Zarządzenia Burmistrza w 2021 roku

Zarządzenie Nr 1 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik 1 PDF

Zarządzenie Nr 2 w sprawie rozłożenia na raty XXXXXXXXXXXXXXXXXX należności z tytułu bezumownego zajmowania lokalu mieszkalnego położonego w Sokołowsku przy XXXXXXXXXXXXXXXX

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 3 w sprawie rozłożenia na raty XXXXXXXXXXX należności z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Mieroszowie przy XXXXXXXXXXXXXXXXX.

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 4 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu przysługującego Gminie Mieroszów

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 5 w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości w wyniku rozwiązania umowy użytkowania wieczystego

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 6 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Mieroszowie

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 7 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik 1 PDF

Zarządzenie Nr 8 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie - Zastępcy Kierownika Referatu Rozwoju. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 9 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 12  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu pn.„Najładniejsza świąteczna dekoracja świetlna'2020” Zarządzenie PDF 
Zarządzenie Nr 13 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik 1 PDF

Zarządzenie Nr 14 w sprawie powołania koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 15  zmieniające Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Mieroszowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie powołania koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowiSARS-CoV-2 Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; działań na rzecz osób niepełnosprawnych; działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego i turystyki; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 17 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 18 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

Zarządzenie PDF

Załącznik 0 PDF

Załącznik 1 PDF

Załącznik 2 PDF

Załącznik 3 PDF

Załącznik 4 PDF

Zarządzenie Nr 19 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 20 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 1 roku nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 21  w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 22  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których Gmina Mieroszów jest organem prowadzącym. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 23  w sprawie odwołania z funkcji członka zespołu interdyscyplinarnego Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 24  w sprawie powołania z funkcji członka zespołu interdyscyplinarnego  Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 25  w sprawie przyjęcia „Regulaminu partycypacji w kosztach wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej w lokalach użytkowych dla najemców tych lokali, stanowiących własność Gminy Mieroszów”

Zarządzenie PDF

Załącznik 1 PDF

Załącznik 2 PDF

Załącznik 3 PDF

Zarządzenie Nr 26 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie PDF

Załącznik 1 PDF

Zarządzenie Nr 27    
Zarządzenie Nr 28  

Zarządzenie PDF

Załącznik 1 PDF

Zarządzenie Nr 29 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 30 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie – Inspektora w Referacie Nieruchomości

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 31  w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

Zarządzenie PDF 

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 32 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji wierzytelności Gminy Mieroszów z tytułu zadłużeń czynszowych i innych opłat wynikających z umów najmu komunalnych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz należności z tytułu odszkodowań za zajmowanie lokali bez tytułu prawnego i samowolnego zajmowania lokali

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 33 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 10 marca 2021 r. przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących mienie Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 34 zmieniające Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Mieroszowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie powołania koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 35  zmieniające Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Mieroszowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Inspektora w Referacie Nieruchomości. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 36 w sprawi upoważnienia Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie do realizacji programu Ministrerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Wspoieraj Seniora" w gminie Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 37 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu przysługującego Gminie Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 38 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 39 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mieroszów.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 40  w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieroszów za 2020 rok  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 00 PDF

Załącznik Nr 000 PDF

Załącznik Nr 0000 PDF

Załącznik Nr 01 PDF

Załącznik Nr 02 PDF

Załącznik Nr 03 PDF

Załącznik Nr 04 PDF

Załącznik Nr 05 PDF

Załącznik Nr 06 PDF

Załącznik Nr 07 PDF

Załącznik Nr 08 PDF

Załącznik Nr 09 PDF

Załącznik Nr 10 PDF

Załącznik Nr 11 PDF

Załącznik Nr 12 PDF

Zarządzenie Nr 41  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/2020 Burmistrza Mieroszowa z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 42  w sprawie rozłożenia na raty Państwu XXXXXXXXXXXXXXXXX należności z tytułu najmu lokalu przy ul. XXXXXXXXXX w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 43 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 44 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej innej niż rolna stanowiącą własność Gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 45 w sprawie ustalenia stawek czynszu na 2021 rok za najem gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Mieroszów, przeznaczonych pod infrastrukturę gazociągową Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 46  w sprawie zasad i wysokości opłat za czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 PDF

