Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Mieroszowie przy Placu Niepodległości 20

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Mieroszowie przy Placu Niepodległości 20.

 

Informacje o nieruchomości 

Lokal użytkowy położony na parterze, składający się z jednego pomieszczenia o powierzchni 31,0 m² p.u. W pomieszczeniu tym lekkim przepierzeniem wygrodzono prowizoryczne wc i umywalkę.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno - kanalizacyjną. Nie posiada instalacji grzewczej − brak jest dostępu do wolnego komina do podłączenia pieca.

Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. 

Instalacja wod. – kan. w lokalu jest kompletna, instalacja elektryczna z osprzętem niesprawna, w całości do wymiany. Stolarka okienna i drzwiowa również podlegają wymianie. 

Okno lokalu wychodzi bezpośrednio na zaplecze budynku przy Placu Niepodległości 20.

Podłoga betonowa.

Malatura pomieszczenia kompletna, do odnowienia.

Lokal nadaje się do użytkowania po wykonaniu remontu bieżącego i odtworzeniu instalacji, bez konieczności wykonywania remontu kapitalnego. Jego ogólny stan techniczny ocenia się jako mierny.

Dla opisanego wyżej lokalu użytkowego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Oznaczenie geodezyjne działki: nr 353/5, obręb Mieroszów 1, Plac Niepodległości 20.

Powierzchnia działki: 197 m².

Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/00032559/5.

Nieruchomość gruntowa oddana jest w użytkowanie wieczyste do dnia 28.06.2098 roku.

Udział w częściach wspólnych budynku i jego urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu: 583/10000. 

Budynek składa się z 6 lokali mieszkalnych i 2 lokali użytkowych. 

Budynek przy Placu Niepodległości 20 w Mieroszowie umieszczony jest w wykazie zabytków.

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. 

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowi 25% ceny nabywanego udziału w gruncie, osiągniętej w przetargu. Podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowią 3% ceny nabywanego udziału w gruncie, osiągniętej w przetargu. Wnosi się je przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za cały rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Do opłat (pierwszej opłaty i opłat rocznych) z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).

I przetarg przeprowadzono w dniu 11.05.2017 r.

Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MUC – przeznaczony dla wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i usług (komercyjnych i niekomercyjnych) tworzących centrum ośrodka miejskiego.

Informacje o przetargu

 • Cena wywoławcza nieruchomości: 19.000 zł 

       w tym: cena lokalu − 18.541,06 zł

                  cena udziału w gruncie − 458,94 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) podana cena lokalu podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT).

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu obejmuje cenę lokalu oraz cenę udziału w gruncie przynależnego do lokalu, która stanowi podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Dla odrębnego ustalenia tych cen przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej.

 • Wadium w wysokości 1.000 zł
 • Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się 21.07.2017 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 74 2030 0045 1110 0000 0087 7690 do dnia 17.07.2017 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.

2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: 

 • dowodu wniesienia wadium; 
 • dowodu tożsamości; 
 • właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; 
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. 

Informacje dodatkowe

 • Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 • Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. 74 845 82 87.
 • Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 307.

Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

mapa.jpg szkic_lokalu.jpg zdj.1.jpg

zdj.2.jpg zdj.3.jpg zdj.4.jpg

zdj.5.jpg zdj.6.jpg zdj.7.jpg

zdj.8.jpg zdj.9.jpg