Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

I. NAZWA USŁUGI

​Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej.

 

II. PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 510)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1923)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007, poz. 1330);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 735)

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł zameldować się w drodze czynności materialno-technicznej.

2. Wypełniony i podpisany przez osobę ubiegającą się o zameldowanie formularz meldunkowy stosowany przy przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

3. Do wglądu dowód osobisty albo paszport.

 

W przypadku zgłoszenia zameldowania dokonanego przez pełnomocnika dodatkowo:

  • pisemne pełnomocnictwo do zameldowania w drodze decyzji administracyjnej
  • do wglądu: dowód osobisty lub paszport pełnomocnika
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.

 

IV. OPŁATY

Opłata skarbowa z tytułu wydania decyzji administracyjnej – brak opłaty

Opłatę skarbową z tytułu udzielonego pełnomocnictwa w kwocie 17 należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Mieroszów Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po złożeniu podania organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające
(bada legalność pobytu osoby w lokalu m.in. przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza kontrolę meldunkową).Postępowanie kończy wydanie decyzji administracyjnej o zameldowaniu lub o odmowie zameldowania osoby. Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia.

 

VI .TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem Burmistrza Mieroszowa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

VII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miejski w Mieroszowie

Plac Niepodległości 1

58-350 Mieroszów

parter - pokój nr 2

tel. (74) 30 30 001

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek, od 7:30 do 15:30

środa od 7:30 do 16:30

piątek od 7:30 do 14:30

 

VIII. UWAGI

W przypadku zameldowania w drodze decyzji administracyjnej na pobyt czasowy należy podać okres zameldowania.

 

Do pobrania:

Wzór wniosku ODT

Pełnomocnictwo RTF