Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji w 2016 roku

Numer Tytuł  
86 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Pana D. S. POBIERZ
87 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieroszów POBIERZ
88 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 roku POBIERZ
89 w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Mieroszowa na I półrocze 2016 roku POBIERZ
90 w sprawie: w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Mieroszowa POBIERZ
91 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Unisław Śląski na lata 2016-2023 POBIERZ
POBIERZ
92 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mieroszów na rok 2016 POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
93 zmieniająca Uchwałę Nr XIX/82/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2016- 2022 POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
94 w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Mieroszowa POBIERZ
95 w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Grupę Sztolniową KLIN oraz Stowarzyszenie Miłośników Historii ODYN POBIERZ
96 zmieniająca Uchwałę Nr LI/249/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych oraz zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze POBIERZ
97 w sprawie: zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie POBIERZ
98 zmieniająca uchwałę Nr XIX/77/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mieroszów POBIERZ
99 zmieniająca uchwałę Nr XIX/77/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mieroszów POBIERZ
100 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mieroszów na rok 2016 Nr XIX/83/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30.12.2015r. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
101 zmieniająca Uchwałę Nr XIX/82/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2016-2022 POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
102 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Mieroszowa POBIERZ
103 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Mieroszów POBIERZ
104 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/208/13 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów POBIERZ
POBIERZ
105 zmieniająca Uchwałę Nr XII/77/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Golińsk, Kowalowa, Łączna, Nowe Siodło, Różana, Rybnica Leśna i Unisław Śląski POBIERZ
106 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mieroszów na rok 2016 Nr XIX/83/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30.12.2015 r. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
107 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów POBIERZ
108 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
109 w sprawie wspólnej realizacji i finansowania z Powiatem Wałbrzyskim budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3399D w Mieroszowie POBIERZ
110 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mieroszów na rok 2016 Nr XIX/83/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30.12.2015r. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
111 w sprawie umorzenia postępowania skargowego POBIERZ
112 w spawie udzielenia odpowiedzi na skargę Grupy Sztolniowej KLIN z siedzibą 58-340 Głuszyca Górna, ul. Kłodzka 4/10 oraz Stowarzyszenia Miłośników Historii "ODYN" siedzibą 62-800 Kalisz, Pawłówek 62F na uchwałę Nr XXI /90/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Mieroszowa POBIERZ
113 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Mieroszowa POBIERZ
114 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za rok 2015 POBIERZ
115 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 dla Burmistrza Mieroszowa POBIERZ
116 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie miejscowości Unisław Śląski, Rybnica Leśna, Rybnica Leśna – Kamionka położonych w gminie Mieroszów POBIERZ
117 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie miasta Mieroszów oraz położonych na terenie Gminy Mieroszów miejscowości Sokołowsko, Kowalowa, Nowe Siodło, Łączna, Różana i Golińsk oraz taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków z miasta Mieroszów oraz położonych na terenie Gminy Mieroszów miejscowości Sokołowsko, Nowe Siodło i Golińsk POBIERZ
POBIERZ
118 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mieroszów na rok 2016 Nr XIX/83/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30.12.2015r. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
119 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016r. POBIERZ
120 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na II półrocze 2016r. POBIERZ
121 w sprawie wydania opinii o wywiązywaniu się z obowiązków służbowych przez Burmistrza Mieroszowa POBIERZ
122 w sprawie przyjęcia do realizacji programu pn. ,,Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015 – 2025” POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
123 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mieroszów na rok 2016 Nr XIX/83/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30.12.2015r. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
124 zmieniająca Uchwałę Nr XIX/82/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2016- 2022 POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
125 zmieniająca uchwałę nr XIV/51/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2030 dla Gminy Mieroszów z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej POBIERZ
POBIERZ
126 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów POBIERZ
POBIERZ
127 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieroszów POBIERZ
POBIERZ
128 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Mieroszowa na II półrocze 2016 roku POBIERZ
129 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mieroszów na rok 2016 Nr XIX/83/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30.12.2015r. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
130 zmieniająca Uchwałę Nr XIX/82/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2016- 2022 POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
131 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mieroszów na rok 2016 Nr XIX/83/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30.12.2015r. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
132 zmieniająca Uchwałę Nr LI/253/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa POBIERZ
133 zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/122/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu pn. ,,Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015 – 2025”. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
134 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mieroszów POBIERZ
POBIERZ
135 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Stowarzyszenie Miłośników Historii „ODYN” z siedzibą w Kaliszu POBIERZ
136 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mieroszów na rok 2016 Nr XIX/83/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30.12.2015r. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
138 zmieniająca Uchwałę Nr XIX/82/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2016- 2022 POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
139 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mieroszów na rok 2016 Nr XIX/83/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30.12.2015r. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
140 w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 POBIERZ
141 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieroszów POBIERZ
POBIERZ
142 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów POBIERZ
POBIERZ
143 zmieniająca Uchwałę Nr L/238/13 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2014 – 2020. POBIERZ
144 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego „Szansa na lepsze jutro" - Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie POBIERZ
145 zmieniająca Uchwałę Nr LI/253/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa POBIERZ
146 w sprawie odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy Mieroszów POBIERZ
147 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mieroszów POBIERZ
148 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości POBIERZ
149 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mieroszów na rok 2016 Nr XIX/83/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30.12.2015r. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
150 w sprawie odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy Mieroszów POBIERZ
151 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mieroszów POBIERZ
152 zmieniająca Uchwałę Nr LI/253/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa POBIERZ
153 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Mieroszów POBIERZ
154 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mieroszów na rok 2016 Nr XIX/83/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30.12.2015r. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
155 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów. POBIERZ
156 Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2017 rok POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
157 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 roku POBIERZ
158 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na I półrocze 2017 roku POBIERZ

POBIERZ