Zarządzenia Burmistrza w 2015 roku

Zarządzenie 1 w sprawie ustalenia planu dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowywania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2015 roku, zatrudnionych w szkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 2 w sprawie wyznaczenia Gminnego Koordynatora ds. Ogólnopolskiego Badania Ilości Osób Bezdomnych POBIERZ
Zarządzenie 3 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2013 Burmistrza Mieroszowa z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Mieszkaniowej POBIERZ
Zarządzenie 4 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych POBIERZ
Zarządzenie 5 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2015 POBIERZ
Zarządzenie 6 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2015 POBIERZ
Zarządzenie 7 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2015 rok POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 8 w przeznaczenia na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne POBIERZ
Zarządzenie 9 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2015 rok POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 10 w sprawie powołania Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 11 w sprawie powołania komisji przetargowej przy udzielania zamówienia publicznego POBIERZ
Zarządzenie 12 w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2015 POBIERZ
Zarządzenie 13 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury – Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie - dla której organizatorem jest Gmina Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 14 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw kontroli zarządczej oraz Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie oraz w sprawie zasad przeprowadzania samooceny w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne POBIERZ
Zarządzenie 16 w sprawie powołania komisji przetargowej przy udzielania zamówienia publicznego POBIERZ
Zarządzenie 17 w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2015 rok POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 19 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Mieroszowskiego Centrum Kultury, dla którego organizatorem jest Gmina Mieroszów oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej POBIERZ
Zarządzenie 20 w sprawie powołania komisji przetargowej przy udzielania zamówienia publicznego POBIERZ
Zarządzenie 21 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Nowe Siodło, Golińsk, Łączna, Różana, Kowalowa, Sokołowsko, Unisław Śląski, Rybnica Leśna POBIERZ
Zarządzenie 22 w sprawie zasad i terminów przyjmowania w roku szkolnym 2015/2016 dzieci do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych, publicznego gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 23 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej POBIERZ
Zarządzenie 24 w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2015/2016 dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 25 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne POBIERZ
Zarządzenie 26 w sprawie wprowadzenia regulaminu wydatkowania środków budżetowych Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro POBIERZ
Zarządzenie 27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2015 rok POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 28 w sprawie powołania zespołu ds. organizacji na terenie Gminy Mieroszów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. POBIERZ
Zarządzenie 29 w sprawie: nieodpłatnego obciążenia służebnością gruntową nieruchomości, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Mieroszowie przy ul. Powstańców. POBIERZ
Zarządzenie 30 w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie i w gminnych jednostkach organizacyjnych. POBIERZ
Zarządzenie 31 w sprawie wprowadzenia „Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie” POBIERZ
Zarządzenie 32 w sprawie ustalenia procedury określającej tryb wydawania przez Burmistrza Mieroszowa upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” POBIERZ
Zarządzenie 33 w sprawie odmowy wykonania prawa pierwokupu przysługującego Gminie Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 34 w sprawie powołania Komisji do spraw brakownia druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawnia dowodów osobistych POBIERZ
Zarządzenie 35 w sprawie Programu ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 36 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne POBIERZ
Zarządzenie 37 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieroszowie POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 38 w sprawie wskazania osób spośród pracowników gminnych jednostek organizacyjnych i zakładu opieki zdrowotnej do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mieroszów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. POBIERZ
Zarządzenie 39 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mieroszów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. POBIERZ
Zarządzenie 40 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska POBIERZ
Zarządzenie 41 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami na terenie Gminy Mieroszów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. POBIERZ
Zarządzenie 42 w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. POBIERZ
Zarządzenie 43 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne POBIERZ
Zarządzenie 44 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne POBIERZ
Zarządzenie 45 w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu części pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, położonym w Mieroszowie przy Placu Niepodległości 1 POBIERZ
Zarządzenie 46 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Mieroszów od Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości, położonych w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 47 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Łącznej, stanowiącej własność Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 48 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Mieroszowskiego Centrum Kultury za rok 2014 POBIERZ
Zarządzenie 49 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Mieroszów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. POBIERZ
Zarządzenie 50 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 51 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2015 rok POBIERZ
Zarządzenie 52 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2015 rok POBIERZ
