dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany

 • cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE

 

V. OPŁATY

Brak, czynność materialno-techniczna.

Opłatę skarbową z tytułu udzielonego pełnomocnictwa – 17 zł należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione
z opłaty skarbowej.

 

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

 

VII. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak, czynność materialno-techniczna.

 

VIII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miejski w Mieroszowie

Plac Niepodległości 1

58-350 Mieroszów

parter - pokój nr 2

tel. 74 30 30 002

e-mail: kpelkaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek, od 7:30 do 15:30

środa od 7:30 do 16:30

piątek od 7:30 do 14:30

IX. UWAGI

 1. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania–odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania–odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

 2. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

 3. Pobytem czasowym jest przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.

 4. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.

 5. Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

 6. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.

 7. Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego można dopełnić osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 8. Organ dokonujący zameldowania wydaje osobie na jej pisemny wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, które jest ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu podlega opłacie skarbowej określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Do pobrania: