Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy al. Armii Krajowej w obrębie Mieroszów 2, składającej się z działki nr 84/5 o powierzchni 0,0035 ha.

BURMISTRZ MIEROSZOWA
58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy al. Armii Krajowej w obrębie Mieroszów 2, składającej się z działki nr 84/5 o powierzchni 0,0035 ha.

Opis: nieruchomość gruntowa zabudowana, o kształcie prostokąta, położona na płaskim terenie, w północnej części miasta. Działka bez uzbrojenia. Na działce nr 84/5 posadowiony jest budynek garażu, parterowy z poddaszem nieużytkowym, brak schodów na poddasze. Budynek w zabudowie półzwartej, wykonany w technologii tradycyjnej - z cegły ceramicznej. Drzwi drewniane rozwierane, farba złuszczona. Elewacja tradycyjna cementowo -wapienna. Dach dwuspadowy, z ugięciami, pokryty dachówką. Pokrycie dachowe z ubytkami, brak rur spustowych, rynny skorodowane. Strop drewniany, wsparty na belkach drewnianych. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 51 m2 : pomieszczenie na parterze – 33 m2 , pomieszczenie na poddaszu 18 m2. Stan techniczny budynku niski. Użytek gruntowy: Bi. Dostęp ww. nieruchomości do drogi publicznej działkami drogowymi nr 84/11 i 87, które łączą się z ulicą Dąbrowszczaków oraz przez ustanowienie służebności gruntowej, obciążającej część działki gminnej nr 84/10 w obrębie pasa ziemi o długości średniej 13,50m i szerokości średniej 4,20m, polegającej na prawie przejazdu i przechodu do działki nr 84/5. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej stanowi kwotę 1.445,25 zł w tym 23% VAT w kwocie 270,25 zł., które nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości. Obowiązek urządzenia i utrzymania drogi obciąża właściciela nieruchomości władnącej.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MW, U - przeznaczony dla wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i usług (komercyjnych i niekomercyjnych). Działka nr 84/5 położona w obrębie Mieroszów 2 znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.
Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00022568/8.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.

Informacje o przetargu

 • Cena wywoławcza 8.500 zł
 • Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 1.445.25 w tym 23% VAT w kwocie 270,25 zł.
 • Wadium w wysokości 900 zł
 • Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych


Przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto: Gmina Mieroszów - Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 28 listopada 2017 r.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.
2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:

 • dowodu wniesienia wadium;
 • dowodu tożsamości;
 • właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.


Informacje dodatkowe

 • Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawiający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 • Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.


Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 307 lub 74 84 94 318 (w zakresie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

2.jpg 4.jpg DSC_0110.JPG

DSC_0355.JPG DSC_0357.JPG DSC_0365.JPG

mapa.jpg