Uchwały Rady Miejskiej VIII kadencji w 2021 roku

Numer Tytuł Pliki do pobrania
185 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Mieroszów Uchwała PDF
186 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieroszów w 2021 roku” Uchwała PDF
187 w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mieroszów na lata 2021-2023 Uchwała PDF
188 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok Uchwała PDF
189 w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Akademia Misiowa” w Mieroszowie oraz nadania statutu Uchwała PDF
190 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym Uchwała PDF
191 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok Uchwała PDF
192 zatwierdzenia wniosku Burmistrza Mieroszowa o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o. o. z siedzibą w Kamiennej Górze Uchwała PDF
193 w sprawie petycji wniesionej przez Pana Krystiana Lubczyńskiego dotyczącej wezwania Rady Miejskiej Mieroszowa do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców gminy Mieroszów z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych Uchwała PDF
194 w sprawie petycji wniesionej przez Pana Piotra Sterkowskiego dotyczącej wezwania Rady Miejskiej Mieroszowa do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców gminy Mieroszów z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych Uchwała PDF
195 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/184/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021 roku Uchwała PDF
196 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z.o.o w Mieroszowie Uchwała PDF
197 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów dla części działek nr 120/13, 122/1 i 124/2 w obrębie Kowalowa Uchwała PDF 
198 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 120/13, 122/1 i 124/2 w obrębie Kowalowa Uchwała PDF 
199 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/59/99 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 kwietnia 1999 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Uchwała PDF
200 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia KLUB "SENIOR+" w Unisławiu Śląskim Uchwała PDF
201 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobromierz na zadanie z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z Gminy Dobromierz Uchwała PDF
202 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok Uchwała PDF
203 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/172/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2021-2029 Uchwała PDF
204 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Adama Mickiewicza w Mieroszowie Uchwała PDF
205 w sprawie uchwalenia statutu Mieroszowskiego Centrum Kultury Uchwała PDF
206 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Uchwała PDF
207 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok Uchwała PDF
208 zmieniająca Uchwałę Nr XII/85/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mieroszów Uchwała PDF
209 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO dotyczącej podjęcia uchwały popierającej petycję "Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!" Uchwała PDF
210 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego Uchwała PDF 
211 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów Uchwała PDF 
212 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów zlokalizowanych w Mieroszowie oraz Nowym Siodle w gminie Mieroszów Uchwała PDF 
213 w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie Uchwała PDF 
214 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Uchwała PDF 
215 w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów na czas oznaczony do 25 lat z przeznaczeniem na produkcję energii z odnawialnego źródła Uchwała PDF 
216 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok Uchwała PDF 
217 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mieroszowa wotum zaufania Uchwała PDF
218 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za rok 2020 Uchwała PDF
219 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020 dla Burmistrza Mieroszowa Uchwała PDF
220 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów dla wybranych obszarów w mieście Mieroszów oraz obrębach: Golińsk, Kowalowa, Sokołowsko Uchwała PDF
221 zmieniająca Uchwałę nr LVI/270/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność gminy Mieroszów. Uchwała PDF
222 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieroszów Uchwała PDF
223 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieroszów Uchwała PDF
224 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/205/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia statutu Mieroszowskiego Centrum Kultury Uchwała PDF
225 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok Uchwała PDF
226 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/172/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2021-2029 Uchwała PDF
227 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na II półrocze 2021 roku Uchwała PDF
228 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2021 roku Uchwała PDF
229  w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała PDF
230  w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Uchwała PDF
231 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok Uchwała PDF
232 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów Uchwała PDF
233 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wysokiej w Mieroszowie Uchwała PDF
234 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów na czas oznaczony 20 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu Uchwała PDF
235 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mieroszów w roku szkolnym 2021/2022 Uchwała PDF
236 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/37/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek prowadzonych przez Gminę Mieroszów Uchwała PDF
237 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok Uchwała PDF
238 w sprawie zmiany Uchwały XXXVII/229/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Uchwała PDF
239 w sprawie zmiany Uchwały XXXVII/230/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Uchwała PDF
240 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/112/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Mieroszów na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny lub prąd i zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości Uchwała PDF
241 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok Uchwała PDF
242 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2020-2025”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Uchwała PDF
243 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok Uchwała PDF
244 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/172/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2021-2029 Uchwała PDF
245 w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Mieroszowa o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o. o. z siedzibą w Kamiennej Górze Uchwała PDF
246 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok Uchwała PDF
247 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Mieroszów na czas nieokreślony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu Uchwała PDF
248 w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu Uchwała PDF
249 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy w dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 Uchwała PDF
250 w sprawie przystąpienia Gminy Mieroszów do wspólnej realizacji mikroprojektu pn. „Czesko – polski szlak im. Pavla Hećka” Uchwała PDF
251 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała PDF
252 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Uchwała PDF
253 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok Uchwała PDF
254 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Uchwała PDF
255 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Mieroszowa Uchwała PDF
256 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów Uchwała PDF
257 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieroszów na 2022 r. Uchwała PDF
258 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mieroszów na lata 2021 – 2027 Uchwała PDF
259 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mieroszów na lata 2022-2024 Uchwała PDF
260 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieroszów na 2022 rok Uchwała PDF
261 w sprawie w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała PDF
262 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok Uchwała PDF
263 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/172/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2021-2029 Uchwała PDF
264 w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2021 roku wraz z upływem roku budżetowego Uchwała PDF
265 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na I półrocze 2022 roku Uchwała PDF
266 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2022 roku Uchwała PDF