Zarządzenie 53 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 54 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Nowym Siodle, stanowiącej własność Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 55 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. projektów w Referacie Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych POBIERZ
Zarządzenie 56 w sprawie oddania w użyczenie, Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kowalowej, stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
Zarządzenie 57 zmieniające Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mieroszów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. POBIERZ
Zarządzenie 58 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Rybnicy Leśnej, stanowiącej własność Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 59 w sprawie odmowy wykonania prawa pierwokupu przysługującego Gminie Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 60 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2015 rok POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 61 w sprawie powołania członków Rady Seniorów w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 62 w sprawie powołania komisji przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 63 w sprawie instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 64 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2015 rok POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 65 w sprawie odmowy wykonania prawa pierwokupu przysługującego Gminie Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 66 w sprawie powołania komisji przetargowej POBIERZ
Zarządzenie 67 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego POBIERZ
Zarządzenie 68 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego POBIERZ
Zarządzenie 69 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne POBIERZ
Zarządzenie 70 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne POBIERZ
Zarządzenie 71 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne POBIERZ
Zarządzenie 72 w sprawie przeniesienia za wynagrodzeniem, prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 73 w sprawie obciążenia za wynagrodzeniem służebnością gruntową nieruchomości położonej w Sokołowsku przy ul. Pocztowej stanowiącej mienie komunalne POBIERZ
Zarządzenie 74 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mieroszów, położonej w Rybnicy Leśnej POBIERZ
Zarządzenie 75 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne POBIERZ
Zarządzenie 76 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Mieroszowie, przy ul. Wałbrzyskiej, stanowiącej własność Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 77 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieroszów na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej POBIERZ
Zarządzenie 78 w sprawie umorzenia Panu * należności z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie działki gruntu położnej w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 79 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2015 rok POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 80 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne POBIERZ
Zarządzenie 81 w sprawie powołania zespołu ds. organizacji na terenie Gminy Mieroszów referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r POBIERZ
Zarządzenie 82 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami na terenie Gminy Mieroszów podczas referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r POBIERZ
Zarządzenie 83 w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r POBIERZ
Zarządzenie 84 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Gospodarki Komunalnej w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska POBIERZ
Zarządzenie 85 w sprawie wskazania osób spośród pracowników gminnych jednostek organizacyjnych i zakładu opieki zdrowotnej do obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Mieroszów w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r POBIERZ
Zarządzenie 86 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Mieroszów w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r POBIERZ
Zarządzenie 87 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 88 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne POBIERZ
Zarządzenie 89 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki POBIERZ
Zarządzenie 90 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne POBIERZ
Zarządzenie 91 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Rybnica Leśna, stanowiącej własność Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 92 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy Mieroszów w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. POBIERZ
Zarządzenie 93 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2015 – 2020 POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 94 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2015 rok. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 95 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową POBIERZ
Zarządzenie 96 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne POBIERZ
Zarządzenie 97 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne POBIERZ
Zarządzenie 98 w sprawie szczegółowych zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok i lata następne POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 99 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Ochrony Środowiska w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska. POBIERZ
Zarządzenie 100 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych. POBIERZ
Zarządzenie 101 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami na terenie Gminy Mieroszów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. POBIERZ
Zarządzenie 102 w sprawie powołania zespołu ds. organizacji na terenie Gminy Mieroszów wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. POBIERZ
Zarządzenie 103 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Mieroszów 1, stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
Zarządzenie 104 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 105 w sprawie: wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 106 w sprawie wyznaczenia w szkołach/placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora innego nauczyciela tej szkoły do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora POBIERZ
