W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

RSS

Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
 

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 
WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, Plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 30 30 188, lub
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (dokumenty podpisane  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) - adres skrzynki podawczej ePUAP: /d0ka68mu22/skrytka


Informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, tel. 74 30 30 007

 
OPŁATY

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty za decyzję w wysokości 107,00 zł.

Opłata skarbowa za zmianę decyzji wynosi 53,50 zł.

Opłata skarbowa za decyzję wspólną wynosi 214,00 zł.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach - do 2 miesięcy.

 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 2519 ze zm.),

Uchwała Nr XXXV/160/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mieroszów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1982).

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Mieroszowa.

 

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACHACH PRZYDOMOWYCH OSZYCZALNIA ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.


 

Załączniki:

Wzór sprawozdania
docx, 77 kB
Wytworzył: Paulina Szaniawska
Data wytworzenia: 08.02.2023
Opublikował w BIP: Paulina Szaniawska
Data opublikowania: 08.02.2023 08:36
Liczba pobrań: 61
Wniosek
docx, 16 kB
Wytworzył: Paulina Szaniawska
Data wytworzenia: 08.02.2023
Opublikował w BIP: Paulina Szaniawska
Data opublikowania: 08.02.2023 08:35
Liczba pobrań: 52
Odpowiedzialny za treść: Paulina Szaniawska
Wytworzył: Paulina Szaniawska
Data wytworzenia: 08.02.2023
Opublikował w BIP: Paulina Szaniawska
Data opublikowania: 08.02.2023 08:38
Ostatnio zaktualizował: Paulina Szaniawska
Data ostatniej aktualizacji: 08.02.2023 08:48
Liczba wyświetleń: 233
Drukuj Zapisz do PDF
wersje