Zarządzenia Burmistrza w 2019 roku

Zarządzenie nr 1 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Mieszkaniowej. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 2 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 3 w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na czas nieoznaczony, lokalu użytkowego położonego w Mieroszowie przy ul. Mikołaja Kopernika 4 posadowionego na działce nr 359/5 obręb Mieroszów 1. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 4 w sprawie przyjęcia „Regulaminu partycypacji w kosztach wymiany stolarki okiennej, drzwiowej zewnętrznej, wykładziny podłogowej wraz z wymianą płyt podłogowych, wymianę pieca pokojowego, zmianę sposobu ogrzewania, wykonania łazienki w lokalach mieszkalnych oraz naprawy pokrycia dachowego w komórkach gospodarczych”,dla najemców lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 5 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 5B przy ulicy Adama Mickiewicza w Mieroszowie. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 6 w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Załącznik 2 PDF
Załącznik 3 PDF
Zarządzenie nr 7 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 8 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych lokali mieszkalnych położonych w Sokołowsku stanowiących własność Gminy Mieroszów z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 9 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 10 sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, lokali socjalnych oraz dodatkowych pomieszczeń nie ujętych w umowie najmu lokalu mieszkalnego, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Mieroszów. Sprostowano błędną publikację. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 11 w sprawie: wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 12 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 176/2017 Burmistrza Mieroszowa z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 13 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutów nadanych sołectwom Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 15 w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park&Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne” w zakresie zagospodarowania terenu przy ul. Nad Potokiem w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Mieroszowie przy ul. Stefana Żeromskiego 10A/1 stanowiącego własność Gminy Mieroszów z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 17 w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 20 Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 18 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 19 sprawie ustalenia wysokości wywoławczych stawek czynszu najmu lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 20 sprawie powołania członków Rady Seniorów Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 21 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych, dla których Gmina Mieroszów jest organem prowadzącym. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 22 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2019 rok. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Załącznik 2 PDF
Zarządzenie nr 23 w sprawie zasad przyznawania dodatku specjalnego pracownikom samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie na podstawie powołania Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 24 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 151/2017 Burmistrza Mieroszowa z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 25 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 26 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 27 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 28 w sprawie ustalenia planu dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowywania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2019 roku, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 29 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 30 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 20.03.2019 r. na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 31 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 32 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Mikołaja Kopernika 28 w Mieroszowie. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 33 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 1B położonego przy ul. Sportowej 1 w Mieroszowie. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 34 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego- garażu położonego przy ulicy Powstańców 13 w Mieroszowie. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 35 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 6 przy ulicy Kościelnej w Mieroszowie. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 36 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku nr13 przy ulicy Powstańców w Mieroszowie. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 37 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 38 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 39 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 40 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 41 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 42 w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Mieroszów oraz wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Mieroszów za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie sportowym. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 43 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 44 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej innej niż rolna stanowiącej własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 45 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 46 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 47 w sprawie : zmian w budżecie na 2019 rok Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Załącznik 2 PDF
Zarządzenie nr 48 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Załącznik 2 PDF
Załącznik 3 PDF
Zarządzenie nr 49 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 12-13 przy ulicy Dolnej w Mieroszowie. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 50 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu przysługującego Gminie Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 51 W sprawie: wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne podległe Gminie Mieroszów. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 52 w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Nowe Siodło, Łączna, Różana, Golińsk, Kowalowa, Rybnica Leśna, Kamionka, Unisław Śląski, Sokołowsko. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 53 w sprawie przymusowego doprowadzania osób do kwalifikacji wojskowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 54 zmieniające Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Mieroszowa z dnia 20 stycznia w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 55 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 56 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 20.03.2019 r. na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 57 W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 58 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 59 w sprawie powołania Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 60 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 61 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 62 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 63 w sprawie : przedstawienia Radzie Miejskiej Mieroszowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za 2018 rok i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok, dla którego Gmina Mieroszów jest organem założycielskim. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 64 w sprawie : zmian w budżecie na 2019 rok Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 65 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Załącznik 2 PDF
