Uchwały Rady Miejskiej VIII kadencji w 2020 roku

Numer Tytuł Pliki do pobrania
110 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Mieroszowa Uchwała PDF
111 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Mieroszowa Uchwała PDF
112 w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Mieroszów na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny lub prąd i zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości. Uchwała PDF
113  w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Mieroszowa o nazwie „Ładna Kamienica”. Uchwała PDF
114  w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Uchwała PDF

Uzasadnienie PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 PDF

Załącznik Nr 3 PDF

115  w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2020-2029

Uchwała PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 PDF

Załącznik Nr 3 PDF

116  zmieniająca uchwałę nr XIV/98/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości Uchwała PDF
117  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/76/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała PDF
118  w sprawie wniesienia prawa własności nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego " TBS" z siedzibą w Kamiennej Górze Uchwała PDF
119  w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/180/17 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Mieroszów Uchwała PDF
120  w sprawie zmiany uchwały nr XLI/194/17 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Mieroszów Uchwała PDF
121  w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok Uchwała PDF
122  w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2020-2029 Uchwała PDF
123 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji wspólnej z Powiatem Wałbrzyskim Uchwała PDF
124 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieroszów Uchwała PDF
125 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała PDF
126 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/112/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Mieroszów na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny lub prąd i zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości. Uchwała PDF
127 w sprawie nadania nazwy alei położonej na działce 92/33 obręb Sokołowsko stanowiącej dojście z ul. Parkowej do Parafii Prawosławnej P.W św. Archanioła Michała w Sokołowsku Uchwała PDF
128 w sprawie: zmiany uchwały Nr X/72/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieroszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. Uchwała PDF
129 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów Uchwała PDF
130 w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Uchwała PDF
131 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/166/17 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mieroszów Uchwała PDF
132 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mieroszów w roku szkolnym 2019/2020 Uchwała PDF
133 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego Uchwała PDF
134 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok Uchwała PDF
135 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok Uchwała PDF
136 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mieroszów na lata 2020 -2023 Uchwała PDF
137 w sprawie wystąpienia Gminy Mieroszów ze Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej Uchwała PDF
138 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok Uchwała PDF
139 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mieroszowa wotum zaufania Uchwała PDF
140 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za rok 2019 Uchwała PDF
141 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 dla Burmistrza Mieroszowa Uchwała PDF
142 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok Uchwała PDF
143 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2020-2029 Uchwała PDF
144 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/177/17 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Mieroszowie Uchwała PDF
145 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/100/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych Uchwała PDF
146 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Uchwała PDF
147 w sprawie nadania nazwy skweru w Mieroszowie Uchwała PDF
148 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na II półrocze 2020 roku Uchwała PDF
149 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 roku Uchwała PDF
 150 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/100/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych Uchwała PDF 
151 zmieniająca Uchwałę Nr XIV/96/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Uchwała PDF
152 zmieniająca Uchwałę Nr XIV/98/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości Uchwała PDF
153 w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/124/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieroszów Uchwała PDF
154 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/125/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała PDF
155 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok Uchwała PDF
156 w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Mieroszów" Uchwała PDF
157 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok Uchwała PDF
158 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów Uchwała PDF
159 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mieroszów w roku szkolnym 2020/2021 Uchwała PDF
160 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok Uchwała PDF
161 w sprawie przystąpienia Gminy Mieroszów do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji Uchwała PDF
162 w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych Uchwała PDF
163 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok Uchwała PDF
164 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2020-2029 Uchwała PDF
165 w sprawie sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Adama Mickiewicza Uchwała PDF
166 zmieniająca uchwałę nr XIV/98/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości Uchwała PDF
167 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Uchwała PDF
168 w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/37/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek prowadzonych przez Gminę Mieroszów Uchwała PDF
169 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok Uchwała PDF
170 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów na czas oznaczony 20 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu Uchwała PDF
171 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/112/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Mieroszów na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny lub prąd i zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości. Uchwała PDF
172 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2021-2029 Uchwała PDF
173 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieroszów na 2021 rok Uchwała PDF
174 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy w dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Uchwała PDF
175 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok Uchwała PDF
176  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieroszów na 2021 rok Uchwała PDF 
177 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/168/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 października 2020r. uchylajacej Uchwałę Nr V/37/2019 z dnia 28.02.2019 roku w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek prowadzonych przez Gminę Mieroszów Uchwała PDF
178 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok Uchwała PDF
179 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2020-2029 Uchwała PDF
180 w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu Uchwała PDF
181 w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2020 roku wraz z upływem roku budżetowego Uchwała PDF
182 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/2018 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mieroszowa Uchwała PDF
183 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na I półrocze 2021 roku Uchwała PDF
184 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021 roku Uchwała PDF