Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji w 2017 roku

Numer Tytuł  
159 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych i zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie będących w zakresie zadań własnych gminy POBIERZ
160 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie POBIERZ
161 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Mieroszów na lata 2017-2021 POBIERZ
162 w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania POBIERZ
163 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2017 POBIERZ
164 w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Mieroszowie POBIERZ
165 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieroszów w 2017 roku”. POBIERZ
166 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mieroszów. POBIERZ
167 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej POBIERZ
168 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej POBIERZ
169 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. POBIERZ
170 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mieroszów na rok 2017 Nr XXXIII/156/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28.12.2016r. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
171 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28.12.2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracji i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Mieroszów POBIERZ
172 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Mieroszowa POBIERZ
173 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Mieroszowa POBIERZ
174 w sprawie przystąpienia Gminy Mieroszów do Porozumienia o współpracy w ramach projektu pn.: ,,Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiołowym” przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska POBIERZ
175 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mieroszów na rok 2017 Nr XXXIII/156/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28.12.2016r. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
176 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/155/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2017- 2023 POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
177 w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Mieroszowie POBIERZ
178 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. POBIERZ
179 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieroszów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. POBIERZ
180 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Mieroszów POBIERZ
POBIERZ
181 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/159/17 Rady Miejskiej Mieroszowa dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych i zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie będących w zakresie zadań własnych gminy POBIERZ
182 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/162/17 Rady Miejskiej Mieroszowa dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania POBIERZ
183 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/160/17 Rady Miejskiej Mieroszowa dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie POBIERZ
184 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mieroszów na rok 2017 Nr XXXIII/156/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28.12.2016r. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
185 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/155/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2017-2023 POBIERZ
186 w sprawie umorzenia postępowania skargowego POBIERZ
187 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ogólnej POBIERZ
188 w sprawie przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonych w Mieroszowie. POBIERZ
189 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za rok 2016 POBIERZ
190 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mieroszów na rok 2017 Nr XXXIII/156/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28.12.2016r. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
192 zw sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie miasta Mieroszów oraz położonych na terenie Gminy Mieroszów miejscowości Sokołowsko, Kowalowa, Nowe Siodło, Łączna, Różana i Golińsk oraz taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków z miasta Mieroszów oraz położonych na terenie Gminy Mieroszów miejscowości Sokołowsko, Nowe Siodło i Golińsk. POBIERZ
193 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
194 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Mieroszów POBIERZ
195 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na II półrocze 2017 roku POBIERZ
196 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 r. POBIERZ
197 w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Mieroszowa POBIERZ
198 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Mieroszowa POBIERZ
199 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Mieroszów pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza w ramach programu ,,Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” POBIERZ
POBIERZ
200 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mieroszów na rok 2017 Nr XXXIII/156/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28.12.2016r. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
201 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/155/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2017- 2023 POBIERZ
202 w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody – lipy drobnolistnej (Tilia cordata) rosnącej w Unisławiu Śląskim na terenie cmentarza POBIERZ
203 o uchyleniu uchwał w sprawie ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Mieroszów POBIERZ
204 w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Mieroszowa na II półrocze 2017 roku POBIERZ
205 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Strzelców w Mieroszowie. POBIERZ
POBIERZ
206 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pn.: ,,Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiołowym” przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska POBIERZ
207 W sprawie skargi na działanie Burmistrza Mieroszowa POBIERZ
208 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2017 rok. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
209 w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Mieroszów POBIERZ
Statut Sołectwa Golińsk
Załącznik do Statutu
Statut Sołectwa Kowalowa
Załącznik do Statutu
Statut Sołectwa Łączna
Załącznik do Statutu
Statut Sołectwa Nowe Siodło
Załącznik do Statutu
Statut Sołectwa Różana
Załącznik do Statutu
Statut Sołectwa Rybnica Leśna
Załącznik do Statutu
Statut Sołectwa Sokołowsko
Załącznik do Statutu
Statut Sołectwa Unisław Śląski
Załącznik do Statutu
210 w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska, „SUDETY 2030” POBIERZ
211 w sprawie zmiany nazwy ulicy Dąbrowszczaków, położonej na terenie miasta Mieroszów POBIERZ
POBIERZ
212 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 POBIERZ
213 w sprawie przystąpienia Gminy Mieroszów do Porozumienia na rzecz realizacji projektu pn.: „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko-czeskim” POBIERZ
214 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2017 rok. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
215 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieroszów POBIERZ
216 w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Mieroszów z jednostkami samorządu terytorialnego, Sygnatariuszami Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej, przy opracowaniu aktualizacji „Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r.” POBIERZ
217 zmieniająca uchwałę Nr LI/252/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dania 30 stycznia 20124 roku w sprawie uchwalenia i wypłacania stypendium za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Mieroszów. POBIERZ
218 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Sokołowsku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sokołowsku, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Sokołowsku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sokołowsku . POBIERZ
219 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kowalowej. POBIERZ
220 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Mieroszowie. POBIERZ
221 w sprawie uchwalenia Zmany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
222 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych w Rybnicy Leśnej w gminie Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
223 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieroszów w 2018 roku". POBIERZ
224 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2017 rok. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
225 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieroszów na lata 2017-2022 POBIERZ
POBIERZ
226 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/166/09 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mieroszów. POBIERZ
227 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 POBIERZ
228 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na I półrocze 2018 roku POBIERZ
229 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 roku POBIERZ