Zarządzenia Burmistrza w 2016 roku

Zarządzenie 1 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska POBIERZ
Zarządzenie 2 w sprawie ustalenia planu dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowywania opłat za kształcenie nauczycieli POBIERZ
Zarządzenie 3 w sprawie ustalenia wysokości wywoławczych stawek czynszu najmu lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 4 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. projektów w Referacie Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych POBIERZ
Zarządzenie 5 w sprawie: powołania Zespołu ds. Rewitalizacji POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 6 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Sokołowsku przy ul. Szkolnej 4 POBIERZ
Zarządzenie 7 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Mieroszowie przy ul. S. Żeromskiego 17 POBIERZ
Zarządzenie 8 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Mieroszowie przy ul. S. Żeromskiego 20 POBIERZ
Zarządzenie 9 w sprawie zwolnienia z czynszu za dzierżawę gruntu położonego w Mieroszowie przy ul. Dąbrowszczaków, działka nr 359/10. POBIERZ
Zarządzenie 10 w sprawie: powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych POBIERZ
Zarządzenie 11 zmieniające Zarządzenie Nr 132/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieroszowie POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 12 w sprawie zmiany składu komisji likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 13 w sprawie odmowy umorzenia Panu * należności z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie działki gruntu położnej w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Sokołowsku przy ul. Głównej 6 POBIERZ
Zarządzenie 15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Sokołowsku przy ul. Słonecznej 3 POBIERZ
Zarządzenie 16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Mieroszowie przy ul. Dąbrowszczaków 25A POBIERZ
Zarządzenie 17 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2016 rok POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 18 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska POBIERZ
Zarządzenie 19 w sprawie: ustalenia składu osobowego Zespołu ds. Rewitalizacji POBIERZ
Zarządzenie 20 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. gospodarki mieszkaniowej w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej POBIERZ
Zarządzenie 21 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kieślowskiego w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 22 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Mieroszów 2 przy al. Armii Krajowej, stanowiącej własność Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 23 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Sokołowsku przy ul. Głównej 7 POBIERZ
Zarządzenie 24 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pełniącego również funkcję Zastępcy Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich POBIERZ
Zarządzenie 25 w sprawie ustalenia harmonogramu i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których gmina Mieroszów jest organem prowadzącym POBIERZ
Zarządzenie 26 w sprawie: sposobu wyliczania wydatków bieżących ponoszonych na przedszkola publiczne w zakresie obsługi księgowo- rachunkowej tych jednostek prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 27 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2016 rok POBIERZ
Zarządzenie 28 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. gospodarki mieszkaniowej w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej POBIERZ
Zarządzenie 29 w sprawie odmowy wykonania prawa pierwokupu przysługującego Gminie Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 30 w sprawie rozłożenia na raty *należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny położony w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 31 w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny położony w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 32 w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalne POBIERZ
Zarządzenie 33 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie jako jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego POBIERZ
Zarządzenie 34 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Mieroszowskiego Centrum Kultury za rok 2015 POBIERZ
Zarządzenie 35 w sprawie powołania stałej komisji w celu przeprowadzania brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego POBIERZ
Zarządzenie 36 w sprawie przekwalifikowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny POBIERZ
Zarządzenie 37 w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 38 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Sokołowsku przy ul. Osiedle 1 POBIERZ
Zarządzenie 39 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Mieroszowie przy pl. Niepodległości 2 POBIERZ
Zarządzenie 40 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Sokołowsku przy ul. Szkolnej 8 POBIERZ
Zarządzenie 41 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za 2015 rok POBIERZ
Zarządzenie 42 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2016 rok POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 43 zmieniające Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Mieroszowa z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie ustalenia składu osobowego Zespołu ds. Rewitalizacji POBIERZ
Zarządzenie 44 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Mieroszowie przy pl. Niepodległości 19 POBIERZ
Zarządzenie 45 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne POBIERZ
Zarządzenie 46 w sprawie odmowy wykonania prawa pierwokupu przysługującego Gminie Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 47 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych bez zabudowań, położonych w obrębie Mieroszów 2, stanowiących własność Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 48 w sprawie ustalenia wywoławczej stawki czynszu na 2016 rok za dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne, przeznaczonych do prowadzenia gospodarki leśnej POBIERZ
Zarządzenie 49 w sprawie sprzedaży pojazdu stanowiącego własność Gminy Mieroszów POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 50 w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 35/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia 08 kwietnia 2015r. w sprawie programu ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 51 zmieniające Zarządzenie Nr 204/09 Burmistrza Mieroszowa z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 52 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 53 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2016 rok POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 54 w sprawie odmowy umorzenia Panu *, należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny * POBIERZ
Zarządzenie 55 w sprawie rozłożenia na raty Pani * należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny * POBIERZ
Zarządzenie 56 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 57 w sprawie odmowy wykonania prawa pierwokupu przysługującego Gminie Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 58 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Sokołowsku przy ul. Głównej 50 POBIERZ
Zarządzenie 59 w sprawie odmowy umorzenia Panu *, należności z tytułu czynszu najmu za lokal socjalny położony * POBIERZ
