Zarządzenia Burmistrza w 2022 roku

Zarządzenie Nr 2 w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mieroszów przyznawanym organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 3 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2022

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 4 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 5 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 6 w sprawie umorzenia z urzędu wierzytelności wobec XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX z tytułu odszkodowania za użytkowanie lokalu mieszkalnego nr XXX położonego w budynku nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 7 w sprawie umorzenia z urzędu wierzytelności wobec XXXXXXXXXXXXXXXXXX z tytułu odszkodowania za użytkowanie lokalu mieszkalnego nr XXX położonego w budynku nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXX w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 8 w sprawie umorzenia z urzędu wierzytelności wobec XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX z tytułu odszkodowania za użytkowanie lokalu mieszkalnego nr XXX położonego w budynku nr XXXXXXXXXXXXXXXXXX w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 9 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu pn.„Najładniejsza świąteczna dekoracja świetlna'2021” Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 10 w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 11 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 12 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 13 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 14 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 15 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 311/2021 Burmistrza Mieroszowa z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2