Zarządzenie Nr 47 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu przysługującego Gminie Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 48 w sprawie rozłożenia na raty XXXXXXXXXXXXXXXXXX należności z tytułu bezumownego korzystania z lokalu przy ul. XXXXXXXXXXXX w Mieroszowie. Zarządzenie PDF 
Zarządzenie Nr 49 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 50 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 1 roku nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 51  w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 52  w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 53    
Zarządzenie Nr 54 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 55 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 56  zmieniające Zarządzenie Nr 191/2020 Burmistrza Mieroszowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania stałej komisji w celu przeprowadzania brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.  Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 57  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 58 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 59  w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 60 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Mieroszowskiego Centrum Kultury za rok 2020 Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 61 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 62  w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Klubie Dziecięcym „Akademia Misiowa” w Mieroszowie. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 63  w sprawie: powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Mieroszów oraz wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Mieroszów za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie sportowym. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 64 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 64A w sprawie : zmian w budżecie na 2021 rok

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 PDF

Zarządzenie Nr 65 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 66  w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie do realizacji Projektu pn. POLANA POD CZERWONĄ SKAŁĄ w ramach działalności Funduszu Toyoty - "Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat" Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 67 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 68 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 69  w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 70 w sprawie zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 71 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 72 w sprawie rozłożenia na raty XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX należności z tytułu najmu lokalu przy XXXXXXXXXXXXXXXXXXX w Mieroszowie

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 73 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 74  w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 75 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 76 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów.  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 77  w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie.  Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 78  w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 79 w sprawie powołania komisji przetargowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 80 w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 81 w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 82 w sprawie ustalenia stawek czynszu na 2021 rok za najem gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Mieroszów, przeznaczonych pod infrastrukturę wodociągową Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 83 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 84 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 85 w sprawie zmiany zarządzenia nr 68/2021 Burmistrza Mieroszowa z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 86 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 87 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 88 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Mieroszów za 2020 rok Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 89 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie, przy ul. Wolności 19. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 89A w sprawie : zmian w budżecie na 2021 rok Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 90  w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 91  w sprawie: powierzenia stanowiska Kierownika Klubu Dziecięcego „Akademia Misiowa” w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 92 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 93 w sprawie rozłożenia na raty XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX należności z tytułu najmu lokalu przy ul. XXXXXXXXXXXXX w Mieroszowie. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 94 zmieniające Zarządzenie Nr 201/2020 Burmistrza Mieroszowa z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie czasu pracy w 2021 roku Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 95  w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie – Inspektora w Referacie Finansowym. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 96  w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie – Inspektora w Referacie Finansowym. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 97 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 98 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 99  w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

 Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 100 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

 

Zarządzenie Nr 101 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej innej niż rolna stanowiącą własność Gminy Mieroszów.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 102 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na czas oznaczony do 3 miesięcy części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 103 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Mieroszów.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 104  zmieniające Zarządzenie Nr 95/2021 Burmistrza Mieroszowa z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie – Inspektora w Referacie Finansowym. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 105  zmieniające Zarządzenie Nr 96/2021 Burmistrza Mieroszowa z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie – Inspektora w Referacie Finansowym Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 106 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 107 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 108 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 109 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 110 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 111 w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na czas nieoznaczony, lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Mieroszów.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 112 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 113 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 114 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 115 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 116 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 117 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu przysługującego Gminie Mieroszów

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 118  zmieniające Zarządzenie Nr 32/2021 Burmistrza Mieroszowa z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji wierzytelności Gminy Mieroszów z tytułu
zadłużeń czynszowych i innych opłat wynikających z umów najmu komunalnych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz należności z tytułu odszkodowań za zajmowanie lokali bez tytułu prawnego i samowolnego zajmowania lokali.
 Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 119  w sprawie powołania komisji w postępowaniu  Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 120  w sprawie powołania komisji w postępowaniu   Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 121 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Mieroszów

