Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Unisławiu Śląskim 113/1.

BURMISTRZ MIEROSZOWA
58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Unisławiu Śląskim 113/1.

Informacje o nieruchomości
Samodzielny lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze budynku w Unisławiu Śląskim 113, składający się z pokoju i kuchni o łącznej powierzchni 36,80 m² p.u., wyposażony w instalację elektryczną, wod. – kan.
Pomieszczeniami przynależnymi są: wc na parterze 0,80 m² p.u., stryszek 6,30 m² p.u. i komórka na posesji 6,80 m² p.u.
Stolarka okienna i drzwiowa: okna skrzynkowe drewniane, drzwi wejściowe płycinowe.
Podłogi: w pokoju płyta pilśniowa, w kuchni i wc wykładzina PCV.
Ściany: tynki cementowo – wapienne malowane emulsyjnie, w kuchni lamperia olejna.
Mieszkanie ogrzewane tradycyjnie: w kuchni piecem węglowym, w pokoju piecem kaflowym.
Lokal wykończony jest z materiałów o niskiej jakości.
Okna lokalu mają wystawę południową z widokiem na drogę krajową nr 35.
Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
Oznaczenie geodezyjne działki: nr 164/2, obręb Unisław Śląski, Unisław Śląski 113.
Powierzchnia działki: 2209 m².
Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/00051316/9.
Udział w częściach wspólnych budynku i jego urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności działki gruntu: 937/10000.
Budynek składa się z 9 lokali mieszkalnych i 1 lokalu użytkowego (garażu).
Budynek w Unisławiu Śląskim 113 umieszczony jest w wykazie zabytków.
Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MP – przeznaczony dla jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalami i powierzchniami terenu przeznaczonymi dla prowadzenia nieuciążliwej działalności niekomercyjnej lub komercyjnej; na terenach tych dopuszcza się lokalizację zabudowy wielorodzinnej, a ponadto znajduje się w strefach: „B” ochrony konserwatorskiej, „OW” obserwacji archeologicznej, „K” Ochrony Krajobrazu oraz ZG Victoria – orientacyjne granice złóż kopalin.

Informacje o przetargu

 • Cena wywoławcza nieruchomości: 34.000 zł
 • Wadium w wysokości 3.000 zł
 • Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
 • Przetarg odbędzie się 19.02.2018 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.


Warunkiem udziału w przetargu jest:
1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na rachunek Gminy Mieroszów w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 13.02.2018 r.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.
2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:
dowodu wniesienia wadium;
dowodu tożsamości;
właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje;
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.

Informacje dodatkowe

 •  Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 • Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. 74 8 458 287.
  Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą.
 • Wspólnota Mieszkaniowa w Unisławiu Śląskim 113 podjęła w dniu 29.12.2017 r. uchwałę nr 5 w sprawie wymiany 4 okien w części wspólnej oraz montażu 2 szt. nowych drzwi wejściowych. Nabywca lokalu mieszkalnego z chwilą jego wykupu przejmuje zobowiązania finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej, odpowiadające udziałowi procentowemu lokalu w nieruchomości wspólnej.

  Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 307.
  Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.