Zarządzenia Burmistrza w 2020 roku

Zarządzenie Nr 1 w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Mieroszów.

Zarządzenie PDF

Załącznik 1 PDF

Zarządzenie Nr 2 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów.

Zarządzenie PDF

Załącznik 1 PDF

Zarządzenie Nr 3 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów.

Zarządzenie PDF

Załącznik 1 PDF

Zarządzenie Nr 4 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik 1 PDF

Zarządzenie Nr 5 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

Zarządzenie PDF

Załącznik 1 PDF

Zarządzenie Nr 6 zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Mieroszowa z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik 1 PDF

Zarządzenie Nr 7 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 22.01.2020 r. na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 8 w sprawie rozłożenia na raty Panu XXXXX XXXXXXXXX należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny położony w Mieroszowie przy ul. XXXXXXXXXXX. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 9 w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i turystyki w roku 2020. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

Zarządzenie PDF

Załącznik 1 PDF

Zarządzenie Nr 11 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów.

Zarządzenie PDF

Załącznik 1 PDF

Zarządzenie Nr 12 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Mieroszów prawa do nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 32/1 AM-3, obręb Mieroszów 2 o pow. 0,4679 ha, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie.”

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mieroszów.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 16  zmieniające zarządzenie 46/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w UM w Mieroszowie o wartośści nie przekraczającej kwoty 30.000 euro Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 17 w sprawie: określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 18  w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 19  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieroszowie

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 PDF

Zarządzenie Nr 20  w sprawie : zmian w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 PDF

Zarządzenie Nr 21 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i turystyki w roku 2020. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 22 w sprawie OGŁOSZENIA II OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i turystyki w roku 2020. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 23 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 157/2019 Burmistrza Mieroszowa z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie sposobu realizacji wniosków o przydział wolnego lokalu mieszkalnego, kwalifikującego się do wykonania remontu, przebudowy i rozbudowy, stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 24 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 25 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Mieroszów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 26 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Inspektora w Referacie – Biurze Obsługi Klienta. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 27 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych bez zabudowań stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 28 w powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie sprawie: nieruchomości stanowiących mienie gminne. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 29 w sprawie rozłożenia na raty Pani XXXXXXXXXXXXXXX należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny położony w XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 30  w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których Gmina Mieroszów jest organem prowadzącym. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 31  w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 32  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 33  w sprawie: zmian w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 34  w sprawie: powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 35  w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 36  w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 37 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Inspektora w Referacie Finansowym.

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 38 w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 39 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na
rzecz najemcy lokalu.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 40 w sprawie przekazania Sołectwu Golińsk składników mienia do korzystania

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 41 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2020 Burmistrza Mieroszowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieroszowie

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 42 w sprawie rozłożenia na raty Pani XXXXX XXXXXX należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny numer XXX w Unisławiu Śląskim XXX.

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 43 w sprawie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 44 w sprawie: wydania kierownikom jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mieroszów ogólnych zaleceń w związku z potencjalnym ryzykiem zarażenia koronawirusem

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 45 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Mieroszów szczególnych rozwiązań umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenia dla zdrowia publicznego związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 46 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2020 Burmistrza Mieroszowa z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 47 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 48 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 49 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 50 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Mieroszowa Informacji o stanie mienia Gminy Mieroszów za rok 2019

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 51  w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Danucie Wypych - dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 52  w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Grażynie Lektarskiej - dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Korczaka w Sokołowsku Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 53  w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Longinie Elżbiecie Słowińskiej - dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 54  w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Schienke - dyrektorowi Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 55  w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieroszów za roko 2019

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 PDF

Załącznik Nr 3 PDF

Zarządzenie Nr 56  w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Mieroszów i Skarbu Państwa Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 57  w sprawie : zmian w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 58 w sprawie wprowadzenia obowiązku wykorzystania oprogramowania firmy ZETO SOFTWARE Sp z o.o. pod nazwą PUMA w realizacji zadań zgodnych z zakresami działań i zadań przypisanych poszczególnym Referatom i Samodzielnym Stanowiskom Pracy Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 59  w sprawie : zmian w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 PDF

Załącznik Nr 3 PDF

Zarządzenie Nr 60 w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Mieroszów w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 61 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 62 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 63 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 64 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej rolnej bez zabudowań, położonej w obrębie Unisław Śląski, działka nr 431, stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 65 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej rolnej bez zabudowań, położonej w obrębie Unisław Śląski, działka nr 428, stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 66 w sprawie rozłożenia na raty Pani XXXXXXXXXXXXX należności z tytułu bezumownego zajmowania lokalu przy XXXXXXXXXXXX w Mieroszowie

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 67 w sprawie zmiany Regulamin korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego funduszu w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 68  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Mieroszowskiego Centrum Kultury za rok 2019. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 69  w sprawie : zmian w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 PDF

Zarządzenie Nr 70 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 71 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań, działki nr 172/2, położonej
w obrębie Mieroszów 2, stanowiącej własność Gminy Mieroszów.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 72 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 73 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 74 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów.

