Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 426/4 obręb Unisław Śląski na czas oznaczony do lat 3

BURMISTRZ MIEROSZOWA
58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony do lat 3

nieruchomości gruntowej rolnej, stanowiącej własność Gminy Mieroszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 426/4 o powierzchni 0,1547 ha, sklasyfikowanej jako ŁV, położonej w obrębie Unisław Śląski, dla których Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00064834/0.
Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich.   
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

CENA WYWOŁAWCZA STAWKI CZYNSZU − 20,00 zł/ rok
Wadium − 20,00 zł

Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy, dla wartości poniżej dziewięćdziesięciu groszy.
Czynsz za dzierżawę gruntów jest płatny w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy na rachunek nr 50 8595 0001 0021 8115 2000 0010 Gminy Mieroszów w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze.
Zasady aktualizacji opłat - corocznie na podstawie zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia stawek wywoławczych czynszu za dzierżawę gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze, stanowiących własność Gminy Mieroszów na dany rok.
Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany jest do uiszczania dodatkowo podatku do nieruchomości, naliczanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt dzierżawcy.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2018 r. o godzinie 11:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium w gotówce (lub przelewem), na konto Gminy Mieroszów nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 w Banku Spółdzielczym, nie później niż do dnia 13 sierpnia 2018 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu).
2. Przedłożenie komisji przetargowej, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem przetargu:
- dowodu wniesienia wadium przez uczestnika przetargu;
- dowodu tożsamości;
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
- aktualnych zaświadczeń, wydanych nie później niż trzy miesiące przed datą rozpoczęcia przetargu tj. zaświadczenia z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. o niezaleganiu w płatności czynszu za wydzierżawiane lub wynajmowane nieruchomości oraz zaświadczenia Burmistrza Mieroszowa o nie zaleganiu w płatności podatków i opłat lokalnych;
- uzupełnionego oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o zapoznaniu się z warunkami i regulaminem przetargu organizowanego przez Burmistrza Mieroszowa.
Informacje dodatkowe:
 • Wzywa się zainteresowanych dzierżawą do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z mpzp. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń;
 • Wadium wniesione przez kandydata na dzierżawcę nie podlega zwrotowi i jest zaliczone na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych;
 • Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia uczestnika przetargu, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu;
 • Uchylenie się kandydata na dzierżawcę nieruchomości od zawarcia umowy dzierżawy powoduje przepadek wpłaconego wadium, a nieruchomość jest ponownie wystawiana na przetarg;
 • Wadium podlega zwrotowi uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie – II piętro, pokój nr 8 lub telefonicznie pod numerem 74 84 94 315.

Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.