Ogłoszenie o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań położonej w obrębie Mieroszów 2, składającej się z działki nr 385/3 o powierzchni 0,9709 ha.

BURMISTRZ MIEROSZOWA
58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1
ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań położonej w obrębie Mieroszów 2, składającej się z działki nr 385/3 o powierzchni 0,9709 ha.

Opis nieruchomości: nieruchomość bez zabudowań, położona w rejonie ul. Wałbrzyskiej w Mieroszowie. Dojazd, dostęp działką drogową nr 386.
Lokalizacja korzystna. Teren niezagospodarowany. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu. Dostępność inwestycyjna pełna. Działka nie jest uzbrojona.
Użytki gruntowe: PsIII – 0,1019 ha - grunt w jego granicach podlega przepisom ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz PsIV – 0,8690 ha.
Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00078080/0.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest na rysunku planu symbolem KS – przeznaczony dla lokalizacji obiektów obsługi ruchu samochodowego i podróżnych, w tym także stacji paliw, z dopuszczeniem lokalizacji usług hotelarskich i innych związanych z obsługą ruchu samochodowego i podróżnych.
Działka nr 385/3 położona w obrębie Mieroszów 2 znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich.
Działka 385/3 przylega bezpośrednio do terenu oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KG- 35, przeznaczonym na pas dróg i ulic głównych o minimalnej szerokości 35 m w liniach rozgraniczających i stanowiącego rezerwę terenu pod obejście Mieroszowa. Teren ten jest zarezerwowany w mpzp, ale obwodnica fizycznie nie istnieje.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.
I przetarg przeprowadzono w dniu 11 maja 2017 r., II przetarg przeprowadzono w dniu 26 czerwca 2017 r.; III przetarg przeprowadzono w dniu 31 sierpnia 2017 r., IV przetarg przeprowadzono w dniu 2 listopada 2017 r., V przetarg przeprowadzono w dniu 26 stycznia 2018 r.

 Informacje o przetargu
•    Cena wywoławcza 205.000 zł w tym 23% VAT w kwocie 38.333,33 zł
•     Wadium w wysokości 21.000 zł
•     Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2018 r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto: Gmina Mieroszów - Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 8 marca 2018 r.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.
2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:
•    dowodu wniesienia wadium;
•    dowodu tożsamości;
•    właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje;
•    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.

Informacje dodatkowe
•    Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawiający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
•    Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.
•    Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
•    Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
•    Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 307 lub 74 84 94 318 (w zakresie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.