Zarządzenie 107 w sprawie zwolnienia Pani Elżbiety Urbanik - dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych POBIERZ
Zarządzenie 108 w sprawie zwolnienia Pani Anny Kulińskiej - dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kieślowskiego w Mieroszowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych POBIERZ
Zarządzenie 109 w sprawie zwolnienia Pani Danuty Wypych - dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych POBIERZ
Zarządzenie 110 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne. POBIERZ
Zarządzenie 111 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Oświaty i Kultury POBIERZ
Zarządzenie 112 w sprawie wskazania osób spośród pracowników gminnych jednostek organizacyjnych i zakładu opieki zdrowotnej do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mieroszów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. POBIERZ
Zarządzenie 113 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 114 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2015 rok. POBIERZ
Zarządzenie 115 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne POBIERZ
Zarządzenie 116 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mieroszów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. POBIERZ
Zarządzenie 117 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mieroszów, położonej w obrębie Mieroszów 2 przy ul. Tkackiej. POBIERZ
Zarządzenie 118 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej rolnej bez zabudowań, położonej w obrębie Mieroszów 2 przy ul. Adama Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Mieroszów. POBIERZ
Zarządzenie 119 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne POBIERZ
Zarządzenie 120 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne POBIERZ
Zarządzenie 121 w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. POBIERZ
Zarządzenie 122 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Mieroszów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. POBIERZ
Zarządzenie 123 zmieniające Zarządzenie Nr 116/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mieroszów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. POBIERZ
Zarządzenie 124 w sprawie rozłożenia na raty Panu *, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą * z siedzibą w * należności z tytułu dzierżawy działki gruntu nr 153/15, położonej w obrębie Łączna POBIERZ
Zarządzenie 126 w sprawie odmowy wykonania prawa pierwokupu przysługującego Gminie Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 127 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2015 rok POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 128 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego POBIERZ
Zarządzenie 129 zmieniające Zarządzenie Nr 99/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Ochrony Środowiska w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska. POBIERZ
Zarządzenie 130 w sprawie przekwalifikowania lokali socjalnych na lokale mieszkalne POBIERZ
Zarządzenie 131 w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalnych POBIERZ
Zarządzenie 132 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieroszowie POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 133 zmieniające Zarządzenie Nr 100/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych POBIERZ
Zarządzenie 134 zmieniające Zarządzenie Nr 111/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia 28 września 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Oświaty i Kultury POBIERZ
Zarządzenie 135 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska POBIERZ
Zarządzenie 136 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. kadr w Referacie Organizacyjno-Prawnym i Obsługi Interesantów POBIERZ
Zarządzenie 137 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Mieroszowie przy ul. Dąbrowszczaków 25b POBIERZ
Zarządzenie 138 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Mieroszowie przy ul. Mickiewicza 5 POBIERZ
Zarządzenie 139 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Mieroszowie przy ul. Kościelnej 2 POBIERZ
Zarządzenie 140 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Mieroszów od osób fizycznych, prawa własności nieruchomości, położonej w Mieroszowie przy ul. Dolnej POBIERZ
Zarządzenie 141 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Sokołowsku, stanowiącej własność Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 142 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego POBIERZ
Zarządzenie 143 w sprawie ustalenia wywoławczych stawek czynszu na 2016 rok za dzierżawę gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze, stanowiących własność Gminy Mieroszów POBIERZ
Zarządzenie 144 w sprawie ustalenia wywoławczych stawek czynszu na 2016 rok za najem lub dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne POBIERZ
Zarządzenie 145 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2015 rok POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 146 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej POBIERZ
Zarządzenie 147 w sprawie powołania stałej komisji w celu przeprowadzania brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego POBIERZ
Zarządzenie 148 w sprawie rozłożenia na raty Panu *, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą * z siedzibą w * należności z tytułu dzierżawy działki gruntu numer 153/15, położonej w obrębie Łączna POBIERZ
Zarządzenie 149 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Mieroszowie przy pl. Niepodległości 16 POBIERZ
Zarządzenie 150 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Sokołowsku przy ul. Głównej 9 POBIERZ
Zarządzenie 151 w sprawie: ogólnych zasad (polityki) rachunkowości oraz wykazu ksiąg rachunkowych dla Budżetu Gminy i dla jednostki Urzędu Miejskiego w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 152 w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim za 2015 rok POBIERZ
Zarządzenie 153 w sprawie: ogłoszenia OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2016 POBIERZ
Zarządzenie 154 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2016 POBIERZ
Zarządzenie 155 w sprawie: ustalenia czasu pracy w 2016 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie POBIERZ
Zarządzenie 156 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2015 rok POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 157 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2015–2020 POBIERZ
POBIERZ
Zarządzenie 158 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2015–2020 POBIERZ