Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Sokołowsku przy ul. Głównej 21/1

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Sokołowsku przy ul. Głównej 21/1

 

Informacje o nieruchomości 

Mieszkanie położone na parterze, składające się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, pomieszczenia gospodarczego i dwóch przedpokoi o łącznej powierzchni 57,85 m² p.u., wyposażone w instalację elektryczną gniazd wtykowych i oświetleniową, wod.-kan. i centralnego ogrzewania ze wspólnej kotłowni. 

Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica 7,14 m² p.u. 

Mieszkanie jest wysokie, suche i bardzo ciepłe. Kuchnia jasna z oknem. Jeden pokój z wejściem z przedpokoju, dwa pozostałe z wejściem wyłącznie przez kuchnię (powstały z podzielenia jednego pomieszczenia); większy z tych pokoi jest przechodni, w mniejszym wykonano antresolę.

Stolarka okienna w całym mieszkaniu stara, okna skrzynkowe, szklenie kompletne, parapety stare – do wymiany lub renowacji.

Stolarka drzwiowa w całym mieszkaniu wymieniona, współczesna w stanie dobrym.

Żeberka żeliwne c.o. stare, nietypowe.

Tynki kompletne. Malatura do odnowienia. 

Podłoga: w pokoju z oddzielnym wejściem – przykryta panelami podłogowymi; w przedzielonym pokoju – deski heblowane; w kuchni – wykładzina zmywalna na deskach; w przedpokojach – posadzka z tarkettu.

W kuchni jest wylewka bez zlewozmywaka.

W sanitariatach jest muszla z dolnopłukiem, obudowana wanna, bojler, na ścianach glazura do wysokości ok. 1,7 m.

Instalacje w mieszkaniu z osprzętem są stare i wymagają wymiany.

Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Oznaczenie geodezyjne działek: 95/14 i 95/16 obręb Sokołowsko.

Łączna powierzchnia działek: 487 m².

Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/00057520/4. 

Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 1317/10000. 

Budynek składa się z 10 lokali mieszkalnych.

Budynek przy ul. Głównej 21 w Sokołowsku umieszczony jest w wykazie zabytków.

I przetarg przeprowadzono w dniu 08.05.2017 r.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sokołowsko teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem 20 MW/U – jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Informacje o przetargu

 •  Cena wywoławcza 55.000 zł 
 •  Wadium w wysokości 5.000 zł
 •  Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się 21.07.2017 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 74 2030 0045 1110 0000 0087 7690 do dnia 17.07.2017 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.

2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:

 •  dowodu wniesienia wadium;
 •  dowodu tożsamości;
 •  właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje;
 •  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.

 

Informacje dodatkowe

 •  Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 •  Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.
 •  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 •  Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 •  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 •  Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. 74 845 82 87.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą.

 

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 307.

Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.