IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Mieroszowie przy ul. Żeromskiego 17/5

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Mieroszowie przy ul. Stefana Żeromskiego 17/5.

Informacje o nieruchomości
Lokal mieszkalny położony na II p. składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, o łącznej powierzchni 44,08 m² p.u., wyposażony w instalację elektryczną, wod. - kan., grzewczą.
Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.
Stolarka okienna i drzwiowa: okna PCV, parapety drewniane; drzwi: wejściowe płycinowe, do łazienki, kuchni i pokoju płycinowe przeszklone.
Podłogi: w łazience, kuchni i pokoju wykładzina PCV, w przedpokoju panele.
Ściany: tynki cementowo – wapienne malowane emulsyjnie do odnowienia, w łazience malowane emulsyjnie, w przedpokoje boazeria listwowa znacznie zużyta.
Mieszkanie ogrzewane tradycyjnie: piecem kaflowym w pokoju i piecem przenośnym w kuchni.
W łazience wanna i wc.
Lokal wykończony jest z materiałów o niskiej jakości.
Okna lokalu mają wystawę zachodnią z widokiem na ulicę.
Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
Oznaczenie geodezyjne działki: nr 301, obręb Mieroszów 1, ul. Stefana Żeromskiego 17.
Powierzchnia działki: 233 m².
Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/00022904/6.
Nieruchomość gruntowa oddana jest w użytkowanie wieczyste do dnia 02.02.2097 roku.
Udział w częściach wspólnych budynku i jego urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu: 1415/10000.
Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne.
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowi 25% wylicytowanej ceny ułamkowej części działki gruntu, powiększona o obowiązujący podatek od towarów i usług. Podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowią 1% ceny wylicytowanej ułamkowej części działki gruntu, powiększone o obowiązujący podatek od towarów i usług. Płatne są do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok, przez cały okres użytkowania wieczystego. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Budynek składa się z 6 lokali mieszkalnych.
Budynek przy ul. Stefana Żeromskiego 17 w Mieroszowie umieszczony jest w wykazie zabytków.
I przetarg przeprowadzono w dniu 08.12.2017 r., II przetarg przeprowadzono w dniu 19.02.2018 r., III przetarg przeprowadzono w dniu 20.04.2018 r.
Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MUC – przeznaczony dla wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i usług (komercyjnych i niekomercyjnych) tworzących centrum ośrodka miejskiego, a ponadto znajduje się w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

Informacje o przetargu
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 36.000 zł
 w tym: cena lokalu: 34.530,05 zł
 cena udziału w gruncie: 1.469,95 zł
Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) podana cena lokalu podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT).
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu obejmuje cenę lokalu oraz cenę udziału w gruncie przynależnego do lokalu, która stanowi podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Dla odrębnego ustalenia tych cen przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej.

 • Wadium w wysokości 3.600 zł
 • Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się 18.06.2018 r. o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na rachunek Gminy Mieroszów w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 11.06.2018 r.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:
 • dowodu wniesienia wadium;
 • dowodu tożsamości;
 • właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.

Informacje dodatkowe

• Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 • Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. 74 8 458 287.
Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą.
Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 307.
Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.