 Zarządzenie PDF

 Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 122 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

  Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 123  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań stanowiącej własność Gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 124  w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie, przy ul. Wolności 19  Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 125 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 126 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Przelotnej 1 w Mieroszowie stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o. o. w Kamiennej Górze wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Mieroszów na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz w związku z art. 7a ust. 1-5, 7 i 8 oraz art. 7b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 508)

 Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 127 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 128 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie do prowadzenia postępowań wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej w ramach Programu "Czyste powietrze" Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 129 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie do prowadzenia postępowań wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej w ramach Programu "Czyste powietrze" Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 130 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie do prowadzenia postępowań wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej w ramach Programu "Czyste powietrze" Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 131 w sprawie rozłożenia na raty XXXXXXXXXXXXXXXXXXX należności z tytułu bezumownego korzystania z lokalu przy XXXXXXXXXXXXXX w Mieroszowie. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 132 w sprawie rozłożenia na raty XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX należności z tytułu najmu lokalu przy xxxxxxxxxx w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 133 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 134 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 135 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 136  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 137    
Zarządzenie Nr 138  w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 139  w sprawie powołania Komisji w postępowaniu Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 139A w sprawie : zmian w budżecie na 2021 rok

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 PDF

Zarządzenie Nr 140  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 126/2021 Burmistrza Mieroszowa z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Przelotnej 1 w Mieroszowie stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o. o. w Kamiennej Górze wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 141  w sprawie odwołania Pani Wioletty Sikory ze stanowiska Kieerownika Klubu Dziecięcego "Akademia Misiowa" w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 142  w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Klubu Dziecięcego "Akademia Misiowa" w Mieroszowie Zarządzenie PDF 
Zarządzenie Nr 143  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 144 w sprawie zmiany zarządzenia nr 134/2021 Burmistrza Mieroszowa z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów.  Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 145  w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 146  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie PDF 
Zarządzenie Nr 147 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 148  w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mieroszów na 2022 rok Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 149  w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 150  w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF 

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 151  w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF 

Załącznik Nr 1 PDF

 Zarządzenie Nr 152 zmieniające Zarządzenie Nr 95/2020 Burmistrza Mieroszowa z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie PDF 

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 PDF

Załącznik Nr 3 PDF

Zarządzenie Nr 153 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej innej niż rolna stanowiącą własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF 

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 154 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF 

Zarządzenie Nr 155  w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 1 roku nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF 

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 156  w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF 

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 157  w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF 

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 158 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych bez zabudowań stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF 

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 159  w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Mieroszowie do prowadzenia postępowań dostyczących świadczeń rodzinnych, postępowań z funduszu alimentacyjnego Zarządzenie PDF 
Zarządzenie Nr 160 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów.

Zarządzenie PDF 

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 161 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF 

Zarządzenie Nr 162 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF 

Zarządzenie Nr 163 w sprawie powołania Komisji w postępowaniu Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 164 w sprawie powołania Komisji w postępowaniu Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 165 w sprawie powołania Komisji w postępowaniu Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 166 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie – Inspektora w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 167 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF 

Zarządzenie Nr 168 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF 

Zarządzenie Nr 169  w sprawie : zmian w budżecie na 2021 rok

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 PDF

Zarządzenie Nr 170 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia XXXXXXXXXXXXXXXXXXX z tytułu bezumownej dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 171 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 172 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 173 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 1 roku nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 174 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 175 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 176 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 177 w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Najpiękniejsza dekoracja dożynkowa Gminy Mieroszów 2021” oraz ustanowienia regulaminu konkursu

