Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działek nr 197/1, 199, 200, 201 i 203 w obrębie Rybnica Leśna

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieoznaczony

nieruchomości gruntowej rolnej, stanowiącej własność Gminy Mieroszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:

- nr 197/1 o powierzchni 1,5132 ha, sklasyfikowane jako ŁIV 0,6507 ha, ŁV 0,8625 ha;

- nr 199 o powierzchni 1,4065 ha, sklasyfikowane jako ŁVI 1,2518 ha, PsV 0,1547 ha;

- nr 200 o powierzchni 0,5272 ha, sklasyfikowane jako PsV 0,5272 ha;

- nr 201 o powierzchni 0,3772 ha, sklasyfikowane jako PsV 0,3772 ha;

- nr 203 o powierzchni 0,9924 ha, sklasyfikowane jako ŁVI 0,8932 ha, PsVI 0,0992 ha

położone w Rybnicy Leśnej, dla których Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00062635/1.

Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

CENA WYWOŁAWCZA STAWKICZYNSZU− 239, 10 zł/ rok

Wadium − 239,10 zł

Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Czynsz za dzierżawę gruntów jest płatny w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy na rachunek nr 53 2030 0045 1110 0000 0157 9960 Gminy Mieroszów w banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Zasady aktualizacji opłat - corocznie na podstawie zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia stawek wywoławczych czynszu za dzierżawę gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze, stanowiących własność Gminy Mieroszów na dany rok.

 Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany jest do uiszczania dodatkowo podatku do nieruchomości, naliczanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt dzierżawcy

Przetarg odbędzie się w dniu 13 stycznia 2017 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wpłacenie wadium w gotówce (lub przelewem), na konto Gminy Mieroszów nr 74 2030 0045 1110 0000 0087 7690 w BGŻ BNP Paribas S.A. o/Wałbrzych, nie później niż do dnia 09 stycznia 2017 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu).

2. Przedłożenie komisji przetargowej, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium przez uczestnika przetargu;

- dowodu tożsamości;

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

- aktualnych zaświadczeń, wydanych nie później niż trzy miesiące przed datą rozpoczęcia przetargu tj. zaświadczenia z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. o niezaleganiu w płatności czynszu za wydzierżawiane lub wynajmowane nieruchomości oraz zaświadczenia Burmistrza Mieroszowa o nie zaleganiu w płatności podatków i opłat lokalnych;

- uzupełnionego oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o zapoznaniu się z warunkami i regulaminem przetargu organizowanego przez Burmistrza Mieroszowa

Informacje dodatkowe:

  • wzywa się zainteresowanych najmem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z mpzp. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń;

  • wadium wniesione przez kandydata na dzierżawcę nie podlega zwrotowi i jest zaliczone na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych;

  • wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia uczestnika przetargu, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu;

  • wadium podlega zwrotowi uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie – II piętro, pokój nr 8 lub telefonicznie pod numerem 74 84 94 307.

Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.