Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w centrum Mieroszowa.

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1

ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na najem

 

lokalu użytkowego położonego w centrum Mieroszowa. Lokal znajduje się na parterze budynku przy ul. Dąbrowszczaków 31-32. Posiada bezpośrednie wejście od ulicy i dużą witrynę okienną. Lokal składa się z 6 pomieszczeń i dwóch toalet, łączna powierzchnia to 84,1 m2 p.u., posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Położenie tego przestronnego lokalu w odległości kilkudziesięciu metrów od rynku Mieroszowa, w pobliżu dużego parkingu, czyni go doskonałym miejscem dla prowadzenia działalności usługowej lub handlowej. 

Nieruchomość gruntowa ma założoną księgę wieczystą nr SW1W/00022895/9.

Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

CENA WYWOŁAWCZA − 4,04 zł/1 m2/m-c

Wadium − 500,00 zł

 

Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które stanowi nie mniej niż 10% stawki wywoławczej za 1m2, z zaokrągleniem do dziesiętnej części złotego.

Wylicytowany czynsz zostanie powiększony o należny podatek VAT w wysokości 23% .

Przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 2017 r. o godzinie 1000 w siedzibie ZGKiM „Mieroszów” Sp. z o.o. przy ul. Wolności 27a w Mieroszowie (parter).

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wpłacenie wadium w gotówce (lub przelewem), na konto Gminy Mieroszów w Mieroszowie nr 74 2030 0045 1110 0000 0087 7690 w BGŻ BNP Paribas S.A. o/Wałbrzych, nie później niż 21 czerwca 2017 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Mieroszów).

2. Przedłożenie komisji przetargowej, nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem przetargu:

- aktualne zaświadczenie Burmistrza Mieroszowa o nie zaleganiu płatności podatku i opłat lokalnych - wydane nie później niż 3 miesiące przed datą rozpoczęcia przetargu;

- aktualne zaświadczenie z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Mieroszów sp. z o.o. z/s w Mieroszowie o niezaleganiu w płatności czynszu za wydzierżawiane lub wynajmowane nieruchomości – wydane nie później niż 3 miesiące przed datą rozpoczęcia przetargu;

- dowodu wniesienia wadium przez uczestnika przetargu;

- dowodu tożsamości;

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot; - uzupełnionego oświadczenia stanowiącego odpowiednio załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów.

Wynajmujący zastrzega:

  • wzywa się zainteresowanych najmem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z mpzp. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń;
  • wadium kandydata na najemcę nie podlega zwrotowi i jest zaliczone na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych;
  • przepadek wadium na rzecz Wynajmującego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy po upływie 7 dni od daty zamknięcia przetargu;
  • wadium podlega zwrotowi uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali;
  • możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, z uzasadnieniem przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie - pokój nr 8,

II piętro lub telefonicznie pod numerem 74 84 94 315 lub 74 84 94 317 (w sprawie mpzp) oraz ZGKiM „Mieroszów” Sp. z o.o. przy ul. Wolności 27a w Mieroszowie – pokój nr 3 (parter), bądź pod numerem telefonu 74 8458 287.