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 75 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Inspektora w Referacie Rozwoju

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 76 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 77 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 1 roku nieruchomości gruntowej innej niż rolna stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 78 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 PDF

Załącznik Nr 3 PDF

Zarządzenie Nr 79 w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 80 w sprawie podjęcia działań, mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień wynikających z wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 81 w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na czas nieoznaczony, lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 82 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego na rzecz organizacji pożytku publicznego

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 83 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy
Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 84  w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Mieroszów za 2019 rok

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 85  w sprawie zmiany Zarządzenia 35/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia 08 kwietnia 2015 r. w sprawie: Programu ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 86 w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 12 miesięcy nieruchomości gruntowej innej niż rolna stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 87 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 PDF

Zarządzenie Nr 88 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 89 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 90 w sprawie rozłożenia na raty Pani XXXXX XXXXXXX należności z tytułu bezumownego zajmowania lokalu przy ul. XXXXXXXXXXXXXXXX w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 91 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 92 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 93 zmieniające Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Mieroszowa z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Inspektora w Referacie Rozwoju Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 94 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Mieroszów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 95  w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 96 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 97 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami na terenie Gminy Mieroszów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 98 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 99 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Sokołowsku przy
ul. Głównej, stanowiącej własność Gminy Mieroszów.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 100 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 101  w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Mieroszów w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień28 czerwca 2020 r  Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 102 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 103  w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko kierownicze w gminnej jednostce organizacyjnej - Dyrektora OPS w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 104 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 105 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 106  zmieniające zarządzenie 93/2020 Burmistrza Mieroszowa z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Inspektora w Referacie Rozwoju. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 107  zmieniające Zarządzenia Nr l0ll2020 z dnia 16 czerwca 2020 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Mieroszów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 108  w sprawie zmian w budżecie na rok 2020 Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 109  w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2020-2029  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 109A w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2020-2029

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 3 PDF

Zarządzenie Nr 110 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 111 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn: Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 112  w sprawie : zmian w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 PDF

Załącznik Nr 3 PDF

Zarządzenie Nr 113 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 114 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań działki nr 493/18 położonej
w obrębie Mieroszów 1, stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 115 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań działki nr 25/2 położonej
w obrębie Kowalowa, stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 116 w sprawie sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mieroszów na rok 2021 Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 117 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 118 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu przysługującego Gminie Mieroszów

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 119  w sprawie : zmian w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 120 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mieroszowie

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 121 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 122  w sprawie upoważnienia Pani Bogusławy Nawrat Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 123 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 124 w sprawie rozłożenia na raty Pani XXXXXXXXXXXXXX należności z tytułu najmu lokalu przy ul.XXXXXXXXXXXXXXXX w Sokołowsku.

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 125 w sprawie rozłożenia na raty Pani XXXXXXXXXXXXX  należności z tytułu najmu lokalu przy ul. XXXXXXXXXXXXXXX w Sokołowsku.

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 126 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 26.08.2020 r. na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 127 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 128 w sprawie : zmian w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 PDF

Załącznik Nr 3 PDF

Zarządzenie Nr 129  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych bez zabudowań stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 130  w sprawie umorzenia Pani XXXXXXXXXXXX zam. w Mieroszowie przy XXXXXXXXXXXXXXXXX, należności z tytułu bezumownego użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Mieroszowie przy XXXXXXXXXXXXXXXXX Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 131 W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 132 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 133

 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżeetu Gminy Mieroszów za I półrocze 2020 roku Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 134  w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 PDF

Zarządzenie Nr 135 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 136 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 137 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 138 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przyznawania corocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Mieroszowa oraz regulaminu jej pracy

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 139 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 140 w sprawie rozłożenia na raty Pani XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX należności z tytułu najmu lokalu przy XXXXXXXXXXXXX w Sokołowsku

Zarządzenie PDF

 Zarządzenie Nr 141  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

 Zarządzenie Nr 142  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

 Zarządzenie Nr 143  w sprawie rozłożenia na raty ................................................. należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny położony w Mieroszowie przy ul............................... Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 144  zmian w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