Zarządzenie nr 66 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 67 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 68 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 69 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 70 zmieniające Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Mieroszowa z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie ustalenia składu osobowego Zespołu ds. Rewitalizacji Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 71 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 72 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 73 w sprawie Regulaminu przyznawania nagród uznania Burmistrza Mieroszowa pn. „Mieroszowskie Paszporty” Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 74 w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 75 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. J. Korczaka w Sokołowsku. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 76 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 3 położonego w Golińsku, budynek numer 108. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 77 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 4 położonego w Golińsku, budynek numer 108. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 78 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 79 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 80 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 81 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Rybnicy Leśnej działki 186/5, stanowiącej własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 82 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Rybnicy Leśnej działki 186/9, stanowiącej własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 83 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 84 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 1 roku nieruchomości gruntowej innej niż rolna stanowiącej własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 85 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2019 Burmistrza Mieroszowa z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 86 w sprawie : zmian w budżecie na 2019 rok Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 87 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 88 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 89 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami na terenie Gminy Mieroszów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 90 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Mieroszów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 91 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Mieroszowskiego Centrum Kultury za rok 2018 Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 92 w sprawie : zmian w budżecie na 2019 rok Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 93 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 94 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 95 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2019 Burmistrza Mieroszowa z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 96 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 97 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 199/2018 Burmistrza Mieroszowa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego funduszu w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 98 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej , dla której organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 99 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. J. Korczaka w Sokołowsku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 100 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 101 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej działki numer 152/6 położonej przy ul. Wolności 25 w Mieroszowie. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 102 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań, stanowiącej własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 103 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 104 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 105 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 106 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego numer 10, położonego w Sokołowsku przy ulicy Głównej 36. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 107 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 108 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej innej niż rolna stanowiącej własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 109 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 110 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Mieroszów za 2018 rok. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 111 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2020-2025 Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 112 w sprawie : zmian w budżecie na 2019 rok Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 113 w spawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 114 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 115 w spawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 116 w spawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. J. Korczaka w Sokołowsku. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 117 w sprawie rozłożenia na raty Panu * należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny położony w *.. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 118 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w Mieroszowie przy ulicy Wolności 29. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 119 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 120 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 121 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 122 zmieniające Zarządzenia Nr 111/2019 Burmistrza Mieroszowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2020-2025 Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 123 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w Mieroszowie przy Placu Niepodległości 20. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 124 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 125 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. Zarządzenie PDF>
Zarządzenie nr 126 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań działki nr 461/3 położonej w obrębie Mieroszów 1, stanowiącej własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 127 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań działki nr 461/4 położonej w obrębie Mieroszów 1, stanowiącej własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 128 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 129 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 130 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowe inne niż rolne stanowiące własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 131 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 132 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 133 w sprawie: powierzenia Pani Danucie Wypych stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej, przy ul. Wałbrzyskiej 38. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 134 w sprawie: powierzenia Pani Grażynie Lektarskiej stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. J. Korczaka w Sokołowsku, przy ul. Unisławskiej 4. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 135 w sprawie: powierzenia Pani Longinie Elżbiecie Słowińskiej stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie, przy ul. Wolności 19. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 136 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. Zarządzenie PDFv>
Zarządzenie nr 137 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 138 w sprawie rozłożenia na raty Pani ------------------ należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny położony w Mieroszowie przy ul. ----------------. Zarządzenie PDFv
Zarządzenie nr 139 w sprawie : zmian w budżecie na 2019 rok Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Załącznik 2 PDF
