Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na parterze budynku przy ul. Leśnej 10 w Mieroszowie

BURMISTRZ MIEROSZOWA
58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na najem na czas nieoznaczony

lokalu użytkowego położonego na parterze budynku przy ul. Leśnej 10 w Mieroszowie, składającego się z jednej dwóch izb i pomieszczenia WC o powierzchni 73,5 m2 p.u., wyposażonego w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną.
Nieruchomość gruntowa ma założoną księgę wieczystą nr SW1W/00038595/1.
Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. 

CENA WYWOŁAWCZA - 3,09 zł/1 m2/m-c
Wadium - 500,00 zł

 

Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które stanowi nie mniej niż 10% stawki wywoławczej za 1m2, z zaokrągleniem do dziesiętnej części złotego.

Wylicytowany czynsz zostanie powiększony o należny podatek VAT w wysokości 23% .

Przetarg odbędzie się dnia 11 czerwca 2018 r. o godzinie 1100 w siedzibie ZGKiM „Mieroszów” Sp. z o.o. przy ul. Wolności 27a w Mieroszowie (parter).

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1.Wpłacenie wadium w gotówce (lub przelewem), na konto: Gmina Mieroszów Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008, nie później niż 04 czerwca 2018 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Mieroszów).

2. Przedłożenie komisji przetargowej nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem przetargu:

- aktualnego zaświadczenia Burmistrza Mieroszowa o nie zaleganiu płatności podatku i opłat lokalnych - wydane nie później niż 3 miesiące przed datą rozpoczęcia przetargu;

- aktualnego zaświadczenia z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Mieroszów sp. z o.o. z/s w Mieroszowie o niezaleganiu w płatności czynszu za wydzierżawiane lub wynajmowane nieruchomości – wydane nie później niż 3 miesiące przed datą rozpoczęcia przetargu;

- dowodu wniesienia wadium przez uczestnika przetargu;

- dowodu tożsamości;

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

- uzupełnione oświadczenie stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów.

Wynajmujący zastrzega:

  • wzywa się zainteresowanych najmem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z mpzp. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń;
  • wadium kandydata na najemcę nie podlega zwrotowi i jest zaliczone na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych;
  • przepadek wadium na rzecz Wynajmującego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy po upływie 7 dni od daty zamknięcia przetargu;
  • wadium podlega zwrotowi uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali;
  • możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, z uzasadnieniem przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie - pokój nr 8,
II piętro lub telefonicznie pod numerem 74 84 94 315 lub 74 84 94 317 (w sprawie mpzp) oraz ZGKiM „Mieroszów” Sp. z o.o. przy ul. Wolności 27a w Mieroszowie – pokój nr 3 (parter), bądź pod numerem telefonu 74 8458 287.

2.JPG 3.JPG 4.JPG

5.JPG 6.JPG 7.JPG

8.JPG