Odwołanie I przetargu na najem części garażu wielostanowiskowego oznaczonego nr 9.

Burmistrz Mieroszowa

odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na najem na czas nieoznaczony
– części garażu wielostanowiskowego oznaczonego numerem 9
położonego na działce 72/13 obręb Sokołowsko, w budynku transportu i łączności. Garaż sąsiaduje z budynkiem mieszkalnym przy ul. Głównej 50 w Sokołowsku.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Burmistrz Mieroszowa odwołuje ogłoszony na dzień 07 listopada 2017 r. na godz. 11:00, I przetarg ustny nieograniczony na najem na czas nieoznaczony części garażu wielostanowiskowego oznaczonego numerem 9, o powierzchni 31,30 m² p.u. położonego na działce 72/13 obręb Sokołowsko, w budynku transportu i łączności. Garaż sąsiaduje z budynkiem mieszkalnym przy ul. Głównej 50 w Sokołowsku.

Powodem odwołania przetargu jest pogorszenie stanu technicznego dachu garażu, po ostatnio występujących deszczach i wichurach nawalnych. Obecny stan techniczny uniemożliwia najem.

Informację o odwołaniu przetargu opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie oraz w prasie internetowej (www.monitorurzedowy.pl) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu (II piętro, obok pokoju nr 8) i na tablicy ogłoszeń sołectwa Sokołowsko.