Zarządzenie nr 140 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej rolnej bez zabudowań działki nr 277 położonej w obrębie Mieroszów 1, stanowiącej własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 141 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 142 w sprawie : opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mieroszów na 2020 rok Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Załącznik 2 PDF
Załącznik 3 PDF
Załącznik 4 PDF
Załącznik 5 PDF
Załącznik 6 PDF
Załącznik 7 PDF
Załącznik 8 PDF
Załącznik 9 PDF
Załącznik 10 PDF
Załącznik 11 PDF
Załącznik 12 PDF
Załącznik 13 PDF
Zarządzenie nr 143 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 144 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Mieroszowskim Centrum Kultury Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 145 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 146 w sprawie przekazania sołectwu Golińsk składników mienia do korzystania Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 147 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 148 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość gruntową inną niż rolna stanowiącą własność Gminy Mieroszów.. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 149 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów.. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 150 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów.. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 151 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 152 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 153 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 154 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2019 Burmistrza Mieroszowa z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 155 ww sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość gruntową inną niż rolna stanowiącą własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 156 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 157 w sprawie sposobu realizacji wniosków o przydział wolnego lokalu mieszkalnego, kwalifikującego się do wykonania remontu, przebudowy i rozbudowy, stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF Załącznik 2 PDF
Zarządzenie nr 158 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 159 w sprawie powołania zespołu powypadkowego Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 160 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF Załącznik 2 PDF Załącznik 3 PDF
Zarządzenie nr 161 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 162 w sprawie zmiany zarządzenia numer 178/2018 Burmistrza Mieroszowa w sprawie ustalenia wywoławczych stawek czynszu na 2019 rok za najem lub dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 163 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Głównego Specjalisty ds. gospodarki komunalnej. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 164 w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Mieroszów 2019” oraz ustanowienia regulaminu konkursu Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 165 w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Najsmaczniejszy chleb dożynkowy Gminy Mieroszów 2019” oraz ustanowienia regulaminu konkursu. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 166 w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Najpiękniejsza sołecka dekoracja dożynkowa Gminy Mieroszów 2019” oraz ustanowienia regulaminu konkursu. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 167 w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Najpiękniejszy kosz dożynkowy Gminy Mieroszów 2019” oraz ustanowienia regulaminu konkursu. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 168 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 169 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 170 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań stanowiących własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 171 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 172 w sprawie przekazania sołectwu Kamionka składników mienia do korzystania Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 173 w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na czas nieoznaczony, lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 174 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 175 w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie lokalu użytkowego-garażu stanowiącego własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 176 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości
gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów
Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 177 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu uzgodnienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2020-2025 Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 178 w sprawie przeznaczenia do oddania w nieodpłatne użyczenie, na czas oznaczony do lat trzech części niezabudowanej działki gruntu numer 92/43, położonej w obrębie Sokołowsko Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 179 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Longinie Słowińskiej – Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 180 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Wypych Szkoły Podstawowej w Kowalowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 181 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Grażynie Lektarskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. J. Korczaka w Sokołowsku Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 182 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieroszów za I półrocze 2019 roku Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 183 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Zarządzenie PDF Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2
Zarządzenie nr 184 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu pn. „Najpiękniejsza sołecka dekoracja dożynkowa Gminy Mieroszów 2019” Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 185 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 186 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 187 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 188 w sprawie wyznaczenia w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora- innego nauczyciela tej szkoły lub placówki do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 189 w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 190 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 191 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi
wydarzeniami na terenie Gminy Mieroszów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF Załącznik 2 PDF Załącznik 3 PDF
Zarządzenie nr 192 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 193 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Mieroszów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 194 zmian w budżecie na 2019 rok Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF Załącznik 2 PDF
Zarządzenie nr 195 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/ 2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 196 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 197 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 198 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 199 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na czas oznaczony do lat 5 Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 200 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Sokołowsku od roku szkolnego 2019/2020w formie elektronicznej Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 201 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 202 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 203 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 204 w sprawie umorzenia Pani XXXXXXXXXXXXXXXX zam. w Mieroszowie przy XXXXXXXXXXXXXX, należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny położony w Mieroszowie przy ul.XXXXXXXXXXXXXXXXX Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 205 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Mieroszowie przy ul. Leśnej 23, działki numer 3, stanowiącej własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 206 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF Załącznik 2 PDF
