Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Mieroszowie przy ul. Dąbrowszczaków 25A/2

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w Mieroszowie przy ul. Dąbrowszczaków 25A/2.

Informacje o nieruchomości 

Przestronne mieszkanie z dwoma balkonami w Mieroszowie.

Lokal mieszkalny położony na parterze, składający się z czterech pokoi, kuchni, spiżarki, schowka, łazienki z wc i przedpokoju, o łącznej powierzchni 94,00 m² p.u., wyposażony w instalację elektryczną, wod. - kan., grzewczą. Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica 5,00 m² p.u. 

Mieszkanie o korzystnej funkcjonalności, z jasną kuchnią, dużym przedpokojem z którego jest dostęp do wszystkich pomieszczeń oprócz spiżarki. Pokoje skomunikowane są między sobą po dwa. Łazienka wyposażona jest w wc, wannę i umywalkę (urządzenia zużyte). Lokal zajmuje połowę parteru, wymaga remontu. Stolarka okienna i drzwiowa: okna drewniane skrzynkowe, parapety drewniane; drzwi wejściowe i wewnętrzne drewniane malowane olejno. Podłogi: drewniane pokryte zużytą wykładziną PCV, w łazience i kuchni płytki na posadzce. Ściany: tynki cementowo- wapienne malowane emulsyjnie dawno nie odnawiane, pokryte w pokojach zużytą tapetą, w pomieszczeniu łazienki z wc płytki ceramiczne powyżej malowane emulsyjnie oraz panele ścienne. Lokal wykończony jest z materiałów niskiej jakości.

Okna lokalu mają wystawę wschodnią i zachodnią z widokiem na podwórze i ogród oraz pejzaż miasta – budynek położony jest na wysokiej skarpie.

Piec c.o. znajduje się w piwnicy znajdującej się pod mieszkaniem nr 2, nie stanowiącej pomieszczenia przynależnego do tego lokalu. Nabywca nieruchomości powinien uzyskać zgodę Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dąbrowszczaków 25A na zajęcie części wspólnej (piwnicy) z przeznaczeniem na kotłownie dla lokalu nr 2 bądź zlokalizować piec c.o. w lokalu mieszkalnym.

Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Oznaczenie geodezyjne działki: nr 393/4, obręb Mieroszów 1, ul. Dąbrowszczaków 25A.

Powierzchnia działki: 992 m².

Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/00034291/2.

Nieruchomość gruntowa oddana jest w użytkowanie wieczyste do dnia 01.08.2096 roku.

Udział w częściach wspólnych budynku i jego urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu: 1646/10000. 

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. 

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowi 25% ceny nabywanego udziału w gruncie, osiągniętej w przetargu, opodatkowana jest podatkiem VAT wg stawki 23%. Podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowią 1% ceny nabywanego udziału w gruncie, osiągniętej w przetargu, opodatkowane są podatkiem VAT wg stawki obowiązującej i wnosi się je przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za cały rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Budynek składa się z 6 lokali mieszkalnych.

Budynek przy ul. Dąbrowszczaków 25A w Mieroszowie umieszczony jest w wykazie zabytków.

Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Dąbrowszczaków 25A w Mieroszowie podjęła w dniu 02.12.2016 r. uchwałę wyrażającą zgodę na: 1. Przystąpienie wspólnoty do konkursu w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Zakres EFRR- tryb konkursowy w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) Nr naboru RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16). 2. Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim. 3. Opracowanie Studium Wykonalności. 4. Złożenie wniosku o dofinansowanie. 5. Realizację projektu. 6. Zawarcie umowy partnerskiej ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Głównej 50 w Sokołowsku.

Na dzień dzisiejszy zrealizowane zostały punkty 1 - 4 przedmiotowej uchwały.

Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich. 

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MW,U – przeznaczony dla wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i usług (komercyjnych i niekomercyjnych) a ponadto znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

Informacje o przetargu

 • Cena wywoławcza nieruchomości: 71.000 zł 

   w tym: cena lokalu: 64.674,80 zł

   cena udziału w gruncie: 6.325,20 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) podana cena lokalu podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT).

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu obejmuje cenę lokalu oraz cenę udziału w gruncie przynależnego do lokalu, która stanowi podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Dla odrębnego ustalenia tych cen przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej.

 • Wadium w wysokości 8.000 zł
 • Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się 08.09.2017 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 74 2030 0045 1110 0000 0087 7690 do dnia 04.09.2017 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.

2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: 

 • dowodu wniesienia wadium; 
 • dowodu tożsamości; 
 • właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; 
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. 

Informacje dodatkowe

 •  Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 •  Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.
 •  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 •  Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 •  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. 74 845 82 87.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 307.

Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.