Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej rolnej.

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieoznaczony

 

nieruchomości gruntowej rolnej, stanowiącej własność Gminy Mieroszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 205/9 o powierzchni 0,66 ha, sklasyfikowanej jako ŁV; położonej w Rybnicy Leśnej, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00080206/7.

Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

CENA WYWOŁAWCZA STAWKI CZYNSZU − 36,62 zł/ rok

Wadium − 36,62 zł

 

Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Czynsz za dzierżawę gruntów jest płatny w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy na rachunek nr 53 2030 0045 1110 0000 0157 9960 Gminy Mieroszów w banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Zasady aktualizacji opłat - corocznie na podstawie zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia stawek wywoławczych czynszu za dzierżawę gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze, stanowiących własność Gminy Mieroszów na dany rok.

Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany jest do uiszczania dodatkowo podatku do nieruchomości, naliczanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt dzierżawcy. 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro. 

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wpłacenie wadium w gotówce (lub przelewem), na konto Gminy Mieroszów nr 74 2030 0045 1110 0000 0087 7690 w BGŻ BNP Paribas S.A. o/Wałbrzych, nie później niż do dnia 20 czerwca 2017 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu).

2. Przedłożenie komisji przetargowej, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium przez uczestnika przetargu;

- dowodu tożsamości;

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

- aktualnych zaświadczeń, wydanych nie później niż trzy miesiące przed datą rozpoczęcia przetargu tj. zaświadczenia z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. o niezaleganiu w płatności czynszu za wydzierżawiane lub wynajmowane nieruchomości oraz zaświadczenia Burmistrza Mieroszowa o nie zaleganiu w płatności podatków i opłat lokalnych;

- uzupełnionego oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o zapoznaniu się z warunkami i regulaminem przetargu organizowanego przez Burmistrza Mieroszowa.

Informacje dodatkowe:

wzywa się zainteresowanych dzierżawą do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z mpzp. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń;

wadium wniesione przez kandydata na dzierżawcę nie podlega zwrotowi i jest zaliczone na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych;

wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia uczestnika przetargu, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu;

wadium podlega zwrotowi uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie – II piętro, pokój nr 8 lub telefonicznie pod numerem 74 84 94 315.

 

Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

 

IMG_1.jpg dzialka_205_9.png