Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji w 2018 roku

Numer Tytuł  
230 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów. POBIERZ
231 Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2018 rok POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
232 zmieniająca Uchwałę Nr XLII/199/17 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Mieroszów pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza w ramach programu ,,Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” POBIERZ
POBIERZ
233 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
234 w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów POBIERZ
POBIERZ
235 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Mieroszowa na I półrocze 2018 roku POBIERZ
236 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Mieroszowa POBIERZ
237 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2018 rok. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
238 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w Nowym Siodle w gminie Mieroszów. POBIERZ
239 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Mieroszowa POBIERZ
240 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2018 rok. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
241 Zmieniającą Uchwałę Nr L/230/18 z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
242 w sprawie uchylenia Uchwały nr LI/234/18 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów POBIERZ
243 w sprawie podziału Gminy Mieroszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu POBIERZ
POBIERZ
244 w sprawie podziału Gminy Mieroszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych POBIERZ
POBIERZ
245 w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Strzelców w Mieroszowie nie narusza ustaleń studium POBIERZ
246 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Strzelców w Mieroszowie. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
247 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2018 rok. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
248 w sprawie zmiany Uchwały Nr L/242/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych POBIERZ
249 w spawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na Uchwałę Nr LII/239/18 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Mieroszowa POBIERZ
250 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów POBIERZ
251 w sprawie podziału sołectwa Rybnica Leśna na dwa odrębne sołectwa: Rybnica Leśna i Kamionka oraz nadania statutów nowo powstałym sołectwom POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
252 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Mieroszowa POBIERZ
253 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Mieroszowa POBIERZ
254 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2018 rok. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
255 Zmieniającą Uchwałę Nr L/230/18 z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
256 w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacji sanitarnej, który będzie realizowany przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w latach 2018-2020 na terenie gminy Mieroszów - w jej jednostkach pomocniczych: Unisław Śląski, Rybnica Leśna, Rybnica Leśna-Kamionka POBIERZ
257 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za rok 2017 POBIERZ
258 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 dla Burmistrza Mieroszowa POBIERZ
259 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2018 rok. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
260 Zmieniającą Uchwałę Nr L/230/18 z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów POBIERZ
261 zmieniająca Uchwałę Nr LIII/243/18 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mieroszów na okręg i wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. POBIERZ
POBIERZ
262 zmieniająca Uchwałę Nr LIII/244/18 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mieroszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych POBIERZ
POBIERZ
263 w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody – cis pospolity skupina krzewów o regularnej średnicy 18 m, zlokalizowany na terenie nieruchomości nr 73/9 obręb: Sokołowsko POBIERZ
264 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Mieroszów. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
265 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieroszów POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
266 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na II półrocze 2018 roku POBIERZ
267 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018 r. POBIERZ
268 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Mieroszów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych POBIERZ
269 w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Mieroszów ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży POBIERZ
270 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w południowej części Mieroszowa POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
271 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r. POBIERZ
POBIERZ
272 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na Uchwałę Nr LVI/270/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów POBIERZ
273 w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Mieroszowa na II półrocze 2018 roku POBIERZ
274 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mieroszów. POBIERZ
275 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mieroszów. POBIERZ
276 zmieniająca Uchwałę Nr LI/253/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa POBIERZ
277 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2018 rok. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
278 Zmieniającą Uchwałę Nr L/230/18 z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów. POBIERZ
279 w sprawie przystąpienia Gminy Mieroszów do Porozumienia o współpracy w ramach projektu pn.: ,,Udostępnienie i użytkowanie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa w dorzeczu Ścinawki” POBIERZ
280 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w Unisławiu Śląskim w gminie Mieroszów. POBIERZ
281 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2018 rok. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
282 w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 POBIERZ
283 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030” POBIERZ
POBIERZ
284 zmieniająca Uchwałę Nr XII/46/07 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mieroszów POBIERZ
285 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2018 rok. POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