Zarządzenie nr 207 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 208 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 209 w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 210 w sprawie rozłożenia na raty oraz umorzenia części należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny położony w Sokołowsku przy ul. XXXXXXXXXXXX Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 211 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 212 w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi nr 116280D, km 0+000 – 0+415 w Sokołowsku [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]” Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 213 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 214 w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi nr 116279D, km 0+145 - 1+045, ul. Unisławska w Sokołowsku [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]” Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 215 w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury w Mieroszowie” Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 216 w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi nr 116311D, km 0+000 - 0+215 ul. Reymonta w Mieroszowie [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]” Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 217 w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi nr 116275D, km 0+000 - 0+450 w Unisławiu Śląskim [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]” Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 218 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2019 Burmistrza Mieroszowa z dnia 2 stycznia 2011 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Mieszkaniowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 219 w sprawie rozłożenia na raty Pani XXXXXXXX należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny położony w Mieroszowie przy ul. XXXXXXXXXXXXX. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 220 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 221 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 222 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF Załącznik 2 PDF
Zarządzenie nr 223 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2019 Burmistrza Mieroszowa z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Zarządzenie PDF Załącznik 1 ODG
Zarządzenie nr 224 zmieniające Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Mieroszowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2020-2025 Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 225 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 226 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 209/2018 Burmistrza Mieroszowa z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie czasu pracy w 2019 roku Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 227 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 228 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Kierownika Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 229 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Inspektora ds. finansowych w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 230 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie oraz regulaminu jej działania Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 231 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 232 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 233 w sprawie przekazania sołectwu Nowe Siodło składników mienia do korzystania Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 234 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 235 w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Mieroszów oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 Radzie Miejskiej Mieroszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 236 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 237 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do jednego roku nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 238 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF Załącznik 2 PDF
Zarządzenie nr 239 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 240 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 241 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 242 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 27.11.2019 r. na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 243 w sprawie : zmian w budżecie na 2019 rok Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 244 w sprawie: powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej, stałego zespołu spisowego i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie i w jednostkach OSP za 2019 r. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 245 w sprawie zmiany Zarządzenie nr 133/2018 Burmistrza Mieroszowa z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 246 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość gruntową inną niż rolna stanowiącą własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 247 w sprawie umorzenia Pani XXXXX, należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny położony w Mieroszowie przy XXXXXX Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 248 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 249 w sprawie powołania stałej komisji w celu przeprowadzania brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 250 w sprawie zmiany składu stałej komisji inwentaryzacyjnej, stałego zespołu spisowego i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie i w jednostkach OSP za 2019 r. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 251 w sprawie ustalenia stawek czynszu na 2020 rok za najem lub dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 252 w sprawie ustalenia wywoławczych stawek czynszu na 2020 rok za dzierżawę gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze, stanowiących własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 253 w sprawie czasu pracy w 2020 roku Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 254 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 255 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej innej niż rolna stanowiącą własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 256 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej innej niż rolna stanowiącą własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 257 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 258 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 176/2017 Burmistrza Mieroszowa z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 259 sprawie OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i turystyki w roku 2020. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 260 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i turystyki w roku 2020. Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 261 w sprawie przekazania na rzecz Gminy Mieroszów praw do nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 32/1 AM-3 obręb Mieroszów 2 o pow. 0,4679 ha Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 262 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 263 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w zakresie wydatkowania środków przeznaczonych na Ochotncze Straże Pożarne w Gminie Mieroszów w 2019 roku Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 264 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF Załącznik 2 PDF Załącznik 3 PDF
Zarządzenie nr 265 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/ 2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF
Zarządzenie nr 266 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Zarządzenie PDF Załącznik 1 PDF

Załącznik 2 PDF
Zarządzenie nr 267 W sprawie wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności w Gminie Mieroszów i jej jednostkach organizacyjnych Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 268 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 202/09 Burmistrza Mieroszowa z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Zarządzenie nr 269 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Zarządzenie PDF

Załącznik 1 PDF