Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Unisławiu Śląskim 10, składającej się z działki nr 377 o powierzchni 0,1620 ha.

BURMISTRZ MIEROSZOWA
58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Unisławiu Śląskim 10, składającej się z działki nr 377 o powierzchni 0,1620 ha.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana o kształcie nieregularnym, położona na zróżnicowanym wysokościowo terenie. Położona na wysokiej skarpie. Dojazd do nieruchomości działką drogową nr 359, która łączy się z drogą krajową nr 35. Teren działki niezagospodarowany, porośnięty trawą, krzewami i drzewami. Działka bez uzbrojenia. Użytek gruntowy: B.
Zgodnie z protokołem z wykonanych odkrywek konstrukcji budynku z dnia 21.06.1973 r. na przedmiotowej działce znajdował się budynek z podpiwniczeniem. Wykonano 13 odkrywek budynku bez określenia powierzchni lub kubatury przedmiotu badania. Obecnie nie ma widocznej części nadziemnej budynku, która uległa rozburzeniu. Pozostała część podziemna trudna do zlokalizowania. Na podstawie posiadanej dokumentacji część podziemna składa się z piwnicy – mur z kamienia łupanego na zaprawie wapiennej. Strop nad piwnicą odcinkowy na dźwigarach stalowych. Sklepienie wykonane z kamienia i cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubość stropu 25 cm. W związku z upływem 44 lat od czasu wykonania badań konstrukcji budynku, możliwe jest, że pozostałe elementy budynku spojone zaprawą cementowo -wapienną uległy rozlasowaniu.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MP – przeznaczony dla jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalami i powierzchniami terenu przeznaczonymi dla prowadzenia nieuciążliwej działalności niekomercyjnej lub komercyjnej. Działka nr 377 położona w obrębie Unisław Śląski znajduje się w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej (należy uzgadniać z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszystkie zmiany zagospodarowania i sposobu użytkowania, remonty, roboty ziemne o charakterze budowlanym, oraz dokonywanie nowych podziałów geodezyjnych), strefie „OW” obserwacji archeologicznej (wszelkie prace ziemne o charakterze budowlanym winny być prowadzone za zgodą wojewódzkiego konserwatora zabytków i na warunkach określonych przez ten organ), orientacyjnych granicach złóż kopalin ZG Chrobry – częściowo oraz orientacyjnych granicach złóż kopalin ZG Victoria – częściowo.
Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00026065/0.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.


Informacje o przetargu

 • Cena wywoławcza 48.000 zł w tym 23% VAT w kwocie 8.975,61 zł
 •  Wadium w wysokości 4.800 zł
 •  Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

 

Przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 r. o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto: Gmina Mieroszów - Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze numer 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 28 listopada 2017 r.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.
2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:

 • dowodu wniesienia wadium;
 • dowodu tożsamości;
 • właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.


Informacje dodatkowe

 • Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 • Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.


Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 307 lub 74 84 94 318 (w zakresie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.