Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Sokołowsku przy ul. Głównej 23/3

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Sokołowsku przy ul. Głównej 23/3

 

Informacje o nieruchomości 

Mieszkanie położone na pierwszym piętrze, składające się z jednego pokoju i kuchni o łącznej powierzchni 29,4 m² p.u., wyposażone w instalację elektryczną gniazd wtykowych i oświetleniową, wodną, kanalizacyjną zlewową i centralnego ogrzewania ze wspólnej kotłowni. 

Pomieszczeniem przynależnym jest wc 1,0 m² p.u. na podeście pomiędzy parterem a pierwszym piętrem.

Do mieszkania przylega oszklona loggia nie będąca pomieszczeniem przynależnym. Wszystkie okna w loggii wymienione na współczesne w stanie bardzo dobrym, dostęp do loggii wyłącznie z kuchni przedmiotowego mieszkania.

Mieszkanie jest jasne, suche i ciepłe, w dobrym stanie technicznym. 

Kuchnia jest przechodnia, tzw. ciemna (bez okna wychodzącego na zewnątrz budynku), drzwi do przyległej loggii stare, malowane olejno, mają nieotwieralne naświetle – do wymiany. W kuchni: jest wylewka wody, zlewozmywak nierdzewny z szafką; tynki malowane, kompletne, wymagające odświeżenia; drzwi na korytarz współczesne, stan bardzo dobry; grzejnik współczesny, stan bardzo dobry; na podłodze (przeznaczonej do częściowego remontu) panele. 

W pokoju okno wychodzące na ulicę wymienione na współczesne, stan bardzo dobry, drugie okno wychodzące na loggię stare, do wymiany; malatura pomieszczenia do odświeżenia; grzejnik c.o. – wysokie żeberko.

Instalacje w mieszkaniu z osprzętem są stare, wymagają wymiany i modernizacji.

Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Oznaczenie geodezyjne działki: nr 92/64, obręb ewidencyjny Sokołowsko, ul. Główna 23.

Powierzchnia działki: 613 m².

Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/00059513/6. 

Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 494/10000. 

Budynek składa się z 14 lokali, w tym 13 lokali mieszkalnych i 1 lokalu użytkowego.

Budynek przy ul. Głównej 23 w Sokołowsku umieszczony jest w wykazie zabytków.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sokołowsko teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolami 80 MW/U – jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i KD − tereny komunikacji – droga dojazdowa.

Informacje o przetargu

 •  Cena wywoławcza 40.000 zł 
 •  Wadium w wysokości 4.000 zł
 •  Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się 28.07.2017 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 74 2030 0045 1110 0000 0087 7690 do dnia 24.07.2017 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.

2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:

 •  dowodu wniesienia wadium;
 •  dowodu tożsamości;
 •  właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje;
 •  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.

Informacje dodatkowe

 •  Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 •  Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.
 •  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 •  Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 •  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 •  Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. 74 845 82 87.
 • Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 307.

Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.