 Zarządzenie Nr 145  w sprawie: odwołania Pani Longiny Elżbiety Słowińskiej ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie. Zarządzenie PDF
 Zarządzenie Nr 146  w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie Zarządzenie PDF
 Zarządzenie Nr 147  w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 148 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

 Zarządzenie Nr 149  w sprawie: oddania w użyczenie Mieroszowskiemu Centrum Kultury nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

 Zarządzenie Nr 150  w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej innej niż rolna stanowiącą własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
 Zarządzenie Nr 151  w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 152 w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem (SaRS-CoV 2) w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 153  w sprawie : zmian w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 154 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Inspektora w Referacie Rozwoju.

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 155 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 156  w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 157  w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Inspektora w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 158  w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Kierownika Referatu Nieruchomości.  Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 159  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy w dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 160 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 161  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 162  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań stanowiącej własność Gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 163  w sprawie : zmian w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 PDF

Załącznik Nr 3 PDF

 Zarządzenie Nr 164  w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2020-2029  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

 Zarządzenie Nr 165  w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieroszowie  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

 Zarządzenie Nr 166  w sprawie odwołania Inspektora Ochrony Danych Zarządzenie PDF
 Zarządzenie Nr 167  w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 168 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 169  w sprawie rozłożenia na raty Pani XXXXXXXXXXXXXXX należności z tytułu najmu lokalu przy XXXXXXXXXXXXXXXX w Mieroszowie. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 170 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 171 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 172 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Podinspektora w Referacie Rozwoju. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 173  w sprawie: przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Mieroszów oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029 Radzie Miejskiej Mieroszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 0 PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 PDF

Załącznik Nr 3 PDF

Załącznik Nr 4 PDF

Załącznik Nr 5 PDF

Załącznik Nr 6 PDF

Załącznik Nr 7 PDF

Załącznik Nr 8 PDF

Załącznik Nr 9 PDF

Załącznik Nr 10 PDF

Załącznik Nr 11 PDF

Załącznik Nr 12 PDF

Zarządzenie Nr 174 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 138/2020 Burmistrza Mieroszowa z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przyznawania corocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Mieroszowa oraz regulaminu jej pracy Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 175  w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 176  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań stanowiącej własność Gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 177 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 178 w sprawie : zmian w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 PDF

Zarządzenie Nr 179  w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie do prowadzenia postępowań w zakresie realizacji projektu: "Szansa na lepsze jutro II" Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 180 w sprawie: ogłoszenia konkursu pn. „Najładniejsza świąteczna dekoracja świetlna'2020” oraz ustanowienia regulaminu konkursu

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 181  w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 182  w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 183    
Zarządzenie Nr 184  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Urzędzie Miejskim Mieroszowie za 2020 r. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 185  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w budowie Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 186 w sprawie ustalenia wywoławczych stawek czynszu na 2021 rok za dzierżawę gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze, stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 187

w sprawie ustalenia stawek czynszu na 2021 rok za najem lub dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 188  w sprawie Regulaminu przyznawania nagród uznania Burmistrza Mieroszowa pn. „Mieroszowskie Paszporty” Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 189  w sprawie : zmian w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 PDF

Załącznik Nr 3 PDF

Zarządzenie Nr 190  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 17/2020 Burmistrza Mieroszowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku. Zarządzenie PDF 
Zarządzenie Nr 191 zmieniające Zarządzenie Nr 249/2019 Burmistrza Mieroszowa z dnia 12.12.2019 r. w sprawie powołania stałej komisji w celu przeprowadzania brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 192 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 193 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 194 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działań na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i turystyki, na rok 2021

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 195    
Zarządzenie Nr 196  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mieroszów  

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 197 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 198  w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 199  w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Finansowo-Księgowych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie.

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Zarządzenie Nr 200 w sprawie : zmian w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 PDF

Zarządzenie Nr 201 w sprawie czasu pracy w 2021 roku Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 202 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2020-2029

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 PDF

Zarządzenie Nr 203  w sprawie ogólnych zasad polityki rachunkowości oraz wykazu ksiąg rachunkowych dla Budżetu Gminy i jednostki urzędu miejskiego

Zarządzenie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 PDF

Załącznik Nr 3 PDF

Załącznik Nr 4 PDF

Zarządzenie Nr 204  zmieniające Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Mieroszowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania dodatku specjalnego pracownikom samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie na podstawie powołania Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 205 w sprawie określenia wartości księgowej nieruchomości gruntowych stanowiących, własność
Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF