Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Mieroszów 2, składającej się z działki nr 424/17 o powierzchni 0,1031 ha.

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1

ogłasza

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Mieroszów 2, składającej się z działki nr 424/17 o powierzchni 0,1031 ha.

Opis nieruchomości: teren bez zabudowy i bez uzbrojenia. Dojazd, dostęp - dobry, od utwardzonej ulicy Słonecznej. Zagospodarowanie - teren wypiętrzony ponad rzędną ulicy, opadający w kierunku ul. Słonecznej, zadarniony, bez zakrzaczeń i samosiewów. Wzdłuż ulicy Słonecznej przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna, jednakże nie koliduje ona z planowaną zabudową, ponieważ leży poza obszarem nieprzekraczalnej linii zabudowy. Użytek gruntowy: Bp.

 Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00076560/5.

 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MN - przeznaczony dla zabudowy jednorodzinnej.

 Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.

I przetarg przeprowadzono w dniu 17 sierpnia 2016 r., II przetarg przeprowadzono w dniu 17 października 2016 r., III przetarg przeprowadzono w dniu 6 grudnia 2016 r.

CENA WYWOŁAWCZA – 36. 000 zł

 w tym 23% VAT w kwocie: 6.731,71 zł

 WADIUM – 3.600 zł

 Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 r. o godzinie 11:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.

 Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce lub przelewem nie później niż do dnia 21 lutego 2017 r. na rachunek Gminy Mieroszów w Banku BGŻ BNP Paribas S. A. O/Wałbrzych nr: 74 2030 0045 1110 0000 0087 7690. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Mieroszów.

 Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność gospodarczą numer NIP. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 Wzywa się zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 Cena nabycia nieruchomości jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Mieroszów. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej.

Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Mieroszowie lub telefonicznie pod nr 74 84 94 307 lub 74 84 94 318 (w zakresie ustaleń planu miejscowego).

 Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

2.jpg 3.jpg 4.JPG

424_17.jpg 5.JPG 6.jpg

OI.JPG OJ 1.JPG