Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Sokołowsku przy ul. Słonecznej 3/1

BURMISTRZ MIEROSZOWA
58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Sokołowsku przy ul. Słonecznej 3/1

Informacje o nieruchomości
Samodzielny lokal mieszkalny nr 1, położony na parterze budynku przy ul. Słonecznej 3 w Sokołowsku. Mieszkanie składające się z pokoju, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 37,93 m² p.u., wyposażone w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania ze wspólnej kotłowni.
Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.
Lokal wykończony jest z materiałów o standardowej jakości. Okna lokalu mają wystawę wschodnią z widokiem na sąsiednie tereny parku oraz podwórze budynku.
Stolarka okienna i drzwiowa: okna i parapety PCV, w pokoju na prawo od wejścia małe okno wysoko nad poziomem podłogi, pozostałe okna normatywne. Drzwi wejściowe blaszane, do łazienki przesuwane.
Podłogi: w przedpokoju, łazience z wc i w pokoju na prawo od wejścia − płytki ceramiczne, w pokoju z aneksem kuchennym − panele podłogowe.
Ściany: tynki cementowo - wapienne malowane emulsyjnie, w łazience dodatkowo częściowo płytki, w przedpokoju ściany częściowo do remontu.
Ogrzewanie co wspólne, grzejniki blaszane i żeliwne.
Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
Oznaczenie geodezyjne działki: 92/48 obręb Sokołowsko, ul. Słoneczna 1, ul. Słoneczna 3.
Powierzchnia działki: 874 m².
Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/00052556/0.
Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 253/10000.
Budynek przy ul. Słonecznej 1 i 3 w Sokołowsku składa się z 37 lokali.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sokołowsko teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem 83 MW/U – przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Informacje o przetargu

 •  Cena wywoławcza 55.000 zł
 •  Wadium w wysokości 6.000 zł
 •  Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych


Przetarg odbędzie się 01.12.2017 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na rachunek Gminy Mieroszów w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 27.11.2017 r.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.
2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:

 • dowodu wniesienia wadium;
 •  dowodu tożsamości;
 •  właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.Informacje dodatkowe
 

 • Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 • Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  
 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 •  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. 74 8 458 287.
  Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą.  
 • Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Słonecznej 1 i 3 w Sokołowsku zaciągnęła kredyt inwestorski w wysokości 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na remont budynku. Źródłem spłaty kredytu remontowego są środki finansowe wpływające na rachunek bankowy z tytułu wpłat członków Wspólnoty Mieszkaniowej na fundusz remontowy. Nabywca lokalu mieszkalnego z chwilą jego wykupu przejmuje zobowiązania finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej, odpowiadające udziałowi procentowemu lokalu w nieruchomości wspólnej.Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 307.
Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.