Zarządzenie 60 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 61 w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji w tych sprawach POBIERZ
Zarządzenie 62 w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji w tych sprawach POBIERZ
Zarządzenie 63 w sprawie odmowy umorzenia Panu*, należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny położony* POBIERZ
Zarządzenie 64 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Unisławiu Śląskim nr 20 POBIERZ
Zarządzenie 65 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Sokołowsku przy ul. Głównej 16 POBIERZ
Zarządzenie 66 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2016 rok POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 67 w sprawie umorzenia Pani *, należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny położony* POBIERZ
Zarządzenie 68 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw związanych z organizacją w 2017 roku 22. Międzynarodowego Spotkania Miast Friedlandzkich w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 69 w sprawie rozłożenia na raty Panu * należności z tytułu czynszu najmu za lokal socjalny położony* POBIERZ
Zarządzenie 70 w sprawie określenia procedury zbierania uwag i opinii do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025 POBIERZ
Zarządzenie 71 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. obywatelskich w Referacie Spraw Obywatelskich POBIERZ
Zarządzenie 72 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska POBIERZ
Zarządzenie 73 w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego na lokal mieszkalny POBIERZ
Zarządzenie 74 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Mieroszowie POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 75 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Unisław Ślaski, stanowiącej własność Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 76 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 77 w sprawie: upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej POBIERZ
Zarządzenie 78 w sprawie rozłożenia na raty Pani*należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny położony * POBIERZ
Zarządzenie 79 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Mieroszowa POBIERZ
Zarządzenie 80 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w Mieroszowie przy pl. Niepodległości 20 POBIERZ
Zarządzenie 81 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieroszowie POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 82 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 83 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2016 rok POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 84 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Mieroszowa POBIERZ
Zarządzenie 85 w sprawie powołania stałej komisji w celu przeprowadzania brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego POBIERZ
Zarządzenie 86 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska POBIERZ
Zarządzenie 87 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Łączna POBIERZ
Zarządzenie 88 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. projektów w Referacie Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych POBIERZ
Zarządzenie 89 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw kontroli zarządczej oraz Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie oraz w sprawie zasad przeprowadzania samooceny w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. POBIERZ
Zarządzenie 90 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne POBIERZ
Zarządzenie 91 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2016 rok POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 92 w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 93 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Nowe Siodło, stanowiącej własność Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 94 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Rybnica Leśna, stanowiącej własność Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 95 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Mieroszowie przy pl. Niepodległości 9-10 POBIERZ
Zarządzenie 96 w sprawie: odwołania Pani Anny Kulińskiej ze stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K. Kieślowskiego w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 97 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2016 rok POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 98 w sprawie: zwolnienia Pani Anny Kulińskiej - dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kieślowskiego w Mieroszowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych POBIERZ
Zarządzenie 99 w sprawie: zwolnienia Pani Elżbiety Urbanik - dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych POBIERZ
Zarządzenie 100 w sprawie: zwolnienia Pani Danuty Wypych - dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych POBIERZ
Zarządzenie 101 w sprawie: wyznaczenia w szkołach/placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora innego nauczyciela tej szkoły do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora POBIERZ
Zarządzenie 102 w sprawie: rozłożenia na raty Panu* należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny położony* POBIERZ
Zarządzenie 103 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok i lata następne POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 104 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 POBIERZ
Zarządzenie 105 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2016 rok POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 106 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 107 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 108 w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Mieroszów od Województwa Dolnośląskiego prawa własności nieruchomości położonej w Sokołowsku POBIERZ
Zarządzenie 109 w sprawie: przekwalifikowania lokalu socjalnego na lokal mieszkalny POBIERZ
Zarządzenie 110 w sprawie: przekwalifikowania lokalu socjalnego na lokal mieszkalny POBIERZ
Zarządzenie 111 w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Nowe Siodło POBIERZ
Zarządzenie 112 w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieroszowie POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 113 w sprawie: regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 114 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury oraz określenia regulaminu konkursu POBIERZ
Zarządzenie 115 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2016 rok POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 116 w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 117 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka POBIERZ