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF 

Zarządzenie Nr 178  w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Mieroszów 2021” oraz ustanowienia regulaminu konkursu  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 179 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów  
Zarządzenie Nr 180 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie – podinspektora w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 181  w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 182 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 183  w sprawie powołania Komisji w postępowaniu Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 184 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 185 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 186 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie do występowania w imieniu organu właściwego dłużnika z wnioskami o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania dokumentu prawa jazdy przez dłużników alimentacyjnych, celem realizacji zadań ustawowych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 187  w sprawie powołania Komisji w postępowaniu Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 188  w sprawie powołania Komisji w postępowaniu Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 189 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 190 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 191 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 25.08.2021 r. na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 192 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 193 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu pn. „Najpiękniejsza dekoracja dożynkowa Gminy Mieroszów 2021” Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 194 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej w ramach naboru wniosków o najem lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Przelotnej 1 w Mieroszowie stanowiących własność
Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o. o. w Kamiennej Górze wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Mieroszów
Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 195 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu pn. „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Mieroszów 2021” Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 196 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań stanowiącej własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF 
Zarządzenie Nr 197 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań stanowiącej własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF 
Zarządzenie Nr 198 w sprawie wykonania prawa pierwokupu przysługującego Gminie Mieroszów Zarządzenie PDF 
Zarządzenie Nr 199 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej rolnej bez zabudowań, położonej w obrębie Mieroszów 1, działka nr 467/3, stanowiącej własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF 
Zarządzenie Nr 200 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o. o. w Kamiennej Górze Zarządzenie PDF 
Zarządzenie Nr 201  w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieroszów za I półrocze 2021 roku. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 202 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 203 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 204    
Zarządzenie Nr 205 w sprawie : zmian w budżecie na 2021 rok

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 PDF

Zarządzenie Nr 206  w sprawie uchylenia zarządzenia nr 149/2021 Burmistrza Mieroszowa z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 207 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 208 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 209 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokali stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 210 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 211 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 212 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 213 w sprawie powołania Komisji w postępowaniu Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 214 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy al. Armii Krajowej w Mieroszowie, stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 215 w sprawie obciążenia za wynagrodzeniem służebnością gruntową nieruchomości, działki nr 84/10 położonej w Mieroszowie przy al. Armii Krajowej, stanowiącej własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 216  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Głównej w Sokołowsku, stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 217 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej rolnej bez zabudowań, położonej w obrębie Unisław
Śląski, działka nr 431, stanowiącej własność Gminy Mieroszów
 

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 218 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Głównej w Sokołowsku, stanowiącej własność Gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 219    
Zarządzenie Nr 220 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki SIM Sudety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 221 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 222 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 223  w sprawie : zmian w budżecie na 2021 rok  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 224  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieroszowie  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 225  w sprawie powołania Komisji w postępowaniu  
Zarządzenie Nr 226 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 227 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 228 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 229 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 230 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 231 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 232 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 233 w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiedniej, na czas nieoznaczony, nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 234 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 235 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 236 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu niemieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 237  w sprawie odwołania Inspektora Ochrony danych Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 238  w sprawie powołania Inspektora Ochrony danych 

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 239    
Zarządzenie Nr 240 w sprawie rozłożenia na raty Pani XXXXXXXXXXXXXXX należności za lokal mieszkalny położony w Mieroszowie przy ul. XXXXXXXXXXXXXXX. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 241 w sprawie rozłożenia na raty Pani XXXXXXXXXXXXXXXXXX należności z tytułu najmu lokalu przy ul. XXXXXXXXXXXXXX w Mieroszowie. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 242  w sprawie rozłożenia na raty Panu XXXXXXXXXXXXXX należności z tytułu bezumownego korzystania z lokalu przy ul. XXXXXXXXXX w Mieroszowie.  Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 243  w sprawie : zmian w budżecie na 2021 rok  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 PDF

Załącznik Nr 3 PDF

Zarządzenie Nr 244 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 245 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 246 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 247 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na czas oznaczony do 25 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 248 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 249 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 250 w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Mieroszowa numer 217/2021 z dnia 23.09.2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości gruntowej rolnej bez zabudowań, położonej w obrębie Unisław Śląski, działka 431, stanowiącej własność Gminy Mieroszów
Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 251 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na czas oznaczony 20 lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Mieroszów Zarządzenie PDF