Zarządzenie 118 w sprawie: oddania w użyczenie na okres 3 lat, Stowarzyszeniu „Słoneczko Unisławia”, części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o funkcji innej niż mieszkalna, położonej w Unisławiu Śląskim 4b, stanowiącej własność Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 119 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Państwa Janiny i Stanisława Brzeczek na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 120 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na rzecz dzierżawcy nieruchomości przyległej, Państwa Janiny i Stanisława Brzeczek, w celu poprawienia warunków zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości, na czas oznaczony do lat 3, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 121 w sprawie odmowy umorzenia Panu * należności z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie działki gruntu położnej w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 122 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej innej niż rolna stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 123 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2016 rok. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 124 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Mieroszów 2, stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
Zarządzenie 125 w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego na lokal mieszkalny POBIERZ
Zarządzenie 126 w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego położonego w Mieroszowie przy ul. Dąbrowszczaków 31-32, na działce nr 404/6 obręb Mieroszów 1. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 127 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie. POBIERZ
Zarządzenie 128 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
Zarządzenie 129 w sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 130 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury oraz określenia regulaminu konkursu POBIERZ
Zarządzenie 131 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Rybnica Leśna POBIERZ
Zarządzenie 132 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 133 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 134 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 135 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K. Kieślowskiego w Mieroszowie przy ul. Żeromskiego 30. POBIERZ
Zarządzenie 136 w sprawie zwolnienia Pani Longiny Słowińskiej – pełniącej obowiązki Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kieślowskiego w Mieroszowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych. POBIERZ
Zarządzenie 137 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi pełniącemu obowiązki dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kieślowskiego w Mieroszowie. POBIERZ
Zarządzenie 138 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi pełniącemu obowiązki dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kieślowskiego w Mieroszowie. POBIERZ
Zarządzenie 139 w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej POBIERZ
Zarządzenie 140 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pełniącego również funkcję Zastępcy Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich POBIERZ
Zarządzenie 141 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2016 rok. POBIERZ 
Zarządzenie 142 w sprawie wprowadzenia regulaminu wydatkowania środków budżetowych Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.   POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 143 zmieniające Zarządzenie nr 8/2011 Burmistrza Mieroszowa z dnia 7 stycznia 2011r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Mieszkaniowej POBIERZ
Zarządzenie 144 w sprawie czasowego zaprzestania naliczania czynszu za lokal mieszkalny położony * POBIERZ
Zarządzenie 145 w sprawie: ustalenia wywoławczych stawek czynszu na 2017 rok za najem lub dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne. POBIERZ
Zarządzenie 146 w sprawie: ustalenia wywoławczych stawek czynszu na 2017 rok za dzierżawę gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze, stanowiących własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
Zarządzenie 147 w sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 148 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Mieroszowie przy ul. Wolności 21 c. POBIERZ
Zarządzenie 149 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Mieroszowie przy Placu Niepodległości 27. POBIERZ
Zarządzenie 150 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Mieroszowie przy ul. Mickiewicza 7. POBIERZ
Zarządzenie 151 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Sokołowsku przy ul. Głównej 18. POBIERZ
Zarządzenie 152 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 153 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 154 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 155 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 156 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 157 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 158 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 159 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 160 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 161 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 162 w sprawie wyznaczenia w szkołach/placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora innego nauczyciela tej szkoły do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora POBIERZ
Zarządzenie 163 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw kontroli zarządczej oraz Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie oraz w sprawie zasad przeprowadzania samooceny w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 164 w sprawie powołania Komisji Przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 165 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony jednego roku nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 166 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 167 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 168 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 169 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 170 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 171 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 172 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Sokołowsku przy ul. Głównej 21 POBIERZ
Zarządzenie 173 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Sokołowsku przy ul. Osiedle 2 POBIERZ
Zarządzenie 174 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Sokołowsku przy ul. Głównej 23 POBIERZ
Zarządzenie 175 zmieniające Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Mieroszowa z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie ustalenia składu osobowego Zespołu ds. Rewitalizacji POBIERZ
Zarządzenie 176 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw związanych z organizacją w 2017 roku 22. Międzynarodowego Spotkania ,,Miast Friedlandzkich” w Mieroszowie. POBIERZ
Zarządzenie 177 w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego na lokal mieszkalny POBIERZ
Zarządzenie 178 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony jednego roku nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 179 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Sokołowsku przy ul. Słonecznej 4. POBIERZ
Zarządzenie 180 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Mieroszowie przy ul. Mickiewicza 5a. POBIERZ
Zarządzenie 181  w sprawie rozłożenia na raty zaległości głównej z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie działki gruntu * położonej w Mieroszowie POBIERZ 
Zarządzenie 182 w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Mieroszów i jej jednostkach podległych POBIERZ
Zarządzenie 183 w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim za 2016 rok. POBIERZ
Zarządzenie 184 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2016 